Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 22.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 SVOJ Lausunto Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta

KIRDno-2017-127

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan toimiala on 10.11.2017 pyytänyt sivistys- ja vapaa-aikapalveluilta lausuntoa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta. Lausuntoa pyydetään 8.1.2018 mennessä.

Asukastilaisuus pidetään tiistaina 21.11.2017 kello 18.00 - 20.00 Kunnantalon Kirkkonummisalissa.

Masalan osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Masalan ja sen lähialueen kasvuedellytykset, eli Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 mukaisesti 10 000 - 15 000 asukkaan sijoittuminen osayleiskaava-alueelle. Kunnan tavoitteiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pääosa uudesta asuinrakentamisesta sijoitetaan keskustavyöhykkeelle, Masalan aseman läheisyyteen ja hyvän joukkoliikenteen palvelutason äärelle, mutta osayleiskaava osoittaa monipuolisesti rakentamismahdollisuuksia eri asumistyypeille. Asumisen keskittämisellä keskustaan pyritään edistämään kaupallisten palvelujen syntymistä alueelle.

Osayleiskaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 6200 asukasta ja kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13 neliökilometriä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Vuonna 2017 suunnittelualueen väestön ikäjakauma on monipuolinen, mutta ikäjakaumassa erottuvat 0 - 14-vuotiaat sekä 35 - 50-vuotiaat. Masalan taajama on lapsiperheiden suosimaa aluetta. 

Kirkkonummen yleiskaavan 2020 selostuksessa ei ole asetettu väestötavoitetta. Sen sijaan Masalan osayleiskaavan mahdollistaman asukasmäärän kautta saadaan tärkeää tietoa mm. koulujen pitkän aikavälin oppilasmääristä, samoin päiväkotilasten määristä. Kaavaehdotusvaiheessa laadittavasta kaavatalousselvityksestä saadaan eri ikäryhmien väestömäärät, joiden perusteella voidaan arvioida, millaiset palvelutarpeet kohdistuvat Masalan taajaman kehittämiseen. Näin kunta voi omassa toiminnassaan varautua mm. päiväkotilasten, koululaisten ja ikäihmisten palvelujen järjestämiseen.

Suurin osa kaupallisista ja julkisista palveluista tullee sijoittumaan osaylaiskaavassa osoitetulle keskustatoimintojen alueelle (C). Keskustatoimintojen lisäksi kaavakartalla on osoitettu erikseen alueita palvelurakentamiseen (P), esimerkkinä Masalan keskustan koulut ja päiväkodit. Palvelurakentamista on osoitettu mm. Kartanonrannan koulun tarpeisiin sekä Sepänkyläntien ja uuden kehätien risteysalueelle, joka liikenteellisenä solmukohtana on tulevaisuudessa erinomainen paikka uusille palveluille ja työpaikoille.

Osayleiskaavan alueella on vireillä useita asemakaavahankkeita, jotka etenevät rinnakkain osayleiskaavaprosessin kanssa. Näitä ovat Masalanportti, Suvimäki ja Majvik, Bjönsinmäki ja Masalan urheislupuisto. Lisäksi vuoden 2018 aikana käynnistetään Masalan läntisten asuntoalueiden asemakaava, ja alustavasti vuosien 2019 - 2020 aikana Hommaksenmäen ja Masalan asemanseudun asemakaavat.

Kunnan maanomistus on verraten vähäistä Masalan osayleiskaavan alueella. Eri kaavojen käynnistymiseen voi vaikuttaa merkittävästi mm. vallitseva asuntomarkkinatilanne sekä yleinen taloudellinen tila. 

Masalan alueella on nyt kaksi suomenkielistä alakoulua ja yksi suomenkielinen yhtenäiskoulu, joissa on yhteensä 1277 oppilaspaikkaa ja 1288 oppilasta. Oppilasmäärän kasvun sekä tilojen elinkaaren perusteella suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on 18.10.2017 § 25 esittänyt palvelutuotannon jaostolle ja edelleen kunnanhallitukselle Nissnikun koulun laajennuksen/uudisrakentamisen tarveselvityksen tekemistä.

Tarvittaessa myös Masalan koulua voidaan laajentaa, sillä tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistoon.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi

Kuntatekniikan toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.