Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 LISÄPYKÄLÄ: Huoltajien yhteydenottokirjelmä Kirkkoharjun koulun kielikylpyopetuksen tilanteesta tällä hetkellä (lisäpykälä)

KIRDno-2018-1563

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Joitakin Kirkkoharjun koulun vuosiluokkien 7-9 kielikylpyopetuksen oppilaiden huoltajia on lähettänyt suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle kirjelmän huolestaan Kirkkoharjun koulun kielikylpyopetuksen tilanteesta tällä hetkellä. Huoltajien mukaan kielikylpyopetuksen taso on romahtanut kielikylpyopettajan jäätyä syksyllä opintovapaalle.

Suomenkielisessä opetustoimessa on ollut tiedossa kielikylpyopetuksen opettajaresurssin kapea-alaisuus ja nojautuminen useamman aineen osalta yhteen palkattuun kielikylpyopettajaan. Asiasta on keskusteltu tuntijaon laatimisen yhteydessä. Kielikylpyopetuksen kehittämiseksi on ensimmäisen kerran nykyisen opetustoimen johtajan aikana haettu valtionerityisavustusta v 2015-2016. Tällöin Kirkkoharjun koulun edellinen rehtori yhdessä Gesterbyn koulun rehtorin ja Winellska skolanin kanssa järjestivät kielikylpyopetusta rikastuttavaa toimintaa ja yhteistyötä kielikylpyjatkumon kehittämiseksi.

Laaja-alaisemman kielikylvyn opettajaresurssin takaamisen toteutumattomuuteen Kirkkoharjun koululle johtunee useammasta syystä. Edellistä rehtoria on jo ohjeistettu huomioimaan rekrytoinnissa kielikylpyopetukseen kelpoiset opettajat. Koululla on kuitenkin hyvin harvoin aineenopettajien virkoja haettavana vakiintuneen henkilökunnan vuoksi. Kirkkoharjun koululla järjestetään painotettua opetusta myös musiikin opetuksessa ja luonnotieteis-matemaattisessa opetuksessa, minkä vuoksi opettajien rekrytoinnissa joudutaan huomioimaan aineenopetuksen ja kelpoisuuden lisäksi tarvittavat lisäansiot mahdollisesti myös koulun muissa painotusopetuksissa. Virkaan tulee valita sopivin kelpoisista hakijoista. Tämä on johtanut siihen, että ruotsinkielinen kielikylyopetus on jäänyt liian kapealle variaatiolle opettajia, ja ongelmatiikka näkyy myös mahdollisuudessa tarjota taito- ja taideaineiden opetusta kielikylpykielellä.

Edellisestä johtuen kielikylpyjatkumoa on lähdetty kehittämään uudesta näkökulmasta siten, että Gesterbyn koulussa vankan kielikylpyalun saavat oppilaat voisivat jatkaa kielikylpypolkua tulevaisuudessa Gesterbyn koulukampuksessa. Uusien tilaratkaisujen tultua ajankohtaiseksi Gesterbyn koulussa ja Winellska skolansissa sisäilmaongelmien vuoksi, koulukeskukselle alettiin laatia yhteistä pedagogista suunnitelmaa, johon on otettu mukaan myös kielikylpyjatkumon kehittäminen koko perusopetuksen ajan Gesterbyn koulukampuksella. Tällöin oppilaat voisivat opiskella hallinnollisesti perusopetuksen loppuun Gesterbyn koulun oppilaana, mutta saada ikätovereiden vertaisryhmän ylimmillä luokilla Winellska skolanin 7-9 –luokkien oppilaista ja saada  riittävän määrän ruotsinkielistä aineenopetusta Winnelska skolanin aineenopettajilta. Suomenkielinen aineenopetus kielikylpyoppilaille voitaisiin järjestää yhteisvoimin Gesterbyn kaksoiskelpoisten luokan-aineenopettajien sekä Kirkkoharjun aineenopettajien turvin. Edellä kerrotun kielikylpyjatkumon valmistelulle ja kehittämiselle on saatu valtion erityisavustusta 25 000€ vuosille 2018-2019. Kielikylpyjatkumon kehittämisestä olevista edellä kuvatuista suunnitelmista ja käytännön ennakoitavista asioista opetustoimen johtaja sekä Gesterbyn, Kirkkoharjun ja Winnellskan rehtorit ovat menossa keskustelemaan Kielikylpy-yhdistyksen kokoukseen torstaina 22.11.2018.

Tämänhetkinen tilanne Kirkkoharjun koulun kielikylpyopetuksessa on se, että oppilaita vuosiluokilla 7-9 opettavat useat eri aineenopettajat, mutta kielikylpyopettajalle on keskitetty hänen kelpoisuuttaan vastaavat reaaliaineet. Tämä tilanne on koulussa ollut jo vuosia. Opintovapaalla olevan kielikylvyn tuntiopettajan sijaiseksi haki yksi henkilö. Sijaiseksi palkattu henkilö on kelpoinen opettaja ja kelpoinen opettamaan kielikylpyopetusta. Hänellä on opettajakokemusta perusopetuksen vuosiluokilta 1-6, nk. alakoulu, ja perusopetuksen vuosiluokilta 7-9, nk. yläkoulu sekä lukiosta. Sijaisella oli opettamiinsa oppiaineisiin nähden kelpoisuus biologian ja maantiedon aineenopettajaksi (FM). Historian opettamiseen liittyen henkilö tekee tutkimustyötä ja on erikoistunut toiseen maailmansotaan.

Huoltajien annettua palautetta kielikylpyopetuksesta syksyllä rehtori kävi seuraamassa kielikylpyopettajana toimivan sijaisen oppitunteja. Rehtori oli yhteydessä opetustoimen johtajaan kertoen tilanteesta, ja järjesti saamansa ohjeistuksen mukaisesti opettajalle kokeneen, oman koulun aineenopettajan, pedagogista konsultaatiota opetuksesta. Opintovapaalla oleva kielikylvyn opettaja on käynyt myös seuraamassa luokan tunteja ja käynyt läpi sijaisenaan toimivan opettajan pitämiä kokeita. Lisäksi opetustoimen johtaja on sopinut poikkeusjärjestelynä rehtorin kanssa, että 8. luokalla päättyvän historian opetuksessa voidaan seuraavalla opetusjaksolla käyttää tuntijaosta poiketen suomenkielistä aineenopettajaa oppilaiden tavoitetason ja päättöarvioinnin oikeellisuuden turvaamiseksi.

Huoltajilta saamastaan palautteesta johtuen sijaisena toiminut opettaja ei kuitenkaan katsonut voivansa jatkaa tehtävässään kokemansa epäluottamuksen vuoksi. Hän on lupautunut jatkamaan tehtävässä vuodenvaihteeseen saakka, koska ensimmäinen haku uuden sijaisen löytämiseksi ei tuottanut toivottua tulosta. Opettajan opintovapaan sijaisuus on ollut julkisesti haettavana, ja siihen oli kolme hakijaa, joista kukaan ei osoittautunut sopivaksi. Rehtori on joutunut laittamaan paikan uudelleen auki. Toistaiseksi palkattu kielikylpyopettaja palaa opintovapaaltaan ensi lukuvuoden alussa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1. ottaa lisälista-asia käsittelyyn

2. merkitä Kirkkoharjun koulun vuosiluokkien 7-9 kielikylpyopetuksen huoltajien suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle lähettämän kirjelmän tiedoksi

3. merkitä annetun selvityksen tiedoksi.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.


Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava:

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00