Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Raportti päiväkotien ja koulujen pihojen kunnosta ja muutostarpeista

KIRDno-2018-863

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti 20.9.2017 § 13, että Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen ja päiväkotien pihojen turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja uusien oppimisympäristöjen suunnitteluun varataan määräraha vuodelle 2018. Tavoitteena oli laatia yleiskatsaus (raportti) pihojen nykytilanteesta ja kehittämistarpeesta vuoteen 2023 mennssä.

Kilpailutuksen jälkeen tutkimuksen tekijäksi ja raportin laatijaksi valittiin Ramboll Finland Oy. Raportti valmistui 15.8.2018 (liite).

Pihat tutkittiin kaikista kouluista. Päiväkodeista tutkittiin kaikki muut paitsi Jokbyn ja Finnsbackan päiväkotien sekä vuokratilojen pihat. Vuokratiloista sekä Jolkbyn päiväkotirakennuksesta luovutaan ja Finnsbackan päiväkoti on väistötiloissa, joista se siirtyy Jokirinteen oppimiskeskukseen, kun se valmistuu.

Koulujen ja päiväkotien pihat on kartoitettu maastokäynneillä touko-kesäkuun 2018 aikana. Maastokäynneillä on tarkasteltu kasvillisuutta, leikki- ja liikuntavälineitä, kenttiä, kalusteita/varusteita, toimivuutta/oppimisympäristöä, valaistusta, turvallisuutta, viihtyvyyttä, pinnoitteita sekä huoltoliikennettä ja pysäköintiä. Jokaisesta kohteesta on laadittu kohdekortti. Arvioiduista kohteista on lisäksi laadittu yhteenvetolistaus, jossa arvioinnin tulokset on koottu yhteiseen talukkoon (liite).

Kohteiden pisteytyksessä on käytetty kolmen tason luokittelua: numero 1 (punainen) tarkoittaa kiireellisiä kehittämis-/kunnostustarpeita lähivuosina, numero 2 (vaalean vihreä) tarkoittaa kehittämis- /kunnostustarpeita lähivuosina ja numero 3 (tumman vihreä) tarkoittaa, että kaikki on kunnossa.

Raportissa todetaan, että koulujen ja päiväkotien henkilöstö on kiinnostunut piha-alueiden toimivuudesta ja mahdollisista parannustoimenpiteistä. Pihojen ympäritö koetaan tärkeänä osana oppimisympäristöä. Kasvillisuus koetaan tärkeäksi ja viihtyvyyttä lisääväksi elementiksi. Monin paikoin kasvillisuus kuitenkin puuttuu lähes kokonaan tai on päässyt pahasti vaurioitumaan. Raportissa on alustava aikataulu kunnostusvuosittain ja kohteittain. Kunnostettavia kohteita on vuosittain seuraavasti:

Vuosi     Koulut     Päiväkodit
2019      2             3
2020      4             2
2021      2             4
2022      1             4
2023      2             3     

Raportissa pidetään tärkeänä, että esitetystä kunnostusvuodesta huolimatta kaikki kiireellisiksi esitetyt turvallisuuteen liittyvät kunnostustyöt tehdään välittömästi.

Turvallisuuden lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa havaittiin puutteita pihojen pinnoitteissa ja valaistuksessa. Useassa kohteessa leikki- ja liikuntavälineet sekä kalusteet ja varusteet tulee kunnostaa tai uusia lähivuosina. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pihojen toimivuuteen oppimisympäristöinä, mikä joissakin kohteissa vaatii pikaista puuttumista ja monissa kohteissa kehittämistä. Päiväkodeissa pysäköinti ja huoltoliikenne on toteutettu pääosin hyvin, mutta koulujen ratkaisuissa on useammassa kohteessa kehittämisen varaa.

Liinaharjan päiväkotiin on tulossa Lappsetin uusi elämä -palvelu, jossa toimittaja ylläpitää ja tarkastaa säännöllisesti leikki- ja liikuntavälineiden kunnon. Palvelua voisi laajentaa myös muihin saman ikäluokan päiväkoteihin. Uusia kalusteita hankittaessa on otettava huomioon myös teknolgia ja pedagogiset älylaitteet.

Raportissa on esitetty myös karkea kustannusarvio (alle tai yli 100 000 euroa) kustakin kohteesta. Kustannusarviot tarkentuvat, kun tiedetään, mitä pihoihin toteutetaan. Arviolta yli 100 000 euroa maksavia pihankunnostuskohteita ovat Gesterbyn, Nissnikun ja Veikkolan koulujen pihat.    

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. merkitä Kirkkonummen suomenkielisten koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsauksen 2018 tiedoksi

2. esittää palvelutuotannon jaostolle, että se aloittaa kiireellisiksi katsotut korjaukset mahdollisimman nopeasti

3. esittää palvelutuotannon jaostolle, että yleiskatsauksessa muutoin esitetyt tarpeet ja puutteet otetaan kunnan rakennuskannan korjausohjelmaan sekä seuraavien vuosien talousarvioihin

4. esittää palvelutuotannon jaostolle, että pihojen parannukset toimivina oppimisympäristöinä suunnitellaan yhteistyössä kunkin koulun ja päiväkodin asiantuntijoiden kanssa.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Jäsen Vesa Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.18.

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma poistui kokouksesta tämän pykälän käsitteyn jälkeen klo 20.22.

 

Tiedoksi

Palvelutuotannon jaosto, koulut ja päiväkodit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.