Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Suomenkielisen opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet

KIRDno-2018-1260

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisavustukset ovat erityisavustuksia. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia, jossa säädetään valtionavustusten yleisistä myöntöperusteista ja menettelytavoista. Valtionavustuslain mukaan avustus ei saa kattaa saajan toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

Kirkkonummen varhaiskasvatus sekä suomen- että ruotsinkielinen opetustoimi ovat vuosittain hakeneet Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia. Parhaillaan on menossa useampia hankkeita, jotka maksetaan pääsääntöisesti valtionavustuksen turvin, mutta kaikissa avustuksissa edellytetään kunnan omarahoitusosuutta, joka vaihtelee 5 %–30 %.

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2018–2019.

Vastaavaa avustusta on saatu Kirkkonummen kouluihin jo 2016–2017 ja 2017–2018.

Kirkkonummelle myönnettiin valtionavustusta yhteensä 262 804 €, josta suomenkielisten koulujen osuus on 193161 €.

Hankkeen kokonaismenot ovat yhteensä 328 506 €, josta suomenkielisen opetustoimen osuus 241 452 €. Valtionosuus on 80 % ja kunnan omavastuu 20 %, eli suomenkielisen opetustoimen omavastuuosuus on 48 291 €.

Avustuksen määrä on laskettu koulukohtaisten tietojen perusteella. Avustus myönnetään kuitenkin kokonaissummana opetuksen järjestäjäkohtaisesti. Opetuksen järjestäjä voi kohdentaa sille myönnetyn avustuksen tarkoituksenmukaisesti hakemuksessa mainittujen koulujen ja koulujen toiminta-alueiden päiväkotien esiopetusryhmien toimintaan.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus kielten opetuksen varhentamiseksi.

Kieltenopetuksen varhentaminen on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Hankkeella varhennetaan, kehitetään ja lisätään kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Valtionavustuksilla tuetaan erityisesti koulujen kokeiluja A1- tai A2-kielten varhentamiseksi. Tavoitteena on rohkaista oppijoita valitsemaan ja opiskelemaan kieliä yli tuntijaon määrittämän vähimmäistarjonnan sosioekonomisesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai paikkakunnasta riippumatta. Hankkeiden kautta haetaan toimintamalleja lasten varhaisen kielenoppimisen kyvyn hyödyntämiseksi.

Kirkkonummen suomenkielinen opetustoimi sai avustusta ensimmäisessä vaiheessa 70 000 €. Kokeilussa mukana on seitsemän vuosiluokkien 1–6 koulua, kaikki yhtenäiskoulut ja kolme varhaiskasvatuksen esikouluyksikköä.

Toisella hakukierroksella suurimmat panostukset kohdentuivat avustusta saaneiden opetuksen järjestäjien kokeilutoiminnan loppuun saattamiseen. Kirkkonummi sai avustusta 45 000 €, johon kunnan omarahoitusosuus 5 % on 2369 €. Eli kokonaismenot 47 369 €.

3. Tutorit - opetuksen ja oppimisen tukena Kirkkonummella

Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteet peruskoululle ovat oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on sekä rakentaa pitkän aikavälin suuntaa suomalaiselle peruskoululle että tukea uusien opetussuunnitelmien jalkautumista ja käynnissä olevaa koulujen toimintakulttuurin muutosta.

Tutoropettaja tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.

Kirkkonummelle aikaisemmin myönnetty avustus tutoropettajatoimintaan loppuu loka-marraskuussa 2018 (käyttöaika päättyy 30.6.2019), ja toiminta on varauduttu jatkamaan lukuvuoden loppuun kouluille osoitettujen määrärahojen turvin. Opetushallitukselta on tullut tieto 3. rahoituskierroksesta, mutta sen käyttöaikaa ei ole vielä vahvistettu, alkaako se 1.1.2019 vai 1.7.2019. Emme siis tässä vaiheessa tiedä jatkorahoituksesta ja mahdollisen kunnan omavastuuosuuden suuruutta vuodelle 2019.

4. Valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Tämä on suomen- ja ruotsinkieliselle kerhotoiminnalle yhteisesti myönnetty valtionavustus. Hankkeen valtionavustuksen osuus on 70 %. Kirkkonummen kunnalle kerhotoiminnan kehittämiseen on myönnetty 31 000 € vuonna 2018. Suomenkielisten opetuspalveluiden osuus kerhotoiminnan valtionavusta on 27 900 € sekä kunnan 30 % omavastuuosuus 11 957 €, eli yhteensä 39 857€

5. Oppilaslähtöisen arvioinnin innovatiivinen kehittäminen ja kokeilut Kirkkonummella ja OPPIVA verkostossa

Opetushallitus asetti haettavaksi hallitusohjelman Kärkihanke Uusi peruskoulu -ohjelmaan liittyvät valtionavustukset perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen.

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta Kirkkonummi hankkeelle Oppilaslähtöisen arvioinnin innovatiivinen kehittäminen ja kokeilut Kirkkonummella ja OPPIVA verkostossa. Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 157 500 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 175 000 €.  Valtionavustusprosentti on 90 %. Omavastuuosuus 10 % on 17 500 €. Hanke on suomen- ja ruotsikielisten opetuspalvelujen yhteinen.

Hankkeen ajatuksena on, että kehitämme vuoden kestävän arviointikokeiluohjelman, jonka päätavoite on arviointia kehittämällä luoda toimintakulttuurinmuutos. Kollaboratiivisesti ja järjestelmällisesti muutamme ajattelutapaa oppimista ja kokeilua kannustavaksi läpi koko organisaation (hallinto-opettaja-oppilas-huoltaja).  Koulut saavat ohjausta muutoksen läpiviemisessä, prosessien johtamisessa ja uuden opettamisessa. Ohjaus annetaan hallinnolle ja opettajille prosessinomaisena valmentavana, johtamisen valmennuksena koko hankkeen ajan. Tavoitteena on kokeilujen avulla löytää organisaatiolle yhteinen näkemys arvioinnin toimintatavoista ja käytänteistä. Lopullisessa hankkeen arvioinnissa tehdään yhteenveto onnistuneista kokeiluista ja näiden perusteella päätös siitä, mitä arvioinnin käytänteitä ja toimintatapoja jatkossa suositaan. Toisena tavoitteena on kehittää systemaattista jakamisen- ja kokeilemisen kulttuuria joka mahdollistaa jatkuvaa oppimista ja kehittämistä muuttuvien olosuhteiden mukaan. Hankkeen aikana mallinnetaan toimintatapa kokeilujen jakamista ja tulosten systemaattista arviointia varten. Saatuja oppeja tullaan hyödyntämään koko OPPIVA-verkostossa ja parhaat käytänteet ovat jaettavissa koko Suomen ja kansainvälisen opetustoimen hyödyksi. Tekeminen liitetään osaksi OPPIVA -verkoston kokonaistekemistä.

6. Valtionavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen 2018
Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta kielikylpytoiminnan laajentamiseen. Painopistealueena on olemassa olevan ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen laajentaminen ja kehittäminen. Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 25 000 €, hankkeen kokonaismenot ovat yhteensä 31 250€. Valtionavustuksen osuus on 80 %. Kirkkonummen kunnan omarahoitusosuus on 6 250 €.

Hankeen aikana kehitetään Gesterbyn ja Kirkkoharjun koulujen kielikylpyopetuksen yhteistyötä kielikylpyasiantuntijoiden ja Winellska skolanin opettajien ja oppilaiden kanssa. Tavoitteena että kielikylpyopetukseen hakeutuisi yhä useampi lapsi, ja että valinnan tehneet jatkaisivat opintojaan laajana yläkoulun loppuun asti. Hankkeen aikana tutkitaan mahdollisuutta siirtää kielikylpyopetus kokonaisuudessaan Gesterbyn kouluun hyödyntäen Winellska skolanin samanikäisiä oppilaita vertaisryhminä ja aineenopetuksen tukena.

 

Edellä mainittujen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen myöntämien valtion avustusten lisäksi Kirkkonummen opetustoimeen on saatu seuraavia avustuksia:

- Valtionavustus vieraskielisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämiseen, jota Opetushallitus maksaa määriteltyjen kriteerien mukaisesti takautuvasti vuosittain pidettyjen tuntien perusteella.

- Koulujen omat kansainvälisyyshankkeet ja niihin saadut avustukset, nk. Erasmus+ -hankkeet

- Kirkkonummen Liikkuva koulu -hanke (Liikuntatoimi koordinoi).

Kunnan omarahoitusosuus on syytä huomioida myös talousarvioprosessin yhteydessä niin, että kaikki talousarvion laadintaan osallistuvat tahot olisivat tietoisia asiasta. Meneillään olevien hankkeiden kunnan omavastuuosuudet ovat yhteensä 86 367€ lisättynä mahdollisella Tutor-toiminnan jatkorahoituksen omavastuuosuudella, mikä tulee huomioida vuoden 2019 talousarvion laadinnassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto merkitsee meneillään olevat valtion erityisavustuksia saaneet hankkeet tiedoksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.