Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Toissijaisen oppilaaksioton kriteerien täsmentäminen Kirkkonummen suomenkielisessä perusopetuksessa (lisäpykälä)

KIRDno-2017-1193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on 18.10.2017 § 22 päättänyt perusopetuksen oppilaaksioton perusteista, lähikoulun osoittamisesta ja hakumenettelystä toissijaiseen kouluun 1.1.2018 alkaen.

Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita vain, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun alueen oppilaille on osoitettu lähikoulupaikat.

Oppilaaksioton kriteereitä toissijaisessa oppilaaksiotossa on täsmennettävä seuraavasti:

- Lähikoulualueen ulkopuolelta tulevia oppilaita otetaan kouluun ainoastaan, mikäli siellä on tilaa.
- Vuosiluokilla 1 - 2 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 22 oppilasta.
- Vuosiluokilla 3 - 9 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 24 oppilasta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää täsmentää oppilaaksioton kriteereitä seuraavasti:

- Lähikoulualueen ulkopuolelta tulevia oppilaita otetaan kouluun ainoastaan, mikäli siellä on tilaa.
- Vuosiluokilla 1 - 2 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 22 oppilasta.
- Vuosiluokilla 3 - 9 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 24 oppilasta. 

Tämä päätös tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusopetuksen laatukriteerien mukaan ryhmäkokojen tulee olla sellaisia, että opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea oppilaan oppimista ja muuta kehitystä myös yhteistyössä kotien kanssa, edistää ja hyödyntää oppilaiden välistä yhteistyötä sekä käyttää monipuolisia menetelmiä. Opetusryhmien suositeltava enimmäiskoko on keskimäärin 20-25. Opetusryhmiä muodostettaessa on tarpeen pienentää ryhmiä sen mukaan, kuinka paljon joukossa on erityistä tukea tarvitsevia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita. Opetuksen järjestäjä vahvistaa opetusryhmätavoitteet, esimerkiksi opetusryhmien enimmäiskoon välyksen.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on kokouksessaan 11.4.2018 § 18 päättänyt seuraavasti:

"Toissijaisen oppilaaksioton kriteerit on täsmennettävä seuraavasti:

- Kouluun voidaan ottaa oppilaita toissijaiselle koulupaikalle ainoastaan mikäli koulussa on tilaa sen jälkeen, kun sinne on otettu kaikki ne oppilaat, joiden lähikoulu kyseinen koulu on.
- Vuosiluokilla 1 - 2 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 22 oppilasta.
- Vuosiluokilla 3 - 9 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 24 oppilasta. "

Yhdenmukaisten kriteerien määrittämiseksi molemissa kieliryhmissä esitetään jaostolle samoja toissijaisen oppilaaksioton kriteerejä kuin edellisessä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää täsmentää oppilaaksioton kriteerejä seuraavasti:

- Lähikoulualueen ulkopuolelta tulevia oppilaita otetaan kouluun ainoastaan, mikäli siellä on tilaa.
- Vuosiluokilla 1 - 2 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 22 oppilasta.
- Vuosiluokilla 3 - 9 luokka on täynnä toissijaisten oppilaiden osalta, kun siellä on 24 oppilasta. 

Tämä päätös tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.