Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Justering av protokollet

Perustelut

Beredning: Monica Smeds, servicesekreterare

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar

1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde, till protokolljusterare föreslås Michaela Kartano och Stig-Johan Nyberg

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Fredag 27.10.2017 skickas protokollet elektroniskt till ordförande och protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag 30.10.2017. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet justeras till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt onsdag 1.11.2017 på kommunens webbplats och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds torsdagen 2.11.2017.

 

Ehdotus

Föredragande: Tony Björk, ordförande

 

Päätös

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade välja Michaela Kartano och Stig-Johan Nyberg till protokolljusterare.