Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kyrkslätts kommuns resultat från skolhälsoundersökningen år 2017

KIRDno-2017-1194

Valmistelija

  • Helena Björkqvist, helena.bjorkqvist@kirkkonummi.fi

Perustelut

Institutet för hälsa och välfärd samlar uppgifter om barns, ungas och familjers välfärd och tillgång till service genom förfrågningar till befolkningen och genom att samla in statistik. Skolhälsoundersökningen genomförs under udda år i hela landet. Eleverna svarar på enkäten under skoldagen övervakade av lärare. Att svara på enkäten är frivilligt och eleverna svarar anonymt. Skolhälsoundersökningen ger ett mångsidigt och kvalitativt uppföljningsmaterial om barn och ungas välmående, hälsa, skolgång och studier, delaktighet samt behov av hjälp och hur väl den service som erbjuds motsvarar behovet.

Material har samlats in från den grundläggande utbildningens högre klasser fr.o.m.1996, från gymnasier fr.o.m.1999 och från yrkesläroanstalter fr.o.m. år 2008. Den grundläggande utbildningens lågklasser och deras vårdnadshavare kom med i undersökningen år 2017.

År 2017 svarade följande årskurser på enkäten

  • årskurserna 4 och 5 inom den grundläggande utbilningen samt deras vårdnadshavare

  • årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen

  • studeranden som studerade 1:a och 2:a året inom gymnasieutbildning

  • studeranden som studerade 1:a och 2:a året på yrkesläroanstalter

Undersökningens basresultat är kostnadsfria för kommuner och för utbildningsanordnare.

De kommunvisa resultaten har funnits tillgängliga elektroniskt fr.o.m. 14.9.2017.

Basresultaten består av 250 indikatorer, som är indelade i sju ämnesområden. Det finns delvist uppföljningsmaterial fr.o.m. 2006, vilket möjliggör att trender i resultaten kan följas.

Resultaten finns att få områdesvis: hela landet, enligt regionförvaltning, landskapsvis och kommunvis. På det här sättet kan resultat exempelvis jämföras med det egna landskapets resultat eller med hela landet.

Resultaten från år 2017 kan granskas per befolkningsgrupp t.ex. genom mammans utbildningsnivå och hur familjen bor. Dessa resultat ges offentlighet senare under hösten 2017.

De enhetsvisa resultaten publiceras inom år 2017. Dessa resultat är skyddade med lösenord.

De enhetsvisa resultaten används inom skolsamfunden för att främja välmående och elevvårdsarbete samt inom undervisningen i hälsokunskap.

Kommunerna drar nytta av resultaten vid ledningen av arbetet med välmående exempelvis vid uppgörandet av kommunens välfärdsstrategi, barn- och ungdomspolitiska program eller vid uppgörande av barnskyddsplan.

Nationellt används skolhälsoundersökningens resultat exempelvis vid uppföljning och utvärdering av politiska program och olika lagar.

Resultaten för Kyrkslätts del presenteras för sektionens medlemmar vid mötet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen antecknar resultaten från skolhälsoundersökningen för Kyrkslätts del för kännedom.

Päätös

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

Tiedoksi

Grundskolorna, Gymnasiet

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.