Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 – 2022 hyväksyminen, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto

KIRDno-2018-1594

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ään, jossa kuntia velvoitetaan laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi.

Kunnan lastensuojeluun sisältyvät peruspalvelut, ennaltaehkäisevä lasten suojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Peruspalveluihin kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan järjestämiä peruspalveluita ovat esimerkiksi perhepalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen toiminta), neuvolapalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, aikuissosiaalityön palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu on lapsille ja nuorille tarjottavaa lisätukea edellä mainittujen peruspalveluiden piirissä. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun sisältyy avohuollon palvelut sekä sijais- ja jälkihuolto.

Tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Kirkkonummen kunnan yhteinen ohjelma lasten suojelun yleisistä päämääristä, toimintaa ohjaavista arvoista, tärkeimmistä painopisteistä sekä toivotusta kehityssuunnasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää eri toimialojen toimenpideohjelman seuraaville neljälle vuodelle.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys aloitettiin syyskuussa 2018. Kunnanjohtajan nimeämään työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

johtava koulupsykologi Johanna Lindeman

koulupsykologi Helena Björkqvist

varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma

päivähoito- ja opetuspäällikko Mikael Flemmich

opetustoimenjohtaja Leila Kurki

erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman

nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja

Lape-kehittämissuunnittelija Petra Korkiakoski, työryhmän sihteeri

sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, työryhmän puheenjohtaja

osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

johtava sosiaalityöntekijä Veronica Lundqvist, perhepalvelut

mielenterveyspalveluiden johtaja Peter Grönroos

johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, aikuissosiaalityö

johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Nordman, lastensuojelu

avohoidon ylilääkäri Johanna Rauste

vastaava fysioterapeutti Katja Kuula

Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin Kirkkonummen kuntastrategiaa, Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa, Lape-hankkeen tuottamaa tietoa sekä erilaisia lakisääteisiä asiakirjoja, jotka kaikki on mainittu ohjelmassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019 - 2022 oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Käsittely

Jäsen Nina Serow ehdotti Outi Saloranta-Erikssonin kannttamana, että suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusaosto toivoo tavoitteen 3. kohdalla huomioitavan myös perheiden ennaltaehkäisevän tuen järjestämisen tärkeyden nykyisen ero auttamisen lisäksi. Jaosto päätti yksimielisesti lisätä lauseen pöytäkirjaan.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Evästyksenä työryhmälle jaosto toivoo tavoitteen 3. kohdalla huomioitavan myös perheiden ennaltaehkäisevän tuen järjestämisen tärkeyden nykyisen ero auttamisen lisäksi.

 

Jäsen Johanna Fleming poistui kokouksesta klo 18.10 tämän pykälän käsittelyn aikana. Varapuheenjohtaja Pekka Sinisalo saapui kokoukseen klo 18.20 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.