Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2018

KIRDno-2018-843

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 06.06.2013 § 62 päättänyt, että kotien ja koulujen yhteistyötä voidaan vahvistaa tukemalla koti- ja kouluyhdistysten toimintaa myös taloudellisesti. Vuodelle 2018 on suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston talousarviossa 10 000 euron varaus koti- ja kouluyhdistysten tukemiselle. Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 64 §:n 12. kohdan mukaan jaoston toimivaltaan kuuluu kieliryhmänsä osalta päättää avustusten jakoperusteista ja myöntämisestä lautakunnan periaatteiden mukaisesti.

Päätöksessään 06.06.2013 § 62 lautakunta toteaa, että koulujen koti- ja kouluyhdistyksiä tuetaan vuosittain taloudellisesti jakamalla budjetoidut varat yhdistyksille. Jakaminen tapahtuu siten, että kunkin koulun koti- ja kouluyhdistykselle jaetaan 400 euron suuruinen perusmääräraha ja jäljelle jäävä rahamäärä jaetaan koulun oppilasmäärän mukaisessa suhteessa. Avustus myönnetään rekisteröidylle koti- ja kouluyhdistykselle. Mikäli yhdistys edustaa useamman koulun huoltajia, on siitä oltava maininta yhdistyksen säännöissä. Tällöin avustus myönnetään kouluittain.

Avustuksen hakuilmoitus on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 27.5.2018 ja kunnan julkisella ilmoitustaululla hakuaikana 21.5.-15.6.2018. Suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle osoitetut vapaamuotoiset avustushakemukset tuli toimittaa 15.6.2018 klo 12.00 mennessä.

Seuraavat yhdistykset ovat hakeneet avustusta määräaikaan mennessä:

- Gesterbyn Koti- ja kouluyhdistys ry

- Heikkilän koulun koti ja koulu -yhdistys

- Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry

- Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry

- Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys Kivat ry

- Masalan Koti ja Koulu-yhdistys ry

- Papinmäen koulun vanhempainyhdistys ry

- Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, joka edustaa sekä Veikkolan koulua että Vuorenmäen koulua

Ilmoituksessa oli mainittu erikseen, että myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:n hakemus on saapunut kunnan kirjaamoon maanantaina 18.6.2018. Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen hakemusta ei voida huomioida, koska se ei ole saapunut määräajassa. Kantvikin koti- ja kouluyhdistys ei ole jättänyt hakemusta.

Edellä selvitettyjen periaatteiden mukaisesti myönnettävä avustusmääräraha jakautuu seuraavasti

Gesterbyn Koti- ja kouluyhdistys ry. 1130,88 €
Heikkilän koulun koti ja koulu -yhdistys 720,00 €
Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry. 1013,51 €
Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry. 598,95 €
Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys Kivat ry 2251,53 €
Masalan Koti- ja Koulu-yhdistys ry. 939,68 €
Papinmäen koulun vanhempainyhdistys ry 511,87 €
Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, Veikkolan koulu 1793,43
Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, Vuorenmäen koulu 1040,86
Yht. 10.000,71 €

 

Edellisinä vuosina suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta ja –jaosto ovat päättäneet lisätä yhdistyksille avustuksen käyttöä koskevan ohjeistuksen siten, että tuen käytössä huomioidaan erityisesti oppilaiden osallistaminen. Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat ja toimenpiteet ovat yhtenä tulevana opetuspalveluiden painopistealueena, joten ne toivotaan myös lisättävän suosituksena.

                                                                                  

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. jakaa suomenkielisten peruskoulujen koti- ja kouluyhdistyksille tukea seuraavasti:

Gesterbyn Koti- ja kouluyhdistys ry. 1130,88 €
Heikkilän koulun koti ja koulu -yhdistys 720,00 €
Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry. 1013,51 €
Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry. 598,95 €
Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys Kivat ry 2251,53 €
Masalan Koti- ja Koulu-yhdistys ry. 939,68 €
Papinmäen koulun vanhempainyhdistys ry 511,87 €
Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, Veikkolan koulu 1793,43
Veikkolan Koti ja Koulu -yhdistys ry, Vuorenmäen koulu 1040,86

 

2. esittää yhdistyksille avustuksen käyttöä koskevana ohjeistuksena, että tuen käytössä huomioidaan erityisesti oppilaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat ja toimenpiteet

3. ettei myönnettyä avustusta saa edelleen lahjoittaa tai osoittaa jollekin muulle yhdistykselle, järjestölle tai vastaavalle, vaan asianomaisen koti- ja kouluyhdistyksen tulee käyttää saamansa avustus suoraan edustamansa koulun tai koulun oppilaiden toimintaan.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Koti- ja kouluyhdistykset, taloushallinto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00