Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens dispositionsplan i anknytning till budgeten för år 2019 (kst)

KIRDno-2019-45

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi
  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021 vid sitt sammanträde 15.12.2018 § 112. Budgetens bindande verkan har definierats så att den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande enligt fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen har 14.1.2019 § 8 godkänt direktiven för verkställigheten av budgeten.

Kommunfullmäktige beslutade 15.12.2018 § 113 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter för år 2019. I sin dispositionsplan kan organet vidare delegera sina befogenheter.  

I sin dispositionsplan måste organet fastställa de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna samt de personer som har det ekonomiska ansvaret, sakgranskarna och attesterarna av fakturor. Dessutom kan man i dispositionsplanen ge även andra än dem som är berättigade till upphandlingar rätten att beställa förnödenheter. 

Enligt verkställighetsdirektiven kan sektordirektören eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen för dispositionsplanen överföra delanslag inom ramen för organets bindande verkan samt fastställa och byta personer som har det ekonomiska ansvaret. Sektordirektören eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan genom sitt beslut även byta sakgranskare och attesterare av fakturor. Organet kan ge den redovisningsskyldiga ansvarspersonen rätten att ändra, uppdatera eller vidare delegera beställningsbefogenheter.  

Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för uppnående av resultatområdets mål, fördelning av delanslagen vidare och användning av delanslagen enligt direktiven för verkställighet av budgeten.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar

1. godkänna dispositionsplanen för svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen för år 2019 enligt bilagorna

2. ge den redovisningsskyldiga ansvarspersonen rätt att ändra, uppdatera eller vidare delegera rätten att beställa inom sitt ansvarsområde inom ramen för verkställighetsdirektiven i budgeten år 2019.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Kommunstyrelsen för fortsatt behandling