Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelmat (ed. dnro 429/2017)/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto

KIRDno-2017-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Hasu, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 100 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kunnanhallitus 26.6.2017 (§ 50)

Talousarvion laatiminen on peruskunnassa pitkällinen ja monitasoinen valmisteluprosessi. Kirkkonummella useiden muiden kuntien tapaan talousarvion valmistelutyö on käynnistetty kunnanhallituksen antamalla ns. kehyspäätöksellä, jonka pohjalta toimielimet ovat laatineet omat ehdotuksensa.

Kunnanjohtajan johdolla toimielinten laatimia esityksiä tarvittaessa tarkistetaan vastaamaan kunnan taloudellista kantokykyä huomioiden kuntastrategian painotukset. Kunnanjohtajan esitys esitellään kunnanhallitukselle, jonka jälkeen poliittisilla ryhmillä on käytännössä 2-3 viikkoa tehdä siihen tarkistuksia. Lopullisesti talousarvion hyväksyy valtuusto.

Tänä vuonna kehitämme talousarviovalmistelua suoraviivaisemmaksi ja toimielinkohtaisten kehysten sijaan kunnanhallitus antaa toimielimille suunnitteluohjeen.

Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava:

•                          Väestösuunnitteeseen

•                          Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2016 ja ennusteet vuosille 2017 - 2020

•                          Palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin (sisäiset palvelut)

•                          Peruspalvelujen hintaindeksi +0,7% 2018 (sovelletaan palvelujen ostoihin, ellei muuta ennustetta)

•                          Kuluttajahintaindeksi +1,3% 2018 (aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut)

•                          Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +1,1% 2018 (oletettu palkannousu)

Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna.

Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.

Talousarvion laadinnan aikataulu:

•                          Toimielinten ehdotukset 6.10.2017 mennessä

•                          Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 30.10.2017

•                          Valtuuston päätös vuoden 2018 veroprosenteista 13.11.2017

•                          Kunnanhallituksen esitys talousarviosta valtuustolle KH:ssa 4.12.2017

Valtuuston talousarviokäsittely 18.12.2017

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa toimialoille ja tytäryhteisöille esittelyosassa todetun suunnitteluohjeen vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 - 2020 laatimista varten.

 

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:

 

Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta käsittelyn aikana.

 

Ulf Kjerin ja Pirkko Lehtinen olivat poissa käsittelyn aikana klo 18:45-18:47.

 

Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi ehdotuksensa tekstisisältöä siten, että kohtaan "Suunnitteluohjeessa ei siis anneta kehystä, vaan talousarvioesitysten on perustuttava: ..."  ensimmäiseksi kohdaksi lisätään "kuntastrategiaan". Kohtaan "Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden saa olla enintään 2 % vuoteen 2016 verrattuna" lisätään tarkennus: "toimintakatteen kasvu kuntatasolla edellä mainitut...".

 

Hanna Haikonen ehdotti seuraavaa lisäystä evästykseksi: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti esittelijän tekemin tekstitarkennuksin ja seuraavalla evästyksellä: toimintatapojen muutosten ottaminen huomioon talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti. Otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen (esim. leanin avulla) tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.

 

suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto  23.8.2017

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto vastuulle kuuluvat talousarviossa  suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palvelut. Jaoston toimintakatteen (jaostolle talousarvion käyttötalousosassa kohdennettavien tulojen ja menojen erotus) loppusumma oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä -55,5 milj. euroa ja vuoden 2017 talousarviossa -54,8, milj. euroa. Edellä tarkoitetussa kunnanhallituksen päätöksessä toimintakatteen enimmäiskasvuksi on määrätty vuonna 2018 + 2,0 % vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna.

Talouspäällikkö Ari Hasu on kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistystoimenjohtaja:

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto  päättää merkitä kunnanhallituksen päätös § 50 26.6.2017 tiedoksi.

Päätös

Päätti merkitä kunnanhallituksen päätöksen § 50  26.6.2017  tiedoksi.

Valmistelija

  • Ari Hasu, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 20.9.2017

Suomenkielisen  varhaiskasvatus- ja opetusjaoston vuoden 2018 talousarvioesityksen loppusumma on toimintatulojen osalta euroa 3.901.993 euroa (muutos tp 2016 -21,6 % ja ta 2017 -11,9 %), toimintamenojen osalta euroa 62.031734 euroa (muutos tp 2016 +2,6 %  ja ta 2017 +4,7 %) ja toimintakatteen osalta 58.129.741 euroa (muutos tp 2016 +3,8 % ja ta 2017 +6,1 %). Henkilöstömenojen määrä on vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa 38,53 milj. euroa (muutos tp 2016 +4,8 % % ja ta 2017 +3,9.

Vuoden 2018 talousarvioesityksessä tuloarvion (toimintatulojen) yhteismäärä määrä on noin -1,1 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Toimintatulojen osalta on varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin voitu budjetoida noin -0,6 milj. euroa vuoden 2016 tilinpäätöstason noin -1,1 milj. euroa vähemmän johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin valtakunnallisesti kaavailluista muutoksista  sekä asiakasmäärän arvioidusta supistumisesta. Toimintatulojen supistumista vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna selitää myös se, että ulkopuolisella rahoituksella toimiviin hankkeisiin maksettavia avustuksia on on budjetoitu noin 0,5 milj. euroa vähemmän rahoituspäätösten puuttuessa talousarvion valmisteluvaiheessa.

Toimintamenojen kasvu on talousarvioesityksessä + 1,6 milj. euroa vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna:

- henkilöstömenojen osalta kasvun osuus on noin +0,6 milj euroa

-  perusopetuksen, lukiokoulutuksen, oppilashuollon osalta henkilöstömenojen kasvu on noin 0,4 milj. euroa (vuonna 2018 perusttavaksi esitettävien vakannsien /10 kpl kustannukset, asiakasmäärän mukainen resursointi, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja oppilashuollossa, Ovtes:n edellyttämät erilliskorvauksia koskevat määrärahat sekä lukiokoulutuksessa lukioresurssin edellyttämät määrärahat)

-  varhaiskasvatuksen osalta kasvun ja opppimisen tuen henkilöstökustannusten kasvu  noin 0,1 milj. euroa (asiakasmäärän edellyttämä henkilöstöresurssi)

- henkilöstömenojen määrää ovat kasvattaneet esityksessä myös ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin kehittämishankkeisiin  (pääasiassa opetustoimen hankkeet, vähäisessä määrin myös varhaiskasvatuksen hankkeet) liittyvät kunnan omarahoitusosuudet, joiden määrä on esityksessä noin 0,4 milj. euroa (tästä noin 75 % on kyetty esityksesä kattamaan hankkeisiin osoitettavilla avustuksilla)

 -  kokonaisuudessaan henkilöstömenojen kasvu on suomenkielisessä opetustoimessa +0,8 milj. €, suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstömenot supistuvat    vuoden 2016 tilinpäätöstasoon verrattuna noin 0,8 milj. € (vuonna 2016 toteutetut henkilöstösiirtojen/- muutosten palkkausvaikutukset, vuoden 2016 tasoon pienempi arvioitu palvelujen kysyntä)

- kilpailukykysopimuksen arvioidut kustannusvaikutukset (lomarahojen leikkaus, eräiden työnantajamaksujen alentaminen) vuonna 2018  henkilöstömenoihin jaoston osalta noin 0,7-0,8 milj. euroa

Avustusten osalta osalta toimintamenojen kasvu noin +0,4 milj. €

    - vuonna 2018 käyttön otettavaksi suunnitellun varhaiskasvatuksen palveluetelin kustannukset (+0,4 milj. €) 

materiaalihankinnat, toimintamenojen kasvu +0,2 milj. €

- asiakasmäärän edelyttämän opetusvälineistön hankinta (av-/it-laitteistoon liittyvät hankinnat sekä näiden että muiden opetusvälineiden täydennys-/päivitystarpeet) opetustoimessa (erityisesti perusopetus)

palvelujen ostot, toimintamenojen kasvu noin 0,2 milj.

- varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvät laite-/ ohjelmistohankinnat

- varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen puheterapiapalvelut.

Jaoston talousarvioesityksen valmisteluvaiheessa ei ole vielä vahvistettu vuoden 2018 toimintamenoihin sisältyvää sisäisten erien (kunnan sisäisinä palveluina ostoina tuotettavat toimittilojen siibvous., ateria- ja atk-palvelut sekä toimitilojen vuokrat). Sisäisten erien osuus jaoston toimintamenoista (vuoden 2016 tilinpäätöksessä) oli noin 20 % eli noin 12,3 milj. euroa.  

 

Mikäli kunnanhallituksen vuoden 2018 talousarvion valmisteluohjetta koskevassa päätöksessä (kh 26.6.2017, § 50) kahden (2) prosentin toimintakatteen enimmäiskasvua  (vuoden 2016 tilinpäätöksestä laskettuna) koskeva määräys suhteutetaan jaoston vuoden 2018  talousarvioehdotukseen, ylittää jaoston talousarvioehdotuksen toimintakatteen kasvu 2,8 %:lla (noin 1,55 milj. eurolla) kunnanhallituksen päättämän tason.

 

Jaoston talousuunnitelmaehdotus sisältää esityksen 38 uudesta vakanssista tai vakanssijärjestelystä kohdistuen vuodele 2018. Henkilöstöesitysten perustelut vuosille 2018 on esitetty liitteellä "Vakanssiesitykset 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto".

Jaoston esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi on esitetty liitteellä "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto".

Talousarvioehdotukseen liittyvät eurotiedot on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteellä "Talousarvioesityksen eurot/ varhaiskasvatus- ja opetusjaosto". 

Esityslistan liitteet:

- Talousarvioesityksen eurot/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto
- Vakanssiesitykset 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto
- Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto

 

Talouspäällikkö Ari Hasu, opetustoimen johtaja Leila Kurki ja varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma olivat läsnä tämän pykälän aikana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1.  hyväksyä liitteen  "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto" mukaisen esityksen taloussuunnitelmaksi ja saattaa liitteen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle

2.  saattaa liitteen "Vakanssiesitykset 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto" mukaiset perustelut taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 perustettavaksi esitettävistä viroista/ toimista tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

 

 

Käsittelyn aikana Johanna Fleming ehdotti Erkki Majasen kannattamana, että selvitetään mahdollisuus osallistua kokeiluun koskien 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta. Selvitysen valmistuttua se tuodaan jaostoon. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti

1.  hyväksyä liitteen  "Esitys taloussuunnitelmaksi 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto" mukaisen esityksen taloussuunnitelmaksi ja saattaa liitteen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle

2.  saattaa liitteen "Vakanssiesitykset 2018-2020/ suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto" mukaiset perustelut taloussuunnitelmakaudella 2018-2020 perustettavaksi esitettävistä viroista/ toimista tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle

3. että, selvitetään mahdollisuus osallistua kokeiluun koskien 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja selvityksen valmistuttua se tuodaan jaostoon.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.