Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Gesterbyn koulukeskus, A-rakennuksen kuntotutkimus (Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium)

KIRDno-2017-671

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri, hanne.nylund@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto 16.8.2017 § 13

Palvelutuotannon lautakunta on antanut lausuntonsa tarveselvityksestä 16.8.2017. Palvelutuotannon lautakunta päätti antaa kunnanhallitukselle puoltavan lausunnon Gesterbyn koulun 22.11.2016 sekä Winellska skolanin ja Kyrkslätt gymnasiumin 16.5.2017 tarveselvityksistä, kuitenkin siten, että selvitetään hankesuunnittelun alkuvaiheessa erikseen A-rakennuksen korvaamista uudisrakennuksella osittain tai kokonaan. Jaosto esittää hankepäätöksen tekemistä ja että hankesuunnittelu käynnistetään kaikki kolme tarveselvityksessä käsiteltyä koulua kattavana kokonaisuutena.

Hankesuunnittelun lähtökohdaksi jaosto esittää B, C, D ja E rakennusten purkamista ja rakennusten korvaamista uudisrakennuksilla. A rakennuksen peruskorjausmahdollisuudet tulee selvittää ensi tilassa. Päätös A-rakennuksesta ja sen peruskorjattaviin osioihin sijoitettavista toiminnoista, yhdessä koko koulukeskusta koskevan huonetilaohjelman kanssa tuodaan erillisenä päätösasiana palvelutuotannon lautakuntaan ja käyttäjälautakunnille ja kunnanhallitukselle, viimeistään 2 kuukautta ennen hankesuunnitelman valmistumista.

Kaiken korjaamisen lähtökohtana on, että ns. tiivistyskorjauksia, joissa rakenteissa olevien epäpuhtauksien kulku sisäilmaan pyritään estämään tiivistystoimenpitein, ei sallita. Palvelutuotannon jaosto suosittelee harkittavan homekoirien käyttöä epäpuhtauksien paikantamiseksi.

Kunnanhallitus päätti 11.9.2017 § 107

1 hyväksyä liitteiden mukaiset Gesterbyn koulun sekä Winellska skolanin ja Kyrkslätt gymnasiumin tarveselvitykset

2 että hankesuunnittelu käynnistetään koko Gesterbyn koulukeskuksen kattavana kokonaisuutena siten, että lähtökohtana on B, C, D ja E -rakennusten purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa selvitetään erikseen A-rakennuksen peruskorjausmahdollisuuksia ja sen korvaamista uudisrakennuksella osittain tai kokonaan. Päätös A-rakennuksen peruskorjaamisesta tai korvaamisesta osittain tai kokonaan uudisrakennuksella ja sen peruskorjattaviin osioihin sijoitettavista toiminnoista, yhdessä koko koulukeskusta koskevan huonetilaohjelman kanssa tuodaan erillisenä päätösasiana palvelutuotannon lautakuntaan ja käyttäjälautakunnille ja kunnanhallitukselle, viimeistään 2 kuukautta ennen hankesuunnitelman valmistumista. Hankesuunnittelussa otetaan huomioon palvelutuotannon jaoston lausunnossaan 16.8.2017 § 13 esittämät asiat

3 että kunnanhallitus edellyttää, että ennen Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelman käsittelyä hankkeesta esitetään kiireellisesti hankeselvitys, jossa esitetään vaihtoehtoiset palveluverkkoratkaisut. Hankeselvityksessä esitetään myös vaihtoehtojen vaikutusten arviointi. Kunnanhallitus edellyttää, että vaihtoehtoisista ratkaisuista kuullaan asianosaisten tahojen mielipidettä. Kuultavia tahoja ovat esimerkiksi koulujen henkilöstö ja oppilaat/opiskelijat sekä vanheimpainyhdistykset. Myös nuorisovaltuuston näkemystä tulee kuulla ennen päätöksentekoa. Vaihtoehtoiset ratkaisut viedään käyttäjälautakuntien, palvelutuotannonjaoston ja kunnanhallituksen lausuttavaksi ennen hankesuunnitelman laatimista. Hankesuunnitelman laatimista ohjaavista tekijöistä, kuten tilamitoituksista ja mitoittavista oppilaspaikkojen määrästä päätetään vasta vaihtoehtoisten ratkaisujen käsittelyn jälkeen.

Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 18.4.2018

Inspecta Oy laati kuntotutkimuksen Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennuksesta. Tutkimuksessa Inspecta suosittelee:

”1970-luvun ja 1980-luvun rakennuksen osien korjausaste muodostuu korkeaksi johtuen käytetyistä rakenneratkaisuista ja rakenteiden/materiaalien ja talotekniikan ikääntymisestä. Korjauskustannukset nousevat korkeasta korjausasteesta johtuen korkeiksi, joten rakenteiden laajamittainen korjaaminen ei todennäköisesti ole taloudellisesti kannattavaa suhteessa rakennuksen purkamiseen ja uudisrakentamiseen. Vanhimpien rakennuksen osien osalta laajoillakaan korjaustoimenpiteillä ei ole mahdollista saavuttaa uudisrakentamisen tasoa. 1970- ja 1980-luvun osien osalta on esitetty välittömät käyttöiän jatkamiseksi vaadittavat korjaustoimenpiteet.

 1990-luvun ja 2000-luvun osien osalta esitetyillä korjaustoimenpiteillä tavoitellaan rakennusten säilyttämistä seuraavat 50 vuotta. Näihin korjaustoimenpide-ehdotuksiin ei kuitenkaan sisälly normaalista ikääntymisestä aiheutuvat korjaus- ja huoltotoimenpiteet eikä tulevien kunnossapitojaksojen rakenne-osakohtaisia korjaus-/uusimistoimenpiteitä.

Tilahallinto esittää kuitenkin A-rakennuksen purkamista kokonaisuudessaan ja korvaamista uudella seuraavin perustein:

  • Alueella mittava hulevesiongelma, johon nähden A-rakennus on perustettu liian matalalle
  • Edessä mittava peruskorjaus,
  • Riski, että peruskorjaus ei onnistu toivotulla tavalla tai korjaustyön laajuus osoittautuu työn edetessä laajemmaksi
  • Rajoittaa isomman kokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta
  • Elinkaari
  • Energiatehokkuus

Vaihtoehtoisten yhteistyömuotoisten urakkamuotojen esim. allianssi yhteydessä voidaan vielä tutkia joidenkin rakenne- tai rakennusosien hyödyntämistä uuden GWG-hankkeen toteuttamisessa. Hankkeelle sopivin urakkamuoto selvitetään hankesuunnittelutyön yhteydessä. 


Oheismateriaali:
- kuntotutkimus, Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus, Inspecta Oy

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
merkitä kuntotutkimuksen tiedoksi

2.
hyväksyä omalta osaltaan ja esittää suomen- ja ruotsinkielisille varhaiskasvatus- ja opetusjaostoille ja edelleen kunnanhallitukselle uuden oppimiskeskuksen hankesuunnittelun lähtökohdaksi A, B, C, D ja E, sekä huolto/asuntorakennus G purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksella. Papinmäen koulurakennus F ei sisälly tähän hankkeeseen.

Käsittely

Keskustelun aikana Kim Åström esitti seuraavan evästyksen: Uudisrakennusten suunnittelussa alusta asti valitaan lähtökohdaksi kosteusteknisesti erityisen varmatoimiset ja pitkäikäiset rakenneratkaisut. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus toteuttaa rakennukset massiivipuurakenteisina.

Lisäksi keskustelun aikana jäsen Piia Aallonharja esitti seuraavan evästyksen: Liikuntasalin suunnittelussa otetaan huomioon parkettilattia tanssi- ja muiden lajien tarpeisiin.

Puheenjohtaja totesi, että Åströmin ja Aallonharjan evästyksiä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi jaosto evästi seuraavasti:

1.
uudisrakennusten suunnittelussa alusta asti valitaan lähtökohdaksi kosteusteknisesti erityisen varmatoimiset ja pitkäikäiset rakenneratkaisut. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus toteuttaa rakennukset massiivipuurakenteisina.

2.
liikuntasalin suunnittelussa otetaan huomioon parkettilattia tanssi- ja muiden lajien tarpeisiin.

______

Todettiin, että rakennuttajainsinööri Hanne Nylund poistui tämän käsittelyn jälkeen klo 19.15

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto on kokouksessaan 15.8.2018 käsitellyt § 53 Gesterbyn koulukeskus, A-rakennuksen kuntotutkimus (Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää merkitä tiedoksi palvelutuotannon jaoston 15.8.2018 § 53.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.