Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 10.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 GWG-campusets pedagogiska plan

KIRDno-2017-671

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

GWG-campusets pedagogiska plan har blivit klar 22.12.2017. Planen har upprättats av småbarnspedagogikens, skolornas och förvaltningens representanter fr.o.m. 19.5.2017. Elever, studerande, vårdnadshavare och kommuninvånare har deltagit i skapandet av planen vid olika tillställningar. Eleverna och studerandena har deltagit i planeringen under lektionerna i olika individuella och grupparbeten, lärarna har hållit sina egna planeringsmöten och vårdnadshavarna har deltagit i föräldramöten där ärendet behandlats. Ett möte för allmänheten ordnades 26.9.2017. Vårdnadshavarna har informerats om planeringsskeden också via programmet Helmi.

GWG-campuset består av Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium. Dessutom kommer Papinmäen koulu och eventuellt senare Prästgårdsbackens daghem att delta i planeringen av gemensamma funktioner.

GWG-campusets pedagogiska plan grundar sig på Kyrkslätts kommuns pedagogiska plan för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande undervisning (2017). Vid upprättandet av planen har man utnyttjat de pedagogiska planerna för Jokirinteen oppimiskeskus samt Veikkolan päiväkoti och Veikkolan koulu samt bekantat sig med motsvarande planer i andra kommuner. GWG-planen omfattar också den pedagogiska planen för gymnasieundervisningen, vilken kompletterar den kommunspecifika planen.

Kommunstyrelsen godkände behovsutredningarna för Gesterby skolcentrum 11.9.2017 § 107 och beslutade att projektplaneringen inleds som en helhet som omfattar hela Gesterby skolcentrum.

Den pedagogiska planen utgår från tanken att skolcentrumet utgör ett campus, där det finns barn, elever och studerande från daghem och förskola ända till gymnasiet. Med hjälp av den pedagogiska planen planerar och förutser man Gesterby skolcentrums verksamhetskultur och samarbetsstrukturer. På basis av planen kan man redan i de nuvarande utrymmena inleda olika försök med vilka man förbereder sig på verksamhet i nya slags inlärningsutrymmen.

GWG-campusprojektet, som förenar tre olika skolor, olika åldersgrupper och förvaltningar samt två olika språk, möjliggör effektiv användning av resurser, delning av expertis och kunnande samt fungerande och naturligt samarbete mellan de olika språkgrupperna.

I manuskriptet, som är bifogad föredragningslistan, finns både finsk- och svenskspråkig text till och med i en och samma mening. Enligt ömsesidig överenskommelse har arbetsgruppens medlemmar bearbetat handlingen var och en på sitt eget modersmål. Enligt arbetsgruppen beskriver det här att beredningen är en process och betonar det blivande campusets unikhet som en tvåspråkig verksamhetsmiljö.

För beslutsfattande upprättas det både en finsk och en svensk översättning av handlingen. Översättningarna är under arbete och de blir klara under januari.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleundervisnings- och utbildningssektionen beslutar godkänna GWG-skolcampusets pedagogiska plan.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium, Papinmäen koulu, Prästgårdsbackens daghem

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.