Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kirkkonummen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 päivittäminen

KIRDno-2017-773

Valmistelija

  • Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Kirkkonummen suomenkielisessä perusopetuksessa kunnan opetussuunnitelmaa on työstetty Opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti yhteisvoimin siten, että kaikkien koulujen opetushenkilöstö, ja soveltuvin osin myös muu henkilöstö, oppilaat, yhteistyökumppanit ja huoltajat, ovat olleet mukana opetussuunnitelmaprosessissa. Varsinaista kirjoittamistyötä työstettiin Opetushallituksen lanseeraamalla eOPS -työkalulla Opintopolku-sivustojen kautta.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Kirkkonummen opetussuunnitelman 18.05.2016 § 31.

Koulut laativat vuosittain opetussuunnitelmaan perustuvan lukuvuosisuunnitelman. Kirkkonummella ei ole koulukohtaisia opetussuunnitelmia, vaan vain yksi yhteinen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma, jossa on määritelty, mitkä asiat kukin koulu tarkemmin omalta osaltaan kuvaa vuosittaisessa lukuvuosisuunnitelmassaan. Lukuvuosisuunnitelman pohja on laadittu yhteistyössä kaikkien perusopetuksen rehtorien voimin siten, että lukuvuosisuunnitelmassa tulee kirjattua opetussuunnitelmassa lukuvuosisuunnitelmaan viittaavat kohdat.

Opetussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on todettu, että opetussuunnitelma on nähtävä elävänä asiakirjana, jota arvioidaan jatkuvasti. Tämän vuoksi uuteen opetussuunnitelmaan joudutaan kokemuksen osoittaman tarpeen myötä tekemään muutoksia.

Nyt päivitettyyn versioon on tehty pääasiassa kieli- ja ulkoasuun (taulukot) sekä kirjoitusvirheisiin liittyvä teknisiä korjauksia. Kielikylvyn tuntijakoon on päivitetty uskonnon opetuksen tunnit samankielisiksi, ja kielikylpyopetuksen 8. luokan terveystiedon tuntimäärä korjattu tuntijakotaulukossa asetuksen mukaiseksi. Vieraitten kielten varhentamisen kokeilu on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Ensi lukuvuoden aikana on tarkoitus päivittää opetussuunnitelmaa siten, että tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistamistapaa yhtenäistetään kaikkien oppiaineiden osalta samankaltaiseksi. Päivitystä on tehty ja tehdään samoissa työryhmissä, joissa Kirkkonummen opettajakunta valmisteli ja kirjoitti opetussuunnitelmaa 2015-2016.

Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 löytyy päivitettynä sähköisenä seuraavassa osoitteessa: www.kirkkonummi.fi > Palvelut > Opetus ja koulutus > Perusopetus > Perusopetuksen opetussuunnitelma

Sähköisen työkalun mukainen ulkoasu on erilainen kuin työkalusta tehtävä PDF-versio, jollainen on päätöksen liitteenä.

Opetussuunnitelman tuomat muutokset tapahtuvat käytännön tasolla vähitellen toiminnan vakiintuessa. Muutokset vaativat aikaa ja kouluissa tulee sallia erilaista uutta pedagogiikkaa kokeilevaa ilmapiiriä, jossa erehtyminen ja epäonnistuminen ovat osa oppimista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hyväksyä Kirkkonummen opetussuunnitelmaan 2016 tehdyt päivitykset ja kielikylpyopetuksen tuntijaon korjauksen.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaan.