Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen

KIRDno-2019-24

Valmistelija

  • Kaisa K. Ojanen, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Opetushallitus päätti Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista noudatettavaksi perusopetuslain 8 a luvun mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.8.2011 alkaen toistaiseksi. Määräys edellytti aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjiltä paikallisen toimintasuunnitelman muuttamista, ja Kirkkonummella suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 28.9.2011 § 91 aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.

Hallintosäännön § 64 mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto hyväksyy kieliryhmänsä osalta perusopetuslaissa säädetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa tarkennetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöjä. Kunnan toimintasuunnitelma ohjaa toimipaikkakohtaista suunnittelua.

Koska iltapäivätoiminnan periaatteita on Kirkkonummella muutettu ja tarkennettu vuoden 2011 jälkeen, on kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitettävä. Liitteenä olevaan toimintasuunnitelmaan tehdyt muutokset ovat pieniä ja liittyvät pääasiassa maksuihin ja valintaperusteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Iltapäiväkerhojen esimiehet, iltapäivätoiminnan palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00