Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Oppilastilastot 20.9.2018 sekä varhaiskasvatuksen lapsitilastot 30.9.2018

KIRDno-2018-1263

Valmistelija

  • Reetta Hyvärinen, reetta.hyvarinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tilastokeskus kerää opetuksen järjestäjien kautta opiskelijatietoja mm. peruskouluista, lukioista, musiikkioppilaitoksista ja kansalaisopistoista. Tilastopäivä on vuosittain 20. syyskuuta. Tietoja kerätään laajasti eri aiheista. Oppilasmäärien lisäksi tietoja kerätään muun muassa erityisestä tuesta, esiopetuksesta, ainevalinnoista, iltapäivätoiminnasta ja kuljetuksista.

Tiedonantovelvollisuus on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla pakollinen. Tiedonantovelvollisuus perustuu myös tilastolakiin.

Annetuista tiedoista tuotetaan yleistä yhteiskunnallista tilastoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää Tilastokeskuksen keräämiä tietoja valtionosuusrahoituksen määräämiseen ja kustannuslaskentaan.

Tilastokeskuksen keräämiä tietoja käytetään osana kunnan omaa oppilastilastointia ja oppilasmäärän kehityksen seurantaa. Varhaiskasvatuksen osalta kunta ylläpitää itse kuukausittain tilastoseurantaa lasten määrää eri varhaiskasvatuksen palvelumuodoissa.

Oheismateriaalina on tiedoksi varhaiskasvatuksen lapsitilasto 30.9.2018 sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen pohjaava oppilas- ja opiskelijamäärätilasto 20.9.2018.

Perusopetus ja lukio

Tilastointipäivänä 20.9.2018 Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa vuosiluokkien 1-6 oppilaiden määrä oli 2846 ja vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä 1387 oppilasta. Yhteensä perusopetukseen osallistui 4233 oppilasta. Lukiossa opiskeli tilastointipäivänä 560 opiskelijaa.

Viime vuoden tilastointipäivään verrattuna on alakouluikäisten määrä laskenut 47 oppilaalla. Yläkoulussa opiskelevien määrä on sitä vastoin kasvanut 35 oppilaalla. Näin ollen perusopetuksen oppilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 12 oppilaalla.

Varhaiskasvatus

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (pk, pph) lasten määrä 30.9.2018 oli 1431 lasta, joista 372 lasta oli päiväkodissa järjestettävässä esiopetuksessa. Koulun järjestämässä esiopetuksessa oli 19 lasta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa vastaavat luvut olivat 368, joista esiopetuksessa 53.

Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärästä palvelusetelillä järjestettävässä varhaiskasvatuksessa oli 323 lasta eli 93 % yksityisen varhaiskasvatuksen lapsista. Elokuun laskutustiedoston perusteella kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ovat kasvaneet 40:lla lapsella. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa kasvu on elokuuhun verrattuna 16 lasta enemmän. Esiopetusta saavien lasten määrä on pysynyt samana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus – ja opetuslautakunta päättää merkitä oppilas- ja lapsitilastot tiedoksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.25.

 

Tiedoksi

Peruskoulut, Lukiot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.