Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 10.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 SFUS Utlåtande om beredningsmaterialet till detaljplanen för Masabyporten

KIRDno-2017-130

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kommunaltekniska nämnden har  23.11.2017 § 64 beslutat lägga fram beredningsmaterialet till detaljplanen för Masabyporten för tiden 18.12.2017–24.1.2018. Utlåtande om materialet ska ges senast 9.2.2018.

Ett invånarmöte ordnas torsdag 11.1.2018 kl. 18-20 i Nissnikun koulus matsal.

Målet är att detaljplanen godkänns år 2018, det kommunaltekniska byggandet planeras och byggs åren 2019 och 2020 och husbyggandet inleds år 2021.

Planeringsområdet ligger i Masaby på området mellan kustbanan, Ring III och Sundsbergsvägen. På området finns för närvarande företag inom metallbranschen, ett agilitycenter som erbjuder tjänster inom hundsport samt en kallmack för bränsledistribution. År 2017 bodde det en person på området. De närmaste tjänsterna ligger i Masaby tätort och på Herrgårdsstrandens bostadsområde. Det finns goda gång- och cykelförbindelser och kollektivtrafikförbindelser till planeringsområdet.

Planeringsområdets totala areal är ca 26 ha, som i huvudsak är i privat ägo. Övriga markägare är Kyrkslätts kommun och Finska staten.

I Kyrkslätts generalplan 2020 har planeringsområdet anvisats för företagsverksamhet (PT). Enligt beteckningen reserveras området för privat service, administration och annan företagsverksamhet. Utarbetandet av en delgeneralplan för Masaby är dock aktuell, och i den undersöks även markanvändningen i Masabyporten.

Enligt Kyrkslätts planläggningsprogram 2017-2021 är planprojektets mål att på området genomföra vårdhemsverksamhet och flervåningshusbetonat bostadsbyggande. Målet med projektet är att också anvisa plats för ett daghem med 70 platser i anknytning till vårdhemsenheten och för en brandstation på området söder om Sundsbergsvägen.

Sundets naturskyddsområde bevaras oförändrat i detaljplanen. Diket som rinner ut i Sundet ändras till närrekreationsområde norr om Sundsbergsvägen. 

I och med detaljplanen får området cirka 400 nya invånare och cirka 110 nya arbetsplatser i vårdhemmet för äldre, daghemmet, serviceboendet och andra tjänster. I brandstationen kommer att finnas uppskattningsvis 20 arbetsplatser. Målet för befolkningsökningen i Masaby i de nya planerna är sammanlagt ungefär 5 000 invånare.

Detaljplanen ökar områdets serviceutbud, gör bostadsutbudet mångsidigare och förbättrar gång- och cykelförbindelserna. På planeringsområdet finns nu ett bristfälligt genomfört industri- och arbetsplatsområde. En del av byggnaderna står numera tomma och omgivningen är ostrukturerad. I och med detaljplanen snyggas tätortsbilden upp, och i sin helhet påverkar detaljplanen områdets stadsbild på ett positivt sätt.

Masabyområdets invånarmängd ökar avsevärt då planerna förverkligas. Områdets svenskspråkiga elever i årskurserna 1-6 går i Bobäcks skola och eleverna i årskurserna 7-9 i Winellska skolan. I det kommande inlärningscentret i Sarvvik kan vid behov ordnas flera elevplatser.

Tilläggsmaterial:

  •  2017-​11-​23-​Masalanportti_​selostus.pdf
  • 2017-​11-​23-​Masalanportti beskrivning.pdf
  • 2017-​11-​23_​Masalanportti_​havainnekuva.pdf
  • Virallinen kuulutus 18.12.2017–24.1.2018 Masalanportin asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att sektionen inte har något att anmärka på beredningsmaterialet till detaljplanen för Masabyporten.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

registraturen - > kommunaltekniska nämnden

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.