Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Elevantal i de svenskspråkiga grundskolorna och studerandeantal i det svenskspråkiga gymnasiet, läsåret 2017-2018

KIRDno-2017-1208

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Enligt den statistik som årligen uppgörs per 20.9. finns det läsåret 2017–2018 totalt 990 elever inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, fördelat så att 639 elever går i årskurserna 1–6 och 351 i årskurserna 7–9. Inom den svenskspråkiga gymnasieutbildningen finns totalt 182 studerande.

Totalt finns således 1 172 elever och studerande i de svenska skolorna i Kyrkslätt.

 

Bilaga: 

- De skolvisa elev- och studerandeantalen läsåret 2017–2018

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna de skolvisa elev- och studerandeantalen läsåret 2017–2018 för kännedom.

Päätös

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.