Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 11.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kommuninvånarbarometerns resultat / bildningstjänsterna

KIRDno-2018-446

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

En kundundersökning i form av en kommuninvånarbarometer har utförts vartannat år sedan 1997. Kommuninvånarbarometern i Kyrkslätt är unik i Finland med tanke på hur länge man regelbundet och på ett omfattande sätt följt med kommuninvånarnas åsikter om hur kommunen och dess service har utvecklats. Den har blivit ett viktigt redskap i utvecklingen av kommunens verksamhet.

Svarsprocenten har traditionellt varit hög, eftersom invånarna genom undersökningen kan påverka kommunens verksamhet.

Enkäten har sänts till 2 500 kyrkslättsbor Respondenterna har slumpmässigt valts ut vid en sampling  utförd av Befolkningsregistercentralen. Av de svarande var 81 % finskspråkiga och 19 % svenskspråkiga. Männen utgjorde 41 % av de svarande och kvinnorna 59 %. 36 % av de svarande representerade barnfamiljer.

Svarsprocenten för barometern år 2017 var 30 % (n=744) vilket var den lägsta svarsprocenten sedan starten 1997.

Övriga bakgrundsfaktorer finns i tilläggsmaterialet.

Målen för barometern är att:
1. Mäta de kommunala servicefaktorer som kommuninvånarna anser att är viktigast.
2. Mäta kyrkslättsbornas belåtenhet gällande ovan nämnda tjänster.
3. Påvisa hur kommunen enligt kommuninvånarna har utvecklats.
4. Erbjuda en kanal där kyrkslättsbornas synpunkter blir hörda.

Man kan följa upp och planera kommunens verksamhet och service systematiskt med hjälp av barometern. Resultaten har blivit bättre sedan år 1997.

Barometern har så som tidigare genomförts av Intervox Research Oy.

På mötet presenteras bildningstjänsternas resultat.

Adress till Kommuninvånarbarometern 2017:  https://www.kyrkslatt.fi/kommuninvanarbarometer

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna Kyrkslätts kommuns kommuninvånarbarometer 2017 för kännedom.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Daghemmen och skolorna

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.