Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen

KIRDno-2018-1363

Valmistelija

 • Tarja Kotamäki, tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmasta 31.5.2017, § 30. Varhaiskasvatussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2017 alkaen. Varhaiskasvatussuunnitelma on kehkeytyvä työväline, jolloin sitä päivitetään tarpeen mukaan. 

Tähän suunnitelmaan on tehty vain joitakin muutoksia, koska se on ollut käytössä vasta yhden vuoden. Korjaukset ovat lähinnä tekstien muutoksia sujuvampaan muotoon, prosessien päivityksiä sekä uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiä asioita koskien esim. lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarkennettuja määräyksiä salassapidosta ja tietojen vaihdosta.

Kunnallisissa päiväkodeissa lv 2017-2018 tehdyissä vaka-katselmuksissa keskusteltiin yhdessä henkilöstön kanssa varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotosta ja henkilöstö kommentoi myös suunnitelman toteutumista. Henkilöstö asetti kehittämiskohteikseen pedagogisen dokumentoinnin ja osallisuuden lisäämisen. Asiakastyytyväisyyskysely lokakuussa tuo esille huoltajien näkökulmia. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on 15.8.2018 julkaissut arvioinnin varhaiskasvatustyötä ohjaavien varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotosta ja sisällöistä kunnissa ja yksityisissä palveluissa.

Karvi on laatinut lainsäätäjille, ministeriölle, Opetushallitukselle ja toiminnan järjestäjille seuraavat toiminnan kehittämissuositukset:

 1. Varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan ja käyttöönottoon tulee varata jatkossa riittävästi aikaa.
 2. Varhaiskasvatussuunnitelmien sisäistämistä tukevaan koulutukseen ja käyttöönottoa tukeviin täydennyskoulutuksiin tulee varata resursseja sekä kansallisella että paikallisella tasolla ottaen huomioon kuntien moninaisuus, sekä erilaisten palveluntuottajien ja eri varhaiskasvatusmuotojen tarpeet.
 3. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä tulee kouluttaa ja ohjata lapsen vasujen laadinnassa ja niiden pedagogiseen toimintaan soveltamisessa sekä lapsen vasun tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa.
 4. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisten suunnitelmien konkreettisuuden astetta suhteessa toisiinsa tulee määritellä tarkemmin.
 5. Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien hyväksymismenettelyjä tulee kehittää siten, että varhaiskasvatussuunnitelmien luonne kehkeytyvinä ja kehittyvinä asiakirjoina voi toteutua.
 6. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tulee selkeyttää varhaiskasvatuksen erilaisille toimintamuodoille asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia.

 Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty seuraavilta osilta:

 • Saatesanat: päivitetty, s. 5
 • 1.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma: päivitetty uuden lain mukaiseksi, s. 10
 • 2.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet: Varhaiskasvatusoikeus (ei rajoitusta), palveluseteli ja alle 3-vuotiaiden lasten kuntalisä ei estä sisaruksia osallistumasta varhaiskasvatukseen, s.15
 • 2.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot: teknisiä korjauksia, s. 16-17.
 • 2.7 Laaja-alainen osaaminen: päivityksiä kohdissa Ajattelu ja oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Osallistuminen ja vaikuttaminen, s. 22-26
 • 3.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet: päivityksiä kohdassa Johtaminen ja johtamisrakenteet sekä s. 29, Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, s. 30, Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus, s. 31, Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa, s. 32.
 • 3.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa: päivityksiä kohdassa Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, s.35 sekä Monialainen yhteistyö, s. 36
 • 4.3 Monipuoliset työtavat: päivityksiä kohdassa Kasvun kansio/Digitaalinen portfolio, s. 42
 • 4.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä: Yhdenvertaisuus leikissä s. 44
 • 4.5 Oppimisen alueet: lisätty Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset kohdassa Kasvan, liikun, kehityn, s. 54
 • 5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet: päivityksiä palveluseteliin ja varhaiskasvatuslakiin liittyen, s. 60.
 • 5.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana, s. 62
 • 5.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa: päivityksiä ja teknisiä korjauksia kohdissa Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, s. 63 - 64
 • 5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana: päivityksiä prosessissa, s. 65
 • 7.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen: päivityksiä prosesseihin, s. 68.

Opetushallituksessa päivitetään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuoden 2018 loppuun mennessä.  Muutoksia perusteisiin tuo uusi 1.9. voimaan tullut varhaiskasvatuslaki. Valtakunnallisten perusteiden valmistuttua myös varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee päivittää paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa. Tavoitteena on, että ne otetaan käyttöön elokuussa 2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hyväksyä päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 
Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Tiedoksi

Kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, palveluohjaajat, perhepäivähoidon ohjaaja