Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen pedagoginen suunnitelma

KIRDno-2018-1259

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 15.03.2017 § 12 käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman. Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen pedagogisessa suunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuuria siten, että kuvauksen perusteella voidaan valmistella ja ohjata pedagogisesta näkökulmasta oppimiskeskus-, koulu- ja päiväkotihankkeita. Suunnitelma on tarkoitettu yleisohjeeksi Kirkkonummen kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen suunnitteluun.

Gesterbyn suomen- ja ruotsinkielisen koulukeskuksen pedagogisen suunnitelman laatimisen yhteydessä tuli ajankohtaiseksi täydentää kunnan pedagogista suunnitelmaa myös lukiokoulutuksen osalta, kun Kyrkslätt Gymnasium oli oppilaitoksena mukana nk. GWG-hankkeen pedagogisen suunnitelman laadinnassa. Kunnan pedagogisen suunnitelman tulee näin kattaa lukiokoulutuksen osuus molempien kieliryhmien osalta.

Pedagogisen suunnitelman avulla voidaan ennakoida laajennuksen, uudisrakennuksen ja peruskorjauksen valmistumisen jälkeisiä toiminnallisia malleja. Suunnitelman perusteella voidaan käynnistää myös erilaisia lyhyt- ja pitkäkestoisia kokeiluja, joilla valmistaudutaan uudenlaisissa oppimistiloissa toimimiseen.

Pedagogisen suunnitelman laatimisen lähtökohtana ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, koulujen lukuvuosisuunnitelmat sekä Kirkkonummen esiopetuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat 2016.

Uusissa opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on keskeisenä teemana oppimiskäsitys, joka korostaa oppijan/opiskelijan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutteisena toimintana. Kaikessa toiminnassa korostetaan oppijoiden/opiskelijoiden osallisuutta.

Pedagoginen suunnitelma sisältää toimintakulttuurin kuvauksen, toiminnan yhteiset arvot, sisällöt ja pedagogiset ratkaisut sekä monitoimisen rakennuksen yleiset piirteet.

Lukiokoulutuksen näkökulmasta tulee oppimiskeskusajattelussa tunnistaa tarve tämän koulutusmuodon kehittämiseen sen omista tehtävistä käsin. Yhteys varhaisempiin oppimispolun vaiheisiin voidaankin yhteisen kiinteistön sijasta tuottaa myös toiminnallisesti, ja samalla huomioida modernin lukiokoulutuksen tarpeita niin kiinteistöratkaisuissa kuin niihin kiinnittyvässä yhteistyössä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen sekä erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Oppimiskeskuksen tulee myös tukea lukion aktiivista vuorovaikutusta esimerkiksi elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Perusopetuksesta poiketen lukiokoulutuksella on myös alueellinen roolinsa, ja opiskelijoita oppimiskeskukseen tulee paitsi eri peruskouluista myös muista kunnista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen pedagogisen suunnitelman.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 
Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.

 

Tiedoksi

Kaikki koulut ja päiväkodit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.