Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valinta

KIRDno-2018-1422

Valmistelija

 • Kaisa K. Ojanen, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustusta perusopetuslain 8a -luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestäville palveluntuottajille. Järjestöt, seurakunnat, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat voivat hakea koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajiksi. Palveluntuottajat valitaan lukuvuodeksi 2019-2020 kahden lukuvuoden optiolla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 31.10.2018 § 57 edellytykset ja valintakriteerit sekä valintakriteereihin liittyvän pisteytysmallin koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille.

Hallintosäännön mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista asioista siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää.

Palveluntuottajien hausta on kuulutettu Kirkkonummen Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla 2.12.2018. Hakuaika päättyi 31.12.2018. Hakemuksia saapui seuraavilta hakijoilta seuraavien koulujen yhteyteen:

Huvikumpu ry: Vuorenmäen koulu, toimipaikkana koulun tilat ja lähialueet

Kirkkonummen Kielikylpy-yhdistys ry: Gesterbyn koulu toimipaikkana Gesterbyn nuorisotalo

Veikkolan Punainen tupa ry: toimipaikkana Veikkolan Punainen tupa

Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry: Vuorenmäen, Kirkkoharjun, Kantvikin ja Laajakallion koulut

Pilke päiväkodit Oy: Kartanonrannan, Kantvikin ja Kirkkoharjun koulut

Kirkkonummi Rangers ry: Masalan koulu, toimipaikkana LähiTapiola Sport Center

Masalan Kisa ry: Nissnikun koulu, toimipaikkana Masalan monitoimitalo

Palveluntuottajiksi hakeneet yhdistykset ovat ilmoittaneet toimintansa olevan yleishyödyllistä tai aatteelista toimintaa, ei elinkeinotoimintaa, mistä johtuen ne eivät kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin eivätkä kaupparekisteriin. Koska kyseessä on vastikkeellinen kunnan avustama toiminta, suositellaan kyseisiä yhdistyksiä kriittisesti tarkastelemaan toimintaansa ja harkitsemaan, täyttyvätkö edellytykset ko. rekistereihin liittymisestä.

Hakijat ovat toimittaneet selvitykset iltapäivätoiminnan palveluntuottajille asetetuista edellytyksistä. Osa hakijoista on toimittanut puutteelliset selvitykset tiettyjen palveluntuottajille määriteltyjen edellytysten täyttymisestä. Hakijat ja puutteelliset selvitykset on listattu alla:

 • Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry: hyväksyttävä selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumattomuudesta
 • Kirkkonummen kielikylpy-yhdistys ry: Vakuutusyhtiön todistus tyel-vakuutusmaksujen maksamisesta ja voimassa olevasta tyel-vakuutuksesta sekä allekirjoitettu selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä henkilöstölle
 • Kirkkonummi Rangers ry: allekirjoitettu selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä henkilöstölle ja selvitys työnantajarekisteriin kuulumattomuudesta
 • Masalan Kisa ry: allekirjoitettu selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä henkilöstölle ja tilinpäätös tilintarkastusmerkinnällä

 

Vuorenmäen koululle hakeneet palveluntuottajat

Palveluntuottajaksi Vuorenmäen koululle hakivat Huvikumpu ry sekä Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry. Kuluvana lukuvuotena molemmat hakijat järjestävät koululla iltapäivätoimintaa niin, että Huvikumpu ry järjestää ulkoilupainotteista toimintaa. Lapsimäärä on jakaantunut kerhojen välillä melko tasan, mutta Huvikumpu ry:n toiminnan alkamiseksi tarvittava lapsimäärä täyttyi vain juuri ja juuri. Oppilasennusteiden mukaan 1.luokkalaisten määrä Vuorenmäen koululla tulee alenemaan selvästi lukuvuodesta 2020-2021 alkaen. Tavoitekoko yhden ohjaajan kerholle on 13-15 lasta. Minimilapsimäärä kerhon perustamiselle on kunnallisessa toiminnassa 10 lasta, mutta palveluntuottajien toiminnassa lapsimäärä voi olla myös pienempi, mikäli palveluntuottaja pystyy järjestämään toimintaa pienemmälle ryhmälle. Palveluntuottajat eivät ole pääsääntöisesti halunneet järjestää yhden kerhonohjaajan kerhoja, koska kerhoissa on useimmiten käytännön syistä oltava enemmän kuin yksi aikuinen paikalla eivätkä taloudelliset edellytykset tähän ole täyttyneet. Kahden kerhon ohjaajan kerhoon puolestaan tarvitaan yleensä vähintään 20-25, mielellään 30 lasta. Koska oppilasmäärä on pienenevä, on todennäköistä, että kahdelle palveluntuottajalle ei tule muodostumaan sopivan kokoisia lapsiryhmiä. Kun toiminta on yhden palveluntuottajan vastuulla, on sen helpompi sovittaa toimintansa ja ohjaajamääränsä koulun tarpeiden mukaiseksi.

Huvikumpu ry:n toimittamat selvitykset taloudellisista edellytyksistään toteuttaa iltapäivätoimintaa osoittavat, että yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikohko. Koska riittävän suurten iltapäivätoiminnan ryhmien muodostumista ei voida taata, on epävarmaa, pystyykö yhdistys taloudellisesta näkökulmasta järjestämään toimintaa seuraavina lukuvuosina.

Palveluntuottajille asetettujen valintakriteerien mukaan Kansallinen Lastenliitto - Uudenmaan piirijärjestö ry sai enemmän pisteitä kuin Huvikumpu ry, joten Kansallinen Lastenliitto - Uudenmaan piirijärjestö ry:ta ehdotetaan valittavaksi iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi Vuorenmäen koululle.

Kantvikin ja Kirkkoharjun kouluille hakeneet palveluntuottajat

Palveluntuottajaksi Kantvikin ja Kirkkoharjun kouluille hakivat sekä Pilke päiväkodit Oy että Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry. Kansallinen Lastenliitto sai enemmän pisteitä kuin Pilke päiväkodit Oy molempien hakukohteiden osalta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päättämien valintakriteerien yhteydessä linjattiin seuraavasti: ”Jos korkeimman pistemäärän saanut ehdokas hakee useampaan kuin puoleen niistä yksiköistä, joita kyseisellä oppilaaksiottoalueella on tarjolla, ja alueelle on hakenut useampia ehdokkaita, tullaan pyrkimään siihen, että alueelle otetaan muitakin palveluntuottajia. Näin ollen yksi palveluntuottaja ei voi saada toiminnalleen enempää kuin puolet alueen yksiköistä, jos useampia hakijoita on tarjolla.” Keskustan alueella on viisi koulua. Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry haki keskustan alueella Kantvikin ja Kirkkoharjun lisäksi Laajakallion koululle. Koska yksi palveluntuottaja ei voi saada keskustan alueella kuin korkeintaan 2,5 alueen yksiköistä, ja koska kyseisten koulujen yhteyteen ei ole tarkoituksenmukaista valita kahta eri palveluntuottajaa, pitää Kantvikin ja Kirkkoharjun koulujen kohdalla harkita, kumpaan yksikköön kyseiset palveluntuottajat parhaiten sopivat. Oppilasennusteiden mukaan 1.luokkalaisten määrät ovat molemmissa kouluissa pienenevät tai ne pysyvät ennallaan, joten kahden palveluntuottajan kerhojen muodostumiselle seuraavina lukuvuosina ei ole takeita samoin perusten kuin Vuorenmäen koulun kohdalla.

Kirkkoharjun koulussa korostuu monikulttuurisuus, sillä maahanmuuttajataustaisia oppilaita on paljon. Tämä on näkynyt myös iltapäivätoiminnassa. Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry:n toiminnassa korostuu monikulttuurinen osaaminen, sillä yhdistyksellä on kokemusta kyseisen koulun iltapäivätoiminnasta jo usean vuoden ajalta. Lisäksi yhdistyksen ohjaajissa on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä, mistä on ollut hyötyä maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelussa. Pilke päiväkodit on toteuttanut ulkoilupainotteista iltapäivätoimintaa Kartanonrannan koulun yhteydessä kolmena lukuvuotena ja toiminta on saanut hyvää palautetta. Kantvikin koululla on mahdollista hyödyntää toiminnassa läheistä luontoa ja näin ollen viedä toimintaa entistä enemmän ulkoilupainotteiseen suuntaan, joten kyseisellä palveluntuottajalla on hyvät edellytykset toteuttaa iltapäivätoimintaa Kantvikin koulun yhteydessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. valita iltapäivätoiminnan palveluntuottajiksi seuraavat hakijat seuraavien koulujen yhteyteen lukuvuodelle 2019-2020 kahden lukuvuoden optiolla:

 • Kirkkonummen Kielikylpy-yhdistys ry: Gesterbyn koulun yhteyteen
 • Veikkolan Punainen tupa ry: Veikkolan koulun yhteyteen
 • Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry: Vuorenmäen, Kirkkoharjun ja Laajakallion koulujen yhteyteen
 • Pilke päiväkodit Oy: Kartanonrannan ja Kantvikin koulujen yhteyteen
 • Kirkkonummi Rangers ry: Masalan koulun yhteyteen
 • Masalan Kisa ry: Nissnikun koulun yhteyteen

Edellytyksenä Kirkkonummen Kielikylpy-yhdistys ry:n, Kansallinen Lastenliitto – Uudenmaan piirijärjestö ry:n, Kirkkonummi Rangers ry:n ja Masalan Kisa ry:n valitsemiselle on, että ne ovat korvanneet edellä mainitut puutteelliset selvitykset palveluntuottajana toimimisen edellytyksistä asianmukaisin selvityksin 27.1.2019 mennessä.

2. suositella palveluntuottajiksi valittuja yhdistyksiä tarkastelemaan kriittisesti toimintaansa ja harkitsemaan, täyttyvätkö edellytykset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä kaupparekisteriin kuulumisesta.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Jäsen Vesa Tarkkanen saapui kokoukseen klo 17.20 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajiksi hakeneet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00