Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens verksamhetsberättelse för år 2018 (kst)

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi
  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Enligt 115 § i kommunallagen (410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige godkände 4.12.2017 § 82 budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för åren 2019-2020. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen godkände sin dispositionsplan för år 2018 10.1.2018 § 3. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens budget är bindande enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget.

I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll vars utfall man har följt upp i delårsrapporterna.
 
Eventuella periodiseringar av intäkter och kostnader mellan år 2018 och år 2019 kan ännu ändra utfallet av bokslutet.

Av bilagan Verksamhetsberättelse 2018 / Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och prestationer.

Controller Esa Lindell är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar i enlighet med bilagan godkänna

1. verksamhetsberättelsen för år 2018 och sända den till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling

2. utfallet av planen för intern kontroll 2018.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Ledamot Rita Holopainen anlände till sammanträdet kl.18.28 under behandlingen av denna paragraf. Controller Esa Lindell avlägsnade sig från sammanträdet kl. 18.31 efter behandlingen av denna paragraf.

Tiedoksi

Kommunstyrelsen för fortsatt behandling