Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2019 alkaen

KIRDno-2018-124

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8. luvun 64 § 2. mom. 5. kohdan mukaan Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää oppilaaksiottoperiaatteista perusopetuksessa ja lukiossa (POL 28 §, LL 20§).

Perusopetuslain 28 § 2. mom. mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun. Tässä momentissa tarkoitettuja oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Kirkkonummen kunta antaa painotettua musiikin opetusta Kirkkoharjun koulussa vuosiluokilla 3.–9.

Kirkkonummen Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on päätöksellään 3.2.2016 § 11 hyväksynyt painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet. Täydennyshausta saadut kokemukset ovat osittaneet, että oppilaiden tarpeet huomioiden siitä on tullut luopua. Opetusryhmien jatkuva täydentäminen 32 oppilaan opetusryhmiksi asettaa musiikkiluokkien oppilaat eriarvoiseen asemaan muiden opetusryhmien oppilaisiin nähden oppilaiden tarvitseman tuen suhteen. Myös luokkahuoneiden koko rajoittaa yli 30 oppilaan luokkien opetustuntien sijoittelua Kirkkoharjun koulussa ylimmillä luokilla. Lisäksi työläitten valintakokeiden järjestäminen vuosittain on kallista ja haastavaa.

Vuosiluokille 7.-9. järjestettävä oma valintakoe on osoittautunut välttämättömäksi oppilaan oman valinnan varmistamiseksi ja opiskelumotivaation säilyttämiseksi painotetun musiikin opiskeluun ylimmillä vuosiluokilla. Lisäksi yläluokkien erillinen valintakoe mahdollistaa niiden oppilaiden pyrkimisen painotettuun musiikin opetukseen, joiden harrastuneisuus musiikkiin ja musiikilliset taipumukset ovat heränneet vasta 2. vuosiluokan jälkeen.                                           

Painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2019 alkaen

Oppilaat valitaan painotettuun musiikin opetukseen valintakokeen perusteella. Vuosiluokille 3.-6. ja vuosiluokille 7.-9. järjestetään omat valintakokeet.

Käytettävästä valintakokeesta ja pisterajoista päättävät vuosittain musiikkiluokkien opettajat yhdessä koulun rehtorin kanssa. Painotettuun musiikin opetukseen voivat hakea kaikki Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen toisen ja kuudennen vuosiluokan oppilaat, jotka ovat ilmoittautuneet kokeeseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kaikki kunnan toisen ja kuudennen vuosiluokan oppilaiden huoltajat saavat tietopaketin, joka sisältää kuvauksen musiikkiluokalla opiskelemisesta, kutsun huoltajien ja oppilaiden yhteiseen tiedotustilaisuuteen Kirkkoharjun koululle sekä ohjeet valintakokeisiin ilmoittautumisesta.

Painotetun musiikin opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkonummella vakituisesti asuville oppilaille (POL 28 §). Aloittaville 3. ja 7. musiikkiluokille otetaan kullekin korkeintaan 28 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli vähintään 18 oppilasta valitaan luokalle. Oppilaat valitaan erikseen järjestettävän valintakokeen yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useampi oppilas saa saman alimman valintaan oikeuttavan pistemäärän, suoritetaan arvonta.

Toisesta kunnasta Kirkkonummelle muuttava oppilas voidaan ottaa painotettuun musiikin opetukseen ainoastaan silloin, jos hän on käynyt vastaavanlaista musiikkiluokkaa edellisessä kotikunnassaan, ja kyseisen luokkatason musiikkiluokassa on vapaita oppilaspaikkoja. Kaikkia Kirkkonummen painotusluokille valittuja oppilaita koskee sama kriteeri: valinta on sitova, eikä yhdelle painotusluokalle valittu voi hakea valituksi tultuaan toiseen kunnan painotukseen. Painotusluokille ei järjestetä täydennyshakua.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielien varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hyväksyä Kirkkonummen painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet esitetyn mukaisesti.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00