Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 SVOJ Lausunto Sarvvikinrannan asemakaavan valmisteluaineistosta

KIRDno-2017-831

Valmistelija

  • Eeva Viitala, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunta on 31.5.2017 § 42 käsitellyt Sarvvikinrannan asemakaavan valmisteluaineistoa ja päättänyt asettaa sen nähtäville kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa 21.8. - 22.9.2017. Asiakirjat ovat esillä myös kunnantalon palvelupisteessä ja Kirkkonummen pääkirjastossa sekä Veikkolan ja Masalan kirjastoissa. Nettisivuilla aineisto on osoitteessa www.kirkkonummi.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet.

Asukastilaisuus on pidetty 7.9.2017 Kirkkonummi-salissa.

Lausuntoa kaavan valmisteluaineistosta pyydetään 13.10.2017 mennessä.

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkonummen kunnan itäosassa Espoonlahden rannalla Länsiväylän (kantatie 51) eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa pientaloalueeseen, lännessä ja etelässä metsäalueeseen ja idässä Espoonlahteen. Suunnittelualue käsittää osan Sarvvikin noin 2000 asukkaan asemakaava-alueesta. Kaava-alueen länsipuolella Sarvvikinkallion asemakaavan alueella on rakennettu uusia kerrostaloja.

Asemakaavan muutos on osa Sarvvikin alueen kehittämisprosessia, jonka tavoitteena on merkittävä asumiselle sekä liike- ja yritystoiminnalle varattu uusi alue. Sarvvik asemakaavan muutos on nimetty Sarvvikinrannan asemakaavaksi. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on maankäytön muuttaminen korttelissa 2240 siten, että sallitaan asuinkerrostalorakentaminen (AK) erillispientalojen (AO) ja edustuskäytössä olevien rakennusten (RM) korttelialueilla. Asemakaavan muutoksessa esitetään,että korttelin 2204 rakentamattomalla erillispientalojen korttelialueilla (AO) sallitaan asuinpientalojen rakentaminen (AP). Korttelialueiden rajauksia muutetaan korttelin 2204 kohdalla.

Sarvvikinrannan asemakaavan toteuttamisen myötä suunnittelualueen asukasluku kasvaa merkittävästi. Arvio uusien asukkaiden määrästä on enimmillään 640. Tällä hetkellä kaava-alueella ei ole asukkaita. Uusia asuntoja syntyy noin 290–350, joista pientaloasuntoja on noin 10. Uusia työpaikkoja syntynee alueen liiketiloihin 0–5.

Rakentaminen aloitetaan välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Tavoitteena on, että asemakaava saa lainvoiman 2018, ja alue rakennetaan vuosina 2020–2023.

Alueella on kaksi edustustilaa, joita käytetään satunnaisesti. Tiloissa järjestetään yritys- ja yksityistilaisuuksia ja ne työllistävät palvelualan yrityksiä. Kaava-alueella ei ole muita palveluja tai työpaikkoja. Alueen etelä- ja lounaispuolella on Sarfvikin golfkenttä. Elokuussa 2016 avattiin neljäryhmäinen liikuntapäiväkoti Sarvvikintielle kaava-alueen länsipuolelle. Lähin alakoulu on Kartanonrannassa. Sarvvikinportin asemakaavassa (luonnos asetettu nähtäville 2016) osoitetaan paikat oppimiskeskukselle ja lähikaupalle. Molemmat sijaitsevat Sarvvikin länsiosassa. Muutoin alue tukeutuu Masalan ja kuntakeskuksen palveluihin sekä myös Kivenlahden palveluihin.

Kunnan tavoitteina on turvata reitti rantavyöhykkeellä ja riittävät virkistysalueet, pienvenesataman sijoittaminen, asuntotuotannon lisääminen, rakentamisen sijoittaminen merenrantaan sekä liike-elämän tarpeiden huomioon ottaminen suunnittelussa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta, että sillä ei ole huomauttamista Sarvvikinrannan asemakaavan valmisteluaineistoon.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti päätösehdotuksen mukaan.
 

Tiedoksi

Kirjaamo > Kuntatekniikan toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.