Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Utnämnande av svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens representant i styrgruppen för beredning av kulturstrategin

KIRDno-2018-1254

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja käytti otto-oikeutta vapaa-aikajaoston päätökseen 19.9.2018 § 62 Kirkkonummen kulttuuristrategia, strategiatyön käynnistäminen.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli asian 31.10.2018 § 58 ja päätti palauttaa Kirkkonummen kulttuuristrategian laadintaa koskevan strategiatyön käynnistämisen vapaa-aikajaoston käsiteltäväksi ja evästää kulttuuristrategian laadintaa koskevaa strategiatyön käynnistämistä seuraavasti: ohjausryhmässä olisi hyvä olla luottamushenkilöitä kunnan eri toimialoilta. Tällöin voidaan laatia laajempi ja eri näkökulmia huomioon ottava kulttuuristrategia. Ohjausryhmän kokoonpano voisi olla 6-7 henkilöä toimielimistä vapaa-aikajaosto, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, perusturvalautakunta, kuntakehitysjaosto, rakennus- ja ympäristölautakunta tai kuntatekniikan lautakunta sekä suomen- että ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto.

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää asettaa ohjausryhmän kulttuuristrategian laadintaa varten.

Käsittely

Keskustelun aikana jäsen Suominen ehdotti, että vapaa-aikajaosto perustaa ohjausryhmän kulttuuristrategian valmistelua varten ja nimeää ryhmän puheenjohtajaksi vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Antti Kilapan sekä jäseneksi Kerstin Grönqvistin, sekä esittää sivistys-​ ja vapaa-​aikalautakunnalle,​ perusturvalautakunnalle,​ kuntakehitysjaostolle,​ kuntatekniikan lautakunnalle sekä suomen-​ että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle, että se nimeää keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti

1

perustaa ohjausryhmän kulttuuristrategian valmistelua varten

2

nimetä ohjausryhmän puheenjohtajaksi vapaa-aikajaoston puheenjohtajan Antti Kilapan sekä jäseneksi Kerstin Grönqvistin

3

esittää sivistys-​ ja vapaa-​aikalautakunnalle,​ perusturvalautakunnalle,​ kuntakehitysjaostolle,​ kuntatekniikan lautakunnalle sekä suomen-​ että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle, että se nimeää keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään.

Valmistelija

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

Fritidssektionen beslutade 19.12.2018 § 89 tillsätta en styrgrupp för beredningen av kulturstrategin och utse fritidssektionens ordförande Antti Kilappa till ordförande för gruppen och Kerstin Grönqvist till medlem, samt föreslå bildnings- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunutvecklingssektionen, kommunaltekniska nämnden samt finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen att de bland sig utser en medlem i arbetsgruppen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att bland sig utse en representant till styrgruppen, som tillsätts för beredning av kulturstrategin.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enhälligt utse Rita Holopainen till sin representant i styrgryppen, som tilsätts för beredning av kulturstrategin.

 

Tiedoksi

Fritidssektionen