Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi

KIRDno-2018-1175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 21.5.2018 § 179

Valmistelijat

Juha Hörkkö, talousjohtaja ja Esa Lindell, controller

juha.horkko@kirkkonummi.fi ja esa.lindell@kirkkonummi.fi

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman valmistelu käynnistetään edellisen vuoden tapaan suunnitteluohjeella. Sen mukaan toimielinten talousarvioesitykset on laadittava seuraavien reunaehtojen mukaisesti eli niiden on pohjauduttava:

 • Kuntastrategiaan ja sitä toteuttaviin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmiin
 • Väestösuunnitteeseen (6/2018)
 • Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2017 ja ennusteet vuosille 2018 - 2021
 • Kuluttajahintaindeksi +1,4 % toteumatilanteeseen 6/2018 nähden (sovelletaan muihin kuin palkkamenoihin)
 • Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +3,0% 2019 (kunta-alan sopimus 1.2.2018 – 31.3.2020)
 • Sisäiset palvelut tilausvolyymimuutosten ja edellä mainittujen indeksimuutosten mukaisesti
 • HSL liikelaitos ja HUS kuntayhtymä, jotka ovat erikseen sitovia määrärahoja, varataan määräraha ko. sidosryhmiltä saadun kustannusarvion mukaisena.

Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden ei saa ylittää verorahoituksen kasvuarvioprosenttia.

Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.

Talousarvion laadinnan aikataulu:

 • Kunnanvaltuuston lähetekeskustelu 28.5.2018
 • Toimielinten ehdotukset 5.10.2018 mennessä
 • Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 5.11.2018
 • Valtuusto, veroprosentit 12.11.2018
 • Kunnanhallitus 26.11.2018

Valtuuston talousarviokäsittely 15.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää

1

antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten 

2

esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018

3

tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 21.5.2018:

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen pohjaehdotukseen: kohtaan 2 lisätään lause ......ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta. Tällöin päätösehdotus kokonaisuudessaan on seuraava:

Kunnanhallitus päättää

1

antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 - 2021 laatimista varten 

2

esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta

3

tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Hanna Haikonen teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Lisätään talousarvioon 2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin käytettäväksi käsittelyssä". Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

Muutetun ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että lisätään talousarvioon 2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin käytettäväksi käsittelyssä.

________________

 

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 22.8.2018

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vastuulle kuuluvat talousarviossa suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palvelut. Jaoston toimintakatteen (jaostolle talousarvion käyttötalousosassa kohdennettavien tulojen ja menojen erotus) loppusumma oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä 57,4 milj. euroa ja vuoden 2018 talousarviossa 57,7, milj. euroa.

Toimielimen vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahatarvetta nostaa sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden muutosesitys kustannusvaikutukseltaan noin 3,2 milj. € eli noin 47 %, joka on noin 5,7 prosenttia toimielimen kokonaisbudjetista ja jota ei tarvitse kattaa muista menoista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä kunnanhallituksen päätöksen 21.5.2018 § 179 tiedoksi sekä käsitellä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020-2021 talousarviosuunnitelmat jaoston kokouksessa 12.9.2018.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Valmistelija

 • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
 • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi
 • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen 21.5.2018 hyväksymät reunaehdot, joka sisälsi mm. väestömäärien muutosvaikutuksen toimintaan, yleisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset henkilöstömenoihin ja muiden menojen sallitut indeksimuutokset vuoden 2018 talousarvion toteumaennusteeseen nähden.

Talousarvioesityksessä on oman otsikon alla todettu reunaehdoista poikkeavat muutokset talouteen. (mahdolliset leasingvaltuuden lisäykset tulee todeta tässä kohdassa ja varata tarvittava määräraha vuokriin)

Henkilöstölisäyksistä ja –muutoksista sekä investoinneista on esitykset omina liitteinään.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun­nan­val­tuus­tol­le suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2021 ta­lous­suun­ni­tel­man liitteiden mukaisesti.

 

 

Käsittely

Keskustelun aikana jäsen Susan Honka esitti, että kotihoidon tuen kuntalisä pidetään ennallaan siten, että kustannusvaikutus 270.000 euroa tulee esitetyn talousarvion lisäksi. Puheenjohtaja Erkki Majanen kannatti Hongan muutosehdotusta.

Jäsen Outi Saloranta-Eriksson kannatti esittelijän ehdotusta.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä siten, että ne, jotka kannattavat viranhaltijan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Susan Hongan muutosehdotusta äänestävät EI.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Johanna Fleming, Outi Saloranta-Eriksson ja Pekka Sinisalo) sekä 4 EI -ääntä (Susan Honka, Nina Serow, Vesa Tarkkanen ja Erkki Majanen).

Puheenjohtaja totesi, että Susan Hongan muutosehdotus oli voittanut äänestyksen ja se lisätään päätökseen. Valtuutettiin valmistelijat tekemään liitteeseen tekniset korjaukset.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää esittää sivitys- ja vapaa-aikalautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja edelleen kun­nan­val­tuus­tol­le suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2021 ta­lous­suun­ni­tel­man muuttuneiden liitteiden mukaisesti (muutos: kotihoidon tuen kuntalisä pidetään ennallaan).

 

Controller Esa Lindell oli läsnä kokouksessa tämän pykälän esityksen aikana ja varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma sekä opetustoimen johtaja Leila Kurki olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 43%

  Outi Saloranta-Eriksson, Pekka Sinisalo, Johanna Fleming

 • Ei 4 kpl 57%

  Susan Honka, Vesa Tarkkanen, Nina Serow, Erkki Majanen

Tiedoksi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.