Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 LISÄPYKÄLÄ: Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivitys vuosille 2018 – 2030 – 2040 / SVOJ (lisäpykälä)

KIRDno-2018-833

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarviokäsittelyssä 2018 (kv 4.12.2017, § 82) on kuntatasoisena sitovana toiminnallisena tavoitteena päätetty, että kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma päivitetään tarvittavilta osin kiinteistöstrategian ns. välimallin pohjalta. Toiminnalliseksi tavoitteeksi on päätetty myös investointien pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatiminen, mikä tähtää strategiseen tavoitteeseen kestävästä kuntataloudesta.

Päivitettävä palveluverkkosuunnitelma perustuu kiinteistöihin keskittyvän palveluverkkoselvityksen ohella palvelusuunnittelun periaatteisiin palvelujen alueellisesta saatavuudesta. Lisäksi palveluverkkosuunnitelman päivittämisen pohjana on kesällä 2018 valmistuneet Kirkkonummen väestöprojektiot ja kuntastrategian 2018-2021 linjaukset. Kuntastrategian tavoitteena on 1,5 – 2 % vuosittainen väestönkasvu.

Väestöennusteiden perusteella kunnan asukasluku kasvaa niin, että väestönkasvu on koko kunnassa nopean projektion vaihtoehdon mukaan lähes 13000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Väestönkasvun johdosta sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimitiloissa ei ole mahdollisuutta tilavähennyksiin. Oppilasmäärät ylittävät jo nyt lähes jokaisessa koulussa tilantarpeen tunnusluvuissa esitetyt tilamitoitukset. Tilojen suunniteltua korkeammilla käyttäjämäärillä on vaikutusta myös tilojen kulumiseen ja rakennusten tekniikan riittävään toimivuuteen. Myös heikkoudet toimitilojen toiminnallisessa ja rakenteellisessa/taloteknisessä kunnossa muodostavat tarpeen uusia sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimitilaverkkoa.

Tässä sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksessä on käsitelty palveluverkkoa lähinnä väestökehityksen ja tehdyn kiinteistöstrategiaan pohjaavan palveluverkkoselvityksen näkökulmasta. Päivityksen näkökulma on painottunut tulevan palvelutarpeen selvittämiseen.

Tulevaisuudessa sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkko on entistä keskeisemmin kunnan palveluverkon ydinrakenne. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimitilat ovat olennaisessa roolissa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ohella vapaa-ajan toimintojen ja kolmannen sektorin järjestämän toiminnan näkökulmasta.

Kirkkonummen nykyinen tilanne, jossa toimitilaverkkoa uudistetaan voimakkaasti, tarjoaa kunnalle mahdollisuuden kehittää palvelutuotantoa laadukkaasti ja tehokkaasti pitkälle tulevaisuuteen. Palvelusuunnittelua on tarpeen tarkastella jatkossa laajempana kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon erilaiset toimintaympäristön muutokset palvelutarpeeseen ja palveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi kunnan kiinteistöstrategia ja investointien rahoitussuunnitelma, kaavoitussuunnitelmat ja maankäytön kehittämisen hankkeet, yhdyskuntarakenteen muutokset, palvelukäyttäytymisen muutokset, uudet palvelujen tuotantotavat ja tilojen käyttöperiaatteet ovat sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palvelusuunnitteluun vaikuttavia seikkoja. Tällöin tarkasteltavaksi tulee palveluverkko kunnan sekä yksityisten ja muiden toimijoiden muodostamana kokonaisuutena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä merkitä tiedokseen että sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialan tavoitteena on aloittaa osaltaan laajemman palvelusuunnitelman laadinta vuonna 2019.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää käsitellä asiaa jatkokokouksessa keskiviikkona 26.9.2018 klo 18.30.

 

Jatkokokous 26.9.2018 klo 18.30-19.00, pöytäkirjanpitäjänä hallintopäällikkö Tiina Koivisto

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Liite 1 siirettään oheismateriaaliksi.

Tarkastettu kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.