Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Nissnikun koulun tarveselvityksen hyväksyminen

KIRDno-2017-1216

Valmistelija

  • Reetta Hyvärinen, reetta.hyvarinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on kokouksessaan 18.10.2017 § 25 Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus, päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että Nissnikun koulun peruskorjaus- ja laajennustarpeesta tehdään tarveselvitys.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 käsitellyt asiaa (§ 273) ja päättänyt, että Nissnikun koulun peruskorjaus- ja laajennustarpeesta laaditaan talonrakennusohjeen mukainen tarveselvitys.

Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaan tarveselvitys hyväksytään käyttäjätoimialan lautakunnassa, palvelutuotannon lautakunta antaa lausunnon tarveselvityksestä ja kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen ja tekee hankepäätöksen ja päätöksen hankesuunnitelman laatimisesta.

Nissnikun yhtenäiskoulun suunnitellun rakennushankkeen tarve perustuu kasvavaan oppilasmäärään, nykyisten rakennusten kuntoon sekä olemassa olevien tilojen toiminnallisiin heikkouksiin nykyvaatimuksien mukaisina oppimisympäristöinä.

Syksyn 2018 tilastojen mukaan Nissnikun yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä 611 oppijaa, joista alakoulussa 222 ja yläkoulussa 389. Tarveselvityksen mitoittavana oppijamääränä on käytetty 800 oppijaa. Lähtökohtana on ollut alueelliset väestöennusteet. Tuoreimmat väestöennusteet osoittavat itäisen Kirkkonummen perusopetusikäisten määrän kasvavan nykyisestä 1479:sta 1925 kouluikäiseen vuoteen 2040 mennessä. Väestöennusteet on esitetty Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen päivitetyssä palveluverkkosuunnitelmassa (SVOJ 25.9.2018 § 56). Suunniteltu oppijamäärämitoitus perustuu myös suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston päätökseen (18.10.2017 § 25) koskien Nissnikun koulun tarveselvityksen laatimista, jossa jaosto on päättänyt esittää, että Nissnikun koulun oppilasmäärän kasvun vuoksi koululle hankitaan lisätilaa noin 200 oppilaalle.

Nissnikun yhtenäiskoulun kokonaisuus muodostuu kahdesta rakennuksesta. Vuonna 1986 valmistunut rakennus on toiminut alakoulun käytössä ja vuonna 1989 rakennetussa osassa toimii yläkoulu. Olemassa olevissa rakennuksista on teetetty kuntotutkimukset, joissa on havaittu huomattavia sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ja riskejä. Alakoulun sisäilmaongelmien vuoksi alakoululaiset siirtyvät alkuvuodesta 2019 valmistuvaan väistötilaan.

Tarveselvityksessä esitetään kaksi vaihtoehtoa toteuttaa palvelutarpeen mukaiset toimitilaratkaisut. Ensimmäisessä vaihtoehdossa alakoulu puretaan ja yläkoulu peruskorjataan ja laajennetaan. Toisessa vaihtoehdossa sekä alakoulu ja yläkoulu puretaan ja tilalle rakennetaan uudisrakennus.

Tarveselvityksessä todetaan, että uudisrakentamisella/laajennuksella saavutetaan nykymitoituksen mukaiset sekä toiminnallisesti ja teknisesti tulevaisuuden tarpeet huomioivat tilat. Lisäksi uudisrakentaminen mahdollistaa tilojen vapaan sijoittamisen tontille mahdollinen myöhempi lisärakentaminen huomioiden. Peruskorjausvaihtoehdon todetaan sisältävän tilojen mitoitukseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen liittyviä haasteita sekä vanhoista rakenteista johtuvia elinkaaririskejä.

Tarveselvityksen hankepäätösehdotuksessa esitetään, että tehtyjen taustaselvitysten vaihtoehtojen pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, jonka yhteydessä hyväksytään toteuttamisvaihtoehto ja hankkeen laajuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. hyväksyä Nissnikun koulun tarveselvityksen ja lähettää sen edelleen palvelutuotannon jaoston lausuttavaksi ja kunnanhallituksen hyväksyttäväksi

2. että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa

3. saattaa asian palvelutuotannon jaoston käsittelyyn viivytyksettä.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Palvelutuotannonjaostolle ja kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.