Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston päätöksen 21.11.2018 § 69 täsmentäminen_Painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2019 alkaen

KIRDno-2018-124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8. luvun 64 § 2. mom. 5. kohdan mukaan Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää oppilaaksiottoperiaatteista perusopetuksessa ja lukiossa (POL 28 §, LL 20§).

Perusopetuslain 28 § 2. mom. mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun. Tässä momentissa tarkoitettuja oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Kirkkonummen kunta antaa painotettua musiikin opetusta Kirkkoharjun koulussa vuosiluokilla 3.–9.

Kirkkonummen Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on päätöksellään 3.2.2016 § 11 hyväksynyt painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet. Täydennyshausta saadut kokemukset ovat osittaneet, että oppilaiden tarpeet huomioiden siitä on tullut luopua. Opetusryhmien jatkuva täydentäminen 32 oppilaan opetusryhmiksi asettaa musiikkiluokkien oppilaat eriarvoiseen asemaan muiden opetusryhmien oppilaisiin nähden oppilaiden tarvitseman tuen suhteen. Myös luokkahuoneiden koko rajoittaa yli 30 oppilaan luokkien opetustuntien sijoittelua Kirkkoharjun koulussa ylimmillä luokilla. Lisäksi työläitten valintakokeiden järjestäminen vuosittain on kallista ja haastavaa.

Vuosiluokille 7.-9. järjestettävä oma valintakoe on osoittautunut välttämättömäksi oppilaan oman valinnan varmistamiseksi ja opiskelumotivaation säilyttämiseksi painotetun musiikin opiskeluun ylimmillä vuosiluokilla. Lisäksi yläluokkien erillinen valintakoe mahdollistaa niiden oppilaiden pyrkimisen painotettuun musiikin opetukseen, joiden harrastuneisuus musiikkiin ja musiikilliset taipumukset ovat heränneet vasta 2. vuosiluokan jälkeen.                                           

Painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2019 alkaen

Oppilaat valitaan painotettuun musiikin opetukseen valintakokeen perusteella. Vuosiluokille 3.-6. ja vuosiluokille 7.-9. järjestetään omat valintakokeet.

Käytettävästä valintakokeesta ja pisterajoista päättävät vuosittain musiikkiluokkien opettajat yhdessä koulun rehtorin kanssa. Painotettuun musiikin opetukseen voivat hakea kaikki Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen toisen ja kuudennen vuosiluokan oppilaat, jotka ovat ilmoittautuneet kokeeseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kaikki kunnan toisen ja kuudennen vuosiluokan oppilaiden huoltajat saavat tietopaketin, joka sisältää kuvauksen musiikkiluokalla opiskelemisesta, kutsun huoltajien ja oppilaiden yhteiseen tiedotustilaisuuteen Kirkkoharjun koululle sekä ohjeet valintakokeisiin ilmoittautumisesta.

Painotetun musiikin opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkonummella vakituisesti asuville oppilaille (POL 28 §). Aloittaville 3. ja 7. musiikkiluokille otetaan kullekin korkeintaan 28 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli vähintään 18 oppilasta valitaan luokalle. Oppilaat valitaan erikseen järjestettävän valintakokeen yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useampi oppilas saa saman alimman valintaan oikeuttavan pistemäärän, suoritetaan arvonta.

Toisesta kunnasta Kirkkonummelle muuttava oppilas voidaan ottaa painotettuun musiikin opetukseen ainoastaan silloin, jos hän on käynyt vastaavanlaista musiikkiluokkaa edellisessä kotikunnassaan, ja kyseisen luokkatason musiikkiluokassa on vapaita oppilaspaikkoja. Kaikkia Kirkkonummen painotusluokille valittuja oppilaita koskee sama kriteeri: valinta on sitova, eikä yhdelle painotusluokalle valittu voi hakea valituksi tultuaan toiseen kunnan painotukseen. Painotusluokille ei järjestetä täydennyshakua.

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielien varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hyväksyä Kirkkonummen painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet esitetyn mukaisesti.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on kokouksessaan 21.11.2018 § 69 päättänyt hyväksyä painotettuun musiikinopetukseen valittavien oppilaiden oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2019 alkaen. Kirkkoharjun koulun rehtorin tiedotettua asiasta huoltajilta on noussut esille kysymyksiä ja huolenaiheita asiaan liittyen. Kysymykset ja palaute ovat aiheellisia, minkä vuoksi asia käsitellään uudelleen jaostossa yksityiskohtien tarkentamiseksi.

Kun oppilaaksiottoperiaatteita muutetaan, tulevat uudet periaatteet pääsääntöisesti koskemaan hyväksytystä päivämäärästä alkaen tulevia oppilaaksiottoja. Aikaisemmin painotuksiin valitut jatkavat oppilaina niiden valintaperiaatteiden mukaan, jotka ovat olleet voimassa heitä kouluun otettaessa. Siis tehty päätös pitää koskea niitä oppilaita, jotka jatkossa tulevat hakemaan painotettuun opetukseen, ja oppilaat ja huoltajat jo hakiessaan tietävät, mitä pääsykokeiden osalta tulee tapahtumaan 6. luokan jälkeen. Aikaisemmin tehdyn päätöksen valmistelun heikkoutena on, että päätös jättää tulkinnanvaran siihen, että uusia periaatteita voidaan lähteä soveltamaan päätöspäivämäärän jälkeen heti myös nykyisiin musiikkipainotuksen valinneisiin. Tämä tulkinnanvaraisuus tulee täsmentää.

Huoltajien palaute kuntalaisten kuulemisesta on aiheellinen. Se on aikaisemmassa valmistelussa jäänyt tekemättä. Oppilaaksiottoperiaatteiden päätöksentekoa varten tapahtuvaan kuulemistilaisuuteen kutsu on lähetetty 19.12.2018 musiikkiluokkien vanhempainyhdistykselle (Musiikkiluokkien tuki ry) ja kaikkien suomenkielisten peruskoulujen koti- ja kouluyhdistyksille. Kutsu on julkaistu kunnan nettisivuilla 20.12.2018 pidettäväksi 15.1.2019 klo 18 alkaen Kirkkoharjun koululla.

21.11.2018 § 69 hyväksytyillä musiikkipainotuksen oppilaaksiottoperiaatteilla on nimenomaisesti pyritty tukemaan painotusopetuksen järjestämistä, ei missään tapauksessa ajamaan musiikkiluokkatoimintaa alas. Ehdotus oppilaaksiottoperiaatteiden muuttamiseksi on tullut koululta opettajien pitkäaikaisen kokemuksen myötä.

Hyväksytyssä päätöksessä oppilaaksiottoperiaatteissa mainitaan opiskelumotivaation säilyttäminen. Huoltajat ovat kysyneet, millaisesta testauksesta on kysymys esim. motivaation osalta. Päätöksen yhteydessä motivaatiolla on tarkoitettu sitä, onko oppilas halukas jatkamaan musiikkipainotuksessa vielä 6. luokan jälkeen. Tulevissa uusissa pääsykokeissa ei ole motivaatiota mittaavia osioita, vaan motivaatio näkyy siinä, osallistuuko oppilas pääsykokeeseen ja miten oppilas tekee annetut tehtävät. Kuudesluokkalaisten pääsykokeissa tullaan mittamaan musikaalisuutta, vastaavaan tyyliin kuin 2. luokan pääsykokeessa sekä käytännön musisointia.

Huoltajat ovat kysyneet myös, eikö pelkkä täydennyshaun toteuttaminen olisi riittänyt turvaamaan oikeudenmukaisen kohtelun seitsemännelle luokalle tuleville musiikkiluokalle haluaville. Täydennyshaku olisi tarjonnut kyllä mahdollisuuden uusille oppilaille hakeutua musiikkipainotukseen, mutta ei valinnanvapautta harkita musiikkipainotuksesta luopumista niille oppilaille, jotka ovat hakeneet musiikkipainotukseen 3. -luokalta koko perusopetuksen loppuun saakka. Uusi pääsykoe mahdollistaa musiikkiluokkalaiselle hakemisen myös muille painotetuille luokille tai siirtymisen ei-painotetulle luokalle.

Kirkkoharjun koululta on esitetty seuraavia perusteita musiikkipainotteisen opetuksen oppilaaksiottoperiaatteiden muutoksille:

  • Huoltajat, jotka eivät halua sitoa lastensa koulupolkua seitsemäksi vuodeksi, sitoutuvat nyt vain neljäksi vuodeksi.
  • Uusi opetussuunnitelma vähentää merkittävästi 7-9 luokilla musiikkiluokkalaisen valinnaiskurssien määrää. Tämä mietityttää huoltajia jo alkavalle musiikkiluokalle (3. luokka) haettaessa. Siksi on perusteltua, että siirtymävaihe luokanopetuksesta aineenopetukseen muutetaan.
  • Oppilaat, jotka eivät toisluokkalaisena saaneet/halunneet pyrkiä, esim. pitkän koulumatkan tai koulun vaihdon vuoksi, mutta kiinnostus musiikkiluokkaa kohtaan on säilynyt, voivat nyt isompana pyrkiä musiikkiluokalle.
  • Oppilaat, joiden kiinnostus musiikin tekemiseen on herännyt vasta alakoulun ylemmillä luokilla, voivat nyt pyrkiä musiikkiluokalle.
  • Oppilaat, joiden kohdalla musiikkiluokkavalinta on osoittautunut syystä tai toisesta epäsopivaksi, voivat jäädä pois musiikkiluokalta.
  • Kaikki kunnan kuudesluokkalaiset olisivat tasavertaisessa asemassa.
  • Mikäli aloittava 3. musiikkiluokka on suuri esim. 28 oppilasta ja kaikki päättävät jatkaa, ei jää tilaa uusille hakijoille. Siksi on hyvä, että myös 6. musiikkiluokkalaiset pyrkivät uudestaan.
  • Musiikkiluokan oppilaaksiottokriteerit saadaan otettua kokonaisuudessaan käyttöön vasta syksyllä 2019 aloittaneiden musiikkiluokkalaisten kohdalla. Tässä siirtymävaiheessa vuosina 2019-2022 koulu voisi tarvittaessa järjestää erillisen pääsykokeen kunnan muille 6. luokkalaisille vuosiluokkien 7-9 musiikkiluokalle hakemiseksi. Musiikkiluokan vuotta 2019 ennen aloittaneet oppilaat jatkavat musiikkiluokalla peruskoulun loppuun asti ilman uutta pääsykoetta.

Jos oppilas ei jatka musiikkipainotteisessa opetuksessa 6. luokan jälkeen, hänellä on oikeus palata omaan lähikouluunsa vuosiluokille 7.-9. Jos taas oppilas haluaa jatkaa Kirkkoharjun koulussa, vaikkei se olisi hänen lähikoulunsa, tulee jaoston päättää, tuleeko huoltajan hakea oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti oppilaalle oppilaspaikkaa ns. toissijaisen haun kautta, vai onko oppilaalla oikeus jatkaa Kirkkoharjun koulussa ns. toissijaisella oppilaspaikkalla perusopetuksen loppuun saakka ilman erillistä hakua.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. täsmentää, että 21.11.2018 § 69 päätetyt musiikkipainotteisen opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet koskevat 1.1.2019 alkaen tulevia oppilaaksiottoja. Aikaisemmin painotuksiin valitut jatkavat oppilaina niiden valintaperiaatteiden mukaan, jotka ovat olleet voimassa heitä kouluun otettaessa

2. merkitä tiedoksi 15.1.2019 pidetyn kuntalaisten kuulemistilaisuuden

3. että, jos oppilas ei jatka musiikkipainotteisessa opetuksessa 6. luokan jälkeen, hänellä on oikeus palata omaan lähikouluunsa vuosiluokille 7.-9

4. että jos oppilas ei jatka musiikkipainotteisessa opetuksessa 6. luokan jälkeen, mutta hän haluaa jatkaa Kirkkoharjun koulussa, vaikkei se olisi hänen lähikoulunsa, oppilaalla on oikeus jatkaa Kirkkoharjun koulussa ns. toissijaisella oppilaspaikkalla perusopetuksen loppuun saakka ilman erillistä hakua

5. että siirtymävaiheessa vuosina 2019-2022 koulu voisi tarvittaessa järjestää erillisen pääsykokeen kunnan muille 6. -luokkalaisille vuosiluokkien 7-9 musiikkiluokalle hakemiseksi, mikäli painotusluokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Musiikkiluokan vuotta 2019 ennen aloittaneet oppilaat jatkavat musiikkiluokalla peruskoulun loppuun asti ilman uutta pääsykoetta.

6. vahvistaa muilta osin 21.11.2018 § 69 päätetyt periaatteet.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00