Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Samarbete mellan Kyrkslätts gymnasium och Axxell Utbildning Ab

KIRDno-2019-152

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Den enda utbildning på andra stadiet på svenska i Kyrkslätt är gymnasieutbildning. För närvarande har Kyrkslätts gymnasium 72 nybörjarplatser av vilka en tredjedel, dvs 24 platser  viks för studerande vilka önskar en inriktning på företagsamhet. 48 av nybörjarplatserna är reserverade för studerande vilka önskar avlägga gymnasiestudier på den allmänna linjen.  Medeltalsgränsen för inträde i Kyrkslätts gymnasium är 7,00. I.o.m. en förstärkning av kursutbudet för företagarlinjen, har gymnasiet lyckats fylla sina nybörjarplatser och medeltalet har t.o.m. överstigit minimum på 7,00.

För att ytterligare bredda utbudet av studiemöjligheter på andra stadiet, har Kyrkslätts gymnasium och Bildningsväsendet fört diskussioner med Axxell om att inleda ett samarbete.

Som ett resultat av diskussionerna inleder Axxell en ny svenskspråkig datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) i samarbete med Kyrkslätts gymnasium.

Axxell kommer att sköta den del av utbildningen som består av studier i yrkesämnen (105 av 180 kompetenspoäng) och de gemensamma ämnena (35 kompetenspoäng) genomförs i Kyrkslätts gymnasiums regi.  Detta betyder att datanomstuderande erbjuds de gymnasiekurser som enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter motsvarar yrkesutbildningens delområden. Samarbete med arbetslivet kommer också att ingå som en del av studierna. Utbildningen präglas av flexibilitet och de datanomstuderande kan bygga upp sitt studieprogram så att det motsvarar deras önskemål och behov.

Det finns också en möjlighet för de studerande att avlägga en kombiexamen (datanom och studentexamen) eller en trippelexamen (datanom, gymnasiets avgångsbetyg samt studentexamen), ifall de studerande så önskar.

Axxell ger också de studerande en möjlighet till andra kombinationer av gemensamma ämnen och/eller valbara ämnen, om de studerande har beredskap att studera vissa perioder i Karis.

De studerande i Kyrkslätts gymnasium, och framför att de som studerar på företagarlinjen, erbjuds också möjligheter att ta kurser i dataämnen inom ramen för gymnasiets kursbricka. På så sätt breddas kursbrickan ytterligare för våra gymnasiestuderande.

De som studerar på datanomutbildningen kommer att vara inskrivna i Axxell.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen antecknar samarbetet mellan Kyrkslätts gymnasium och Axxell Utbildning Ab för kännedom.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Kyrkslätts gymnasium/rektor, Axxell Utbildning Ab/rektor