Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Godkännande av planen för barns och ungas välfärd 2019-2022

KIRDno-2018-1594

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Uppgörandet av Kyrkslätts plan för barns och ungas välfärd baserar sig på 12 § i barnskyddslagen (417/2007) som trädde i kraft 1.1.2008 och som ålägger kommunerna att uppgöra en plan för att främja barns och ungas välfärd samt ordna barnskyddet.

Kommunens barnskydd omfattar basservice, förebyggande barnskydd samt barn- och familjespecifikt barnskydd. Till basservicen hör bildnings- och fritidstjänster och social- och hälsovårdstjänster. Basservice som ordnas av kommunen är t.ex. familjetjänster (verksamhet enligt socialvårdslagen), rådgivningstjänster, småbarnspedagogiska och utbildningstjänster, idrotts- och ungdomstjänster, vuxensocialarbetstjänster och mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Förebyggande barnskydd är ytterligare stöd som erbjuds barn och unga inom ramen för ovannämnda basservice. Barn- och familjespecifikt barnskydd innefattar tjänster inom öppen vård samt vård utom hemmet och eftervård.

Planen för barns och ungas välfärd är Kyrkslätts kommuns gemensamma program för barnskyddets allmänna mål, värden som styr verksamheten, de viktigaste tyngdpunkterna samt önskad utvecklingsriktning. I planen för barns och ungas välfärd ingår olika sektorers åtgärdsprogram för de följande fyra åren.

Uppdateringen av planen för barns och ungas välfärd inleddes i september 2018. Följande personer hörde till arbetsgruppen som tillsattes av kommundirektören:

Ledande skolpsykolog Johanna Lindeman

Skolpsykolog Helena Blomqvist

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma

Chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich

Utbildningsdirektör Leila Kurki

Specialdagvårdskoordinator Marjatta Reiman

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja

Utvecklingsplanerare för Lape-projektet Petra Korkiakoski, arbetsgruppens sekreterare

Chef för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, arbetsgruppens ordförande

Avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen, barnrådgivning och skolhälsovård

Ledande socialarbetare Veronica Lundqvist, familjetjänster

Chef för mentalvårdstjänster Peter Grönroos

Ledande socialarbetare Pia Sandström-Hentilä, vuxensocialarbete

Ledande socialarbetare Birgitta Nordman, barnskydd

Överläkare för öppenvården Johanna Rauste

Ansvarig fysioterapeut Katja Kuula

Arbetsgruppen sammanträdde två gånger. Då planen för barns och ungas välfärd gjordes upp användes Kyrkslätts kommunstrategi, Kyrkslätts kommuns program för välmående, information som Lape-projektet producerat samt olika lagstadgade handlingar som alla nämns i programmet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att för sin del godkänna planen för barns och ungas välfärd för åren 2019-2022 enligt den bifogade bilagan och förslå att den föreläggs kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för godkännande.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Kommunstyrelsen för fortsatt behandling