Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Porkkalan lukion tulevaisuuden tavoitetilan kuvaus

KIRDno-2018-1169

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lukiokoulutuksen uudistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi. Se on ollut kunnissa lausuntokierroksella keväällä 2018. Esityksen mukaan lukiolaki ja -asetus tulisivat voimaan vuonna 2019.

Lakiuudistuksella pyritään varmistamaan laaja yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet. Lain mukaan lukio-opintojen aikana opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen. Lakiesityksen mukaan lukiolaiset saisivat halutessaan ryhmämuotoisen opinto-ohjauksen lisäksi enemmän säännöllistä, henkilökohtaista ohjausta lukio-opintoihin ja jatko-opintoihin liittyen. Lukioille tulisi myös jälkiohjausvelvoite eli ohjausta saisivat myös opintonsa keskeyttävät opiskelijat sekä ne ylioppilaat, jotka ovat jääneet ilman jatko-opintopaikkaa.

Uudistus vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä, se on lukion tärkein tehtävä. Opintojen uusi rakenne luo uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä oppiainerajat ylittävää yhteistyötä, monipuolistaa lukio-opintojen tarjontaa sekä järjestää opetusta joustavasti. Lukiokoulutukseen voisi sisältyä koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla aiempaa laajempia ja oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia, joissa opiskelijat voivat syventää esimerkiksi jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamistaan. Lukioita kannustetaan myös korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön sekä kansainvälisyyteen. Ylioppilaskokeiden uusimisrajoitus poistuu.

Lukiolain uudistamisen vaikutuksiin kunnassa tulee varautua sekä pedagogisesti, että taloudellisesti huomioiden lain vaatimukset. Porkkalan lukio on jo toteuttamassa uuden lain linjauksia opetussuunnitelman 2016 puitteissa, mutta työtä tulee jatkaa, kehittää ja ennakoida.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat

  • Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn.
  • Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen
    kansalaisuuteen.
  • Oppivassa yhteisössä edistetään kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden edellytyksiä.
  • Lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta.
     

Opetussuunnitelman valmistelussa keskeisenä tavoitteena lukiossa on ollut opiskelulle myönteisen toimintakulttuurin johdonmukainen kehittäminen sekä opetustarjonnan että lukion käytänteiden ja toimintamallien avulla. Tärkeä näkökulma on kokonaisvaltainen oppimiskäsitys, jossa opiskelijan aktiivinen toiminta oppijana ja aktiivisen opiskelijan identiteetti kypsyvät ja realisoituvat mahdollisuuksissa yksilöllisiin valintoihin, persoonan monipuoliseen vahvistamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Orientoituminen jatko-opintoihin sekä tuloksellisuus lukion perustehtävissä nostettiin tarjonnan suunnittelussa sekä henkilöstön arvokeskustelussa tärkeiksi toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi, mikä näkyy myös opetussuunnitelmassa.

Porkkalan lukion johtoryhmä on työstänyt yhdessä koko opettajakunnan kanssa lukion seuraavien vuosien tavoitetilaa. Pohjana kuvaukselle on ollut lukion toiminnan strateginen suunnittelu ja linjaus, johon koko lukion henkilökunta ja opiskelijat voivat sitoutua. Opiskelijakunnan edustajia on kuultu valmisteluvaiheessa. Opiskelijoita pyydettiin esittämään näkemyksiä lukion tämän hetken vahvuuksista ja toivomuksia lukion tulevaisuuden suunnista.

Seuraavassa johtoryhmän 25.5.2018 opetuspalveluihin toimittama Porkkalan lukion tavoitetilan kuvaus seuraavien 5-7 lukuvuoden ajaksi:

Porkkalan lukio on korkeatasoinen kirkkonummelainen yleislukio. Lukion arvopohja rakentuu ihmis- ja oppimiskäsityksille, jotka korostavat ihmiskeskeistä toimintakulttuuria sekä erilaisten yksilöiden ja yhteisön kannustavaa vuorovaikutusta nuorten kasvun ja oppimisen perustana. Uudistuvat oppimisympäristöt avaavat opiskelijoille näköaloja yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen toimijuuteen sekä kestävään tulevaisuuteen.

Lukion toiminnallisia arvoja ovat laadukasta oppimista tukeva pedagogiikka sekä opiskelu- ja opiskelijamyönteisyys. Lukio kehittää opetusta ajantasaisesti ja kannustaa opiskelijoita monipuolisiin työtapoihin. Opiskelijat oppivat hyödyntämään myös virtuaalisia ja alueellisia verkostoja työskentelyn ympäristöinä.

Tiede ja tutkimustieto nähdään lukio-opetuksen sisältöjen keskeisinä lähtökohtina, ja lukio tunnistaa taiteiden, liikunnan sekä media- ja kielitaidon arvon osana sivistystä. Porkkalan lukio tekee aktiivisesti yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen sekä erinomaiset jatko-opintovalmiudet.

Porkkalan lukion tunnusmerkki on kaikille avoin laaja kurssitarjonta, jonka ansiosta opiskelija voi opintojensa edetessä syventää osaamistaan kiinnostustensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tähän liittyy samalla valmius kehittää valtakunnallinen erityistehtävä osana yleislukion toimintaa. Lukio toimii ajanmukaisissa, viihtyisissä ja turvallisissa tiloissa. Tiloja kehitetään pedagogisten vaatimusten mukaisesti.

Porkkalan lukiossa opiskelija saa tarpeellista tukea ja ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opiskelija oppii vastuuseen opintojensa etenemisestä ja omaksuu myönteistä osallisuutta kouluyhteisöön. Opiskelijakunta on aktiivinen toimija lukion kehittämisessä. Opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kuulemiseen on toimivat käytänteet. Aikuislinja tarjoaa lukiokoulutusta myös aikuisille.

Porkkalan lukio tunnetaan vetovoimaisena toisen asteen oppilaitoksena, joka käyttää toimintansa kehittämisessä säännöllistä laatu- ja itsearviointia. Laadun tae on osaava ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö, joka työskentelee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaalivassa työ- ja oppilaitosyhteisössä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä  lukion tulevaisuuden tavoitetilan kuvauksen tiedoksi

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Porkkalan lukion rehtori Matti Autero

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.