Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 11.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ändring av läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen: matematik

KIRDno-2018-556

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden godkände, 1.6.2016 § 35, läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt.

An efter som läroplanen tillämpas, läggs märke till saker som behöver ändras och kompletteras.

Lärarna i matematik vid Winellska skolan har förslagit en ändring i ämnets läroplan fr.o.m. 1.8.2018. Ändringarna gäller innehållet i läroämnet matematik i årskurserna 7 och 8 och är mest av teknisk natur.

I bilagan framgår det förändringsförslag som lärarna utarbetat.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar godkänna de i bilagan föreslagna förändringarna i läroämnet matematik.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Planerare Christina Broman, Winellska skolan

Muutoksenhaku

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet framställs till bildnings- och fritidsnämnden.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när beslutet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas.

I rättelseyrkandet som ska riktas till bildnings- och fritidsnämnden ska anges:

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

- de grunder på vilka ändring yrkas

- ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Rättelseyrkandet ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Rättelseyrkandet ska postas i så god tid att det hinner fram till registraturen på den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse, innan registraturens tjänstetid slutar.

Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.


Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidsnämnden
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
telefonväxel (09) 29671
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

tjänstetid: må kl. 8.30 – 17.00, ti-fr kl. 8.30 – 16.00.