Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 SVOJ Lausunto Tolsanmäen asemakaavaehdotuksesta

KIRDno-2017-1352

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Hakamäki, kaavoitusarkkitehti, anna.hakamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suunnittelualue

Tolsanmäki sijaitsee Heikkilässä Vanhan Heikkiläntien varrella Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Tolsan seisakkeen läheisyydessä. Alue rajautuu lännessä Juhlakallion, pohjoisessa Heikkilän, idässä Laajakallion ja Tolsan asemanseudun asemakaavan alueisiin ja etelässä Länsiväylään ja Axbodantiehen. Kaava-alue on kooltaan n. 49 ha, josta kunta omistaa n. 11 ha.

Alueella on voimassa vuonna 2008 hyväksytty Heikkilän osayleiskaava. Tolsanmäen alue on osayleiskaavassa varattu pientalovaltaiseen asumiseen (AO, AP), asuntoalueeksi (A), palveluille (P), toimitilarakennusten alueeksi (KTY), maatilojen talouskeskuksen alueeksi (AM), maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA), suojaviheralueeksi (EV) ja virkistykseen (VL).

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tarkoituksena on asutuksen täydennysrakentaminen kuntakeskuksen ja Tolsan aseman lähialueella ottaen kuitenkin huomioon Heikkilän arvokkaan kulttuuriympäristön ja paikallishistorian. Asukasmäärän lisääminen kuntakeskuksen lähialueella tukee meneillään olevaa liikekeskustan Tolsan asemanseudun kehittämistä. Tämän johdosta aseman ja hyvän joukkoliikenteen läheisyydessä on poikettu Heikkilän osayleiskaavasta osoittamalla mm. vähäisesti kerrostalorakentamista. Liikenneverkoston osalta keskeisimmät tavoitteet ovat pääkevytliikenneyhteyksien osoittaminen paikallisiin tarpeisiin, kuten yhteydet liikekeskuksen palveluihin. Asemakaavassa parannetaan mm. Vanhan Heikkiläntien olosuhteita sekä Tolsantien ja Tolsanmäki-kadun risteysaluetta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman 10.6.2015 (45 §) ja asemakaava on kuulutettu vireille 21.8.2015.

Asemakaavaehdotus

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli Tolsanmäen kaavaehdotuksen 25.8.2016 ja kunnanhallitus päätti 12.9.2016 asettaa ehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä 10.10 – 11.11.2016 välisenä aikana. Ehdotuksesta saatiin 25 lausuntoa ja 22 muistutusta. Lausuntojen ja muistutusten johdosta on laadittu tarkistettu ehdotus, joka asetetaan uudestaan nähtäville.

Tarkistettu asemakaavaehdotuksen sisältö ja keskeiset muutoksen

Asemakaavaehdotuksen kokonaisrakennusoikeus (pää- ja talousrakennukset) on noin 46700 k-m2, josta asumiseen on osoitettu asuinpientaloille (AP) n. 6200 k-m2, erillispientaloille (AO) n. 31200 k-m2, asuinkerrostaloille (AK) noin 6800 k-m2. Palvelurakennuksille (P) osoitettu n. 1200 k-m2 ja maatilan talouskeskukselle (AM) n. 1300 k-m2.

Ehdotus mahdollistaa kunnan omistamalle maalle 30 uuden omakotitalotontin rakentamisen. Lisäksi kunnan omistamalle maalle sijoittuu kaksi asuinpientalojen (AP) tonttia, joille voi sijoittaa yhteensä 13 yksiasuntoista pientaloa. Yhteensä kaava-alueelle muodostuu 45 uutta omakotitonttia (AO), minkä lisäksi kaava mahdollistaa rakennetuille kiinteistöille lisärakennusoikeutta noin 32 uudelle omakotitalolle (AO). Asemakaavan toteutuessa alueelle tulisi noin 500 uutta asukasta.

Asemakaavaehdotuksessa on esitetty 21 rakennusta suojeltavaksi (sr, sr-1). Alle 50 k-m2:n kokoisia suojeltavaksi esitettyjä rakennuksia (sr-1) ei lasketa ehdotuksen sallimaan muuhun rakennusoikeuteen.

Suunnittelualueella sijaitsevat kallioalueet on pääasiassa merkitty lähivirkistysalueiksi (VL). Vehreän yleisilmeen säilyttämiseksi täydennysrakentaminen niiden läheisyydessä on pyritty sijoittamaan niin, että maaston korkeimmat kohdat jäävät puupeitteisiksi. Uudisrakennukset on myös muilta osin pyritty sijoittamaan maiseman kannalta siten, etteivät ne näkyisi häiritsevästi maisemallisesti herkillä kohdilla.

Kaava-alueeseen kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi osoitettu kyläasutusalue, joka sijoittuu pääasiassa nykyisen Vanhan Heikkiläntien linjauksen ja siitä lähtevien sivuteiden ympäristöön. Tavoitteena on kunnioittaa ympäristön arvokasta kulttuurihistoriallista luonnetta täydennysrakentamisessa. Sen vuoksi uusi rakentaminen sopeutetaan maisemallisesti, mittakaavallisesti ja ulkoasultaan, kuten kattomuodoiltaan, julkisivumateriaaleiltaan sekä värisävyiltään, olemassa olevaan puurakennuskantaan. Alueen luonteen kannalta puujulkisivujen lisäksi myös asuinkerrostalojen kortteleissa runkorakenteissa tulee käyttää puuta. Historialliseksi tieksi merkityn Vanha Heikkiläntien linjaus ja geometria on pääosin säilytetty.

Katujen yleissuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi jalkakäytävä välille Vanha Heikkiläntie - Tolsanmäki - Tolsantie sekä paikallinen kevyen liikenteen yhteys alueen keskiosista alueen läpi kohti kuntakeskusta. Tolsantien ja Tolsanmäki-kadun liittymäaluetta on katujen yleissuunnitelmassa pyritty parantamaan jyrkkien maasto-olosuhteiden puitteissa. Lisäksi loivempi ja turvallisempi ajoyhteys Axbodantielle on järjestetty uudelleen Vanhalta Heikkiläntieltä uuden tonttikadun kautta.

Tarkistetussa ehdotuksessa merkittävimpiä muutoksia ovat olleet kaava-alueen rajauksen muuttaminen mm. rantaradan aluevaraussuunnitelman keskeneräisyyden ja maanomistuskysymyksien vuoksi. Kaavamääräyksiä on tarkistettu mm. lisäämällä AO-korttelialueille korkein sallittu tehokkuusluku e = 0,20. Lisäksi vanhoilta rakennetuilta kiinteistöiltä on poistettu ehdotetut ohjeelliset tonttirajat. Lisäksi muutamien asumiseen osoitettujen korttelien käyttötarkoitusmerkintöjä on tarkistettu. Katujärjestelyjä on muutettu, joista merkittävin on ajoliikenteen säilyttäminen koko Vanhan Heikkiläntien pituudelta, jolloin Tolsantielle säilyy kaksi liittymää myös kaava-alueen keskiosista.

Maankäyttösopimukset

Kunnan käytännön mukaisesti ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä kunnanvaltuustossa on näiden maanomistajien ja kunnan kesken sovittava ensisijaisesti maankäyttösopimuksin asemakaavan toteuttamisesta.

 

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki, puh. 050 4137 467
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Asiakirjat:
- Tolsanmäen asemakaavaehdotus, kaavaselostus sisältäen asemakaavakartan piir.nro 3299.
- kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen

2.
se asettaa Tolsanmäen asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3299) ja siihen liittyvät asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

3.
se pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- tontti- ja paikkatietopalvelut
- nimistötoimikunta
- kehitysjohtaja
- perusturva
- sivistystoimi
- vammaisneuvosto
- vanhuusneuvosto

Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Museovirasto
- Espoon seudun ympäristöterveys
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä
- Puolustusvoimat
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE)
- Liikennevirasto

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- DNA Oy
- Elisa Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Jolkby-Heikkilä-Laajakallio asukasyhdistys r.y.
- Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf.
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf.
- Kirkkonummen yrittäjät r.y.

4.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja kaavoituksen kautta taloudellista hyötyä saavien alueen maanomistajien kesken oltava hyväksytyt ja allekirjoitetut maankäyttösopimukset.

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, kaavoitusteknikko Mikael Pettersson ja kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 12.3.2018 § 79 päättänyt asettaa Tolsanmäen asemakaavaehdotuksen materiaalin nähtäville ajaksi 23.4. - 25.5.2018. Lausuntoa pyydetään 15.6.2018 mennessä.

Asiakirjoihin voi tutustua kunnan palvelupisteessä ja kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Kaavoituksen kotisivut ovat osoitteessa www.kirkkonummi.fi> asuminen ja ympäristö> Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet.

Asukastilaisuus on pidetty 15.5.2018 Kirkkonummen kunnantalolla.

Asemakaavan toteutuessa alueelle tulee noin 500 uutta asukasta. Nyt siellä asuu noin 150 henkilöä. Alueelle tulee noin 75 uutta rakennuspaikkaa pientaloille ja 80 asuntoa kerrostaloihin. Talonrakennuksen arvioidaan alkavan vuonna 2019.

Alueen lapset käyvät Heikkilän ja Kirkkoharjun kouluja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta, että sillä ei ole Tolsanmäen asemakaavaehdotukseen huomautettavaa.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut (kirjaamon kautta)