Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 SVOJ Lausunto Juhlakallion asemakaavasta

KIRDno-2017-1351

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suunnittelualue

Juhlakallio sijaitsee Heikkilässä Vanhan Heikkiläntien varrella kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Alue rajautuu lännessä Kirkkolaakson asemakaava-alueeseen, pohjoisessa Vanhaan Rantatiehen, idässä Heikkilä I asemakaava-alueeseen ja etelässä Rantarataan. Kaava-alue on kooltaan n. 39 ha josta kunta omistaa n. 10 ha. Juhlakallion asemakaava on kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa osoitettu aloitettavaksi vuonna 2015.

Alueella on voimassa vuonna 2008 hyväksytty Heikkilän osayleiskaava. juhlakallion alue on osayleiskaavassa varattu pientalovaltaiseen asumiseen (AO, AP), palveluille (P) ja virkistykseen (VL).

Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.3.2013 (26 §) ja asemakaava on kuulutettu vireille 19.4.2013. Hyväksyessään osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti evästää jatkosuunnittelua seuraavasti:

 • miljööseen sopivaa, pienimittakaavaista puutalovaltaista asuntorakentamista
 • jylhät kallioalueet säilytetään ennallaan
 • näkyviä kallioalueita korostetaan valaistuksella
 • radan suuntainen kevytliikenneväylä radan varrella tarpeellinen
 • hyvät ja riittävät kevytliikenneväylät, jotka innostavat liikkumiseen, tärkeitä
 • vanhalle kunnantalolle tulee löytää pikaisesti käyttöä.

 
Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tarkoituksena on asutuksen tiivistäminen Kuntakeskuksen lähialueella ottaen huomioon Heikkilän kulttuuriympäristön ja paikallishistorian. Asukasmäärän lisääminen Kuntakeskuksen lähialueella tukee meneillään olevaa kuntakeskuksen kehittämistä sekä valtakunnallisia tavoitteita asemanseudun asukasmäärän lisäämisestä.
 
Liikenneverkoston osalta keskeisimmät tavoitteet ovat pääkevytliikenneyhteyksien osoittaminen paikallisiin tarpeisiin, kuten yhteydet kuntakeskuksen palveluihin. Lisäksi ratkaistavaksi tulee Vanhan Heikkiläntien ja Vanhan Rantatien risteysalueen parantaminen, sekä Heikkilän pallokentän paikoitus.
 
Asemakaavaehdotus
Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli Juhlakallion kaavaehdotuksen 25.8.2016 ja kunnanhallitus päätti 12.9.2016 asettaa ehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä 10.10 – 11.11.2016 välisenä aikana. Ehdotuksesta saatiin 21 lausuntoa ja 12 muistutusta. Lausuntojen ja muistutusten johdosta on laadittu tarkistettu ehdotus, joka asetetaan uudestaan nähtäville.
 
Tarkistettu asemakaavaehdotus
Ehdotuksen kokonaisrakennusoikeus on noin 35000 k-m2. Ehdotuksessa on esitetty alueita kerrostaloille (AK) 2800 k-m2, asuinrakennuksille (A) n. 7000 k-m2, asuinpientaloille (AP) noin 2800 k-m2, erillispientaloille (AO) n. 20000 k-m2. sekä palvelurakennuksille (P) n. 2300 k-m2. Asemakaavaehdotus mahdollistaa 59 uuden omakotitalon rakentamisen alueelle, joista 15 kunnan omistamille tonteille. Asemakaavan toteutuessa alueelle tulisi noin 420 uutta asukasta.
 
Asemakaavaehdotuksessa on esitetty 14 rakennusta suojeltavaksi (sr, sr-1), mm. alun perin sairaalaksi rakennettu entinen kunnantalo sekä Ljunghedan nuorisoseurantalo. Alle 50 k-m2:n kokoiset suojeltavaksi esitetyt rakennukset (sr-1) ei lasketa kaavan sallimaan muuhun rakennusoikeuteen.
 
Suunnittelualueen pohjois- ja itäreunalla sijaitsevat kallioalueet on merkitty lähivirkistysalueiksi (VL). Rakentaminen niiden läheisyydessä on pyritty sijoittamaan niin että esim. näkymä Kirkkolaakson puolelta säilyy luonnontilaisena eivätkä uudisrakennukset näy sinne.
 
Historialliseksi tieksi merkityn Vanha Heikkiläntien linjaus on pääosin säilytetty. Alustavassa katujen yleissuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi jalkakäytävä Vanhan Heikkiläntien varteen. Tien liittyminen Vanhaan Rantatiehen on suunniteltu, Heikkilän osayleiskaavasta poiketen lähempänä nykyistä liittymää, alueella esiintyvien liito-oravien takia
Heikkilän pallokentän länsipuolelle on suunniteltu pysäköintialue (LP), jolle pallokentän käyttäjät ja viereisen Ljunghedan nuorisoseurantalon käyttäjät voivat pysäköidä.
 
Suurimmat muutokset nähtävillä olleeseen ehdotukseen ovat.

 • Vanhan Heikkiläntien liittymän siirtäminen sekä tilan varaaminen jalkakäytävälle koko tien pituudelle.
 • liito-oravan elinpiirialueen merkitseminen kaavakartalle
 • kaavamääräyksiä on tarkistettu mm. lisäämällä AO-korttelialueille korkein sallittu tehokkuusluku e = 0,20.
 • Vanhan Rantatien ja Heikkiläntien liittymän vieressä olleen palvelurakennusten korttelin (P) muuttaminen kerrostalojen korttelialueeksi (AK).
 • vanhoilta kiinteistöiltä on poistettu ehdotetut ohjeelliset tontinrajat.
   

Ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja useiden alueen maanomistajien välillä tehtävä maankäyttösopimukset asemakaavan toteuttamisesta.

Asiakirjat:

 • Juhlakallion asemakaavaehdotuksen selostus, sisältäen asemakaavakartan piir.nro 3302.
 • Kaavoittajan vastineet saaduista lausunnoista ja muistutuksista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen

2.
se asettaa Juhlakallion asemakaavaehdotuksen, piir.nro 3302, ja siihen liittyvät asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

3.
se pyytää kaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Kirkkonummen Vesi
Kehitysjohtaja
Nimistötoimikunta
Perusturva
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
Vammaisneuvosto
Vanhuusneuvosto
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Espoon seudun ympäristöterveys
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Helsingin seudun liikenne (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Liikennevirasto
Fingrid Oyj
Fortum Power and Heat Oy
Caruna Espoo Oy
Elisa Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
DNA Oy
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Jolkby-Heikkilä-Laajakallio asukasyhdistys r.y.
Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening
Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
Kyrkslätts Natur och Miljö rf.
Kyrkslätts Hembygdsförening rf.
Kirkkonummen yrittäjät r.y.

4.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja useiden alueen maanomistajien välillä tehtävä maankäyttösopimukset asemakaavan toteuttamisesta.

 

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson saapui kokoukseen esittelemään asiaa.
Jäsen Erkki Ahlsten poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätös

Asia päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 12.3.2018 § 80 päättänyt, että Juhlakallion asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.4. – 25.5.2018 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa: www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Samalla kunnanhallitus on pyytänyt sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden lausuntoa kaavaehdotuksesta.

Asemakaavan palvelurakennusten korttelialueella toimii nyt mm. entinen kunnantalo, Ljunghedan nuorisoseurantalo sekä elintarvikekioski. Kortteleihin voi sijoittua monipuolisesti erilaisia pieniä palveluyrityksiä.

Suunnittelualueen vieressä Heikkiläntorilla sijaitsee yksi yksityinen päiväkoti. Alueen lapset käyvät Heikkilän ja Kirkkoharjun koulua.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 30.11.2016 § 81 antanut lausunnon Juhlakallion asemakaavaehdotuksesta ja todennut, että sillä ei ole huomautettavaa siitä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Juhlakallion asemakaavaehdotuksesta.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut (kirjaamon kautta)