Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston investointiesitykset vuosina 2018 - 2022

KIRDno-2017-484

Valmistelija

  • Eeva Viitala, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston investointiesitykset koskevat suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimitiloja ja niiden varusteita ja kalusteita.

Investointiesitykset ovat seuraavat:


Jokirinteen oppimiskeskus
Jokirinteen oppimiskeskuksen rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan vuonna 2018. Vuodelle 2018 esitetään 8.700.000 euroa ja vuosille 2019 ja 2020 kummallekin esitetään 14.000.000 euroa. Kalusteita ja varusteita varten vuodelle 2019 esitetään 700.000 euroa ja vuodelle 2020 3.300.000 euroa. Kalustukseen sisältyy teknisen käsityön irtain kalustus ja laitteet. Kiinteistön taidehankintaa varten esitetään 300.000 euroa vuodelle 2020.


Kunnanhallitus käsitteli 30.6.2003 § 391 kuntalaisaloitetta prosenttiperiaatteen palauttamisesta taidehankinnoissa. Prosenttiperiaattella tarkoitetaan ennalta sovitun prosenttiosuuden varaamista taidehankintaa varten rakennuskohteen kustannusarviosta. prosenttiperiaate on ollut käytössä Kirkkonummella 1990 luvulle saakka. Kunnanhallitus totesi vastauksessaan, että päättäessään uusien talonrakennushankkeiden suunnittelun toimeksiannosta, kunnanhallitus ottaa tapauskohtaisesti kantaa siihen, onko perusteltua liittää suunnittelutehtävään myös taidehankinnan suunnittelu.

Veikkolan päiväkoti ja koulu
Veikkolan päiväkodin uudisrakentaminen ja koulun muutos- ja laajennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 - 2020. Rakentamista varten esitetään 4.571.000 euroa vuodelle 2018, 4.528.000 euroa vuodelle 2019 ja 805.000 euroa vuodelle 2020. Kalustamista ja varustamista varten vuodelle 2019 esitetään 400.000 euroa ja vuodelle 2020 300.000 euroa.

Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu)
Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnittelua varten esitetään 150.000 euroa vuodelle 2018. (Ruotsinkielinen jaosto on esittänyt myös 150.000 euroa suunnitteluun).

Kantvikin päiväkoti
Kantvikin päiväkodin peruskorjausta ja laajennusta varten esitetään 430.000 euroa vielä vuodelle 2018. Hanke valmistuu alkuvuodesta 2018, joten ensikertaista kalustamista varten esitetään 400.000 euroa.

Päiväkotien täydennyskalustus
Päiväkotien kalustus ja varustelu kuluu käytössä, joten kalustuksen uusimistarvetta on vuosittain. Vuodelle 2018 esitetään 20.000 euroa ja vuosille 2019 - 2022 kullekin vuodelle 15.000 euroa.

Koulujen täydennyskalustus
Koulujen kalustus ja varustelu kuluu käytössä, joten kalustuksen uusimistarvetta on vuosittain. Vuodelle 2018 esitetään 150.000 euroa, vuodelle 2019 100.000 euroa ja vuosille 2020 - 2022 vuosittain 60.000 euroa.

Avoimen toiminnan kalusteet ja varusteet
Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus valmistuu vuonna 2020. Vuodelle 2020 esitetään 90.000 euroa pääkirjaston tiloissa alkavan varhaiskasvatuksen avoimen toiminnan kalusteita ja varusteita varten.

Koulujen ICT-hankinnat, vuosille 2018 - 2020 esitetään vuosittain 150 000 euroa. Opetustoimella on ICT-laitteita, jotka on hankittu kunnan ulkopuolisella hankerahoituksella ja, jotka eivät ole kunnan IT:n ylläpidossa (kannettavat tietokoneet 390 kpl, Linus-päätteet 340 ja tabletit 871). Ylläpito hoidetaan opetustoimesta käsin. Tämä järjestely mahdollisti hankerahoilla ITC-laitteiden oston. Tämän laitekannan ylläpito ja uusiminen vaatii vuosittaista investointia, joka mahdollistaa opetustoimen digitalisaation vähimmäisvaatimukset.

 

Talouspäällikkö Ari Hasu, opetustoimen johtaja Leila Kurki ja varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma olivat läsnä tämän pykälän aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää

1
hyväksyä suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston investointiesityksen ja hankkeiden perustelut edellä esitetyllä tavalla sekä liitteiden mukaisesti ja esittää ne edelleen kuntatekniikan toimialan investointiohjelmaan

2
esittää pieninvestointien määrärahaesitykset kunnanhallitukselle hyväksyttäviksi

3
tarkastaa päätöksen kokouksessa.

 

 

Käsittelyn aikana puheenjotaja Erkki Majanen esitti Johanna Flemingin ja Pekka Sinisalon kannattamana, että Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen ja päiväkotien pihojen turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja uusien oppimisympäristöjen suunnitteluun varataan 50 tuhannen euron määräraha vuodelle 2018.

Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti

1
hyväksyä suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston investointiesityksen ja hankkeiden perustelut edellä esitetyllä tavalla sekä liitteiden mukaisesti ja esittää ne edelleen kuntatekniikan toimialan investointiohjelmaan

2
esittää pieninvestointien määrärahaesitykset kunnanhallitukselle hyväksyttäviksi

3
esittää, että Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen ja päiväkotien pihojen turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja uusien oppimisympäristöjen suunnitteluun varataan 50 tuhannen euron määräraha vuodelle 2018

4
tarkastaa päätöksen kokouksessa.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Kuntatekniikan toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.