Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Justering av protokoll

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen beslutar

1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Fredag 23.2.2018 skickas protokollet elektroniskt till ordförande och protokolljusterarna,​ som meddelar sitt godkännande senast måndag 26.2.2018. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt,​ anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt onsdag 28.2.2018 på kommunens webplats och i kommunhusets tredje våning,​ bildnings-​ och fritidstjänsterna. Den allmänna besvärstiden inleds torsdag 1.3.2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Till protokolljusterare föreslås Michaela Kartano och Pia Furu.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade välja Michaela Kartano och Pia Furu till protokolljusterare.

 


Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.