Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Justering av protokollet

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen beslutar

1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Torsdag 14.2.2019 skickas protokollet elektroniskt till ordförande och protokolljusterarna,​ som meddelar sitt godkännande senast måndag 18.2.2019. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt,​ anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt onsdag 20.2.2019 på kommunens webbplats och i kommunhusets tredje våning,​ bildnings-​ och fritidstjänsterna. Den allmänna besvärstiden inleds torsdag 21.2.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Till protokolljusterare föreslås Thorolf Sjölund och Michaela Kartano, i reserv Pia Furu.

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade välja Pia Furu och Anna Kylmänen till protokolljusterare.