Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 SVOJ Lausunto Riistametsän asemakaavaehdotuksesta

KIRDno-2017-48

Valmistelija

  • Eeva Viitala, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 12.6.2017 § 15 käsitellyt Riistametsän asemakaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa ehdotuksen nähtäville kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa 28.8. - 29.9.2017. Asiakirjat ovat esillä myös kunnantalon palvelupisteessä sekä Kirkkonummen pääkirjastossa ja Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Aineisto on osoitteessa www.kirkkonummi.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet.

Lausuntoa pyydetään 20.10.2017 mennessä.

Asukas- ja asemakaavaehdotuksen esittelytilaisuus on pidetty 13.9.2017 Kirkkonummisalissa.

Suunnittelualue sijaitsee itäisellä Kirkkonummella Länsiväylän Sarvvikin liittymästä ja Sundsbergintiestä länteen. Alueen on määrä liittyä lännessä Inkilänporttiin asemakaavoitettavaan kaupallisten palveluiden keskittymään.

Asemakaava-alueen laajuus on noin 60 ha. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja se on nykyisin rakentamaton, joskin kaava-alueen maastoa on huomattavasti muokattu Länsiväylän laajentamisen yhteydessä.

Alueen kaavoitus on osa tulevan Sundsberg – Sarvvik paikalliskeskuksen kehittämistä. Kaava-alue kuuluu Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman MASU 2050 (Kirkkonummen kunnanvaltuuston hyväksymä 4.5.2015) kehitettäviin alueisiin.

Kaavaehdotus mahdollistaa uuden työpaikka-alueen Länsiväylän pohjoispuolelle, mikä vahvistaisi Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuutta ja tiivistäisi Länsiväylän varren kaupunkirakennetta. Yhteensä työpaikkarakentamista on esitetty n. 34 600 k-m². Työpaikkarakentamista on määrä suunnata pienyrityksille.

Rakentaminen on osa tulevaa Sundsberg - Sarvvik paikalliskeskusta. Kaavassa otetaan huomioon viher- ja virkistysyhteydet kaava-alueelta laajemmille ulkoilualueille sekä alueen länsiosan luonnonarvot osana maankunnallista ekologista yhteyttä.

Suunnittelualueella ei nykyisin ole palveluita tai työpaikkoja. Noin 2 km päässä itäisen Kirkkonummen aluekeskuksessa Masalassa on hyvä lähipalvelutarjonta, lisäksi Sundsbergin asuinalueella sijaitsee joitakin lähipalveluita. Etäisyys kuntakeskuksen palveluihin on noin 7,5 km ja Espoon Kivenlahteen n. 5 km.

Asemakaava-alueen länsipuolella Sarvvikin asemakaava-alueella on osoitettu varaukset koululle ja päiväkodille. Inkilänporttiin on suunnitteilla seudullinen kaupallisten palveluiden alue.

Asemakaava-alueelle ei sijoitu asuntoja, eikä siten uusia asukkaita. Alueelle sijoittuva työpaikkatarjonta mahdollisine myymälätoimintoineen tukee kuitenkin välillisesti Sarvvikin alueen asuntorakentamista.

Paikalliset kulttuuriperinnön kannalta merkittävät kohteet sekä maakunnalliset luontoarvot huomioidaan asemakaavassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Riistametsän asemakaavaehdotukseen.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti päätösehdotuksen mukaan.
 

Tiedoksi

Kirjaamo > Kuntatekniikan toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.