Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvän käyttösuunnitelman hyväksyminen (kh)

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Ari Hasu, talouspäällikkö, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttösuunnitelmassa toimielin hyväksyy tavoitteet  sekä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumista  koskevat tavoitteet tehtäville ja hankkeille.

 

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman hyväksymisestä 4.12.2017 (§ 82).

Toimintatulojen määrä vuoden 2018 talousarviossa on 52,6 milj. € (muutos vuoden 2016 tilinpäätöstasoon -3,4 milj. €/-6,0% ja vuoden 2017 talousarviotasoon +0,5 milj. €/+1,0%    toimintamenot 256,02 milj. € (muutos vuoden 2016 talousarviotasoon verrattuna +6,6 milj. €/ +0,1 % ja vuoden 2017 talousarviotasoon verrattuna +10,5 milj. €/ +4,3 %).

Henkilöstömenojen määrä on vuoden 2018 talousarviossa 97,2 milj. €. Henkilöstömenot vähenevät vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna -0,8 milj. €/ -0,8 %, mutta kasvavat vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 1,0 milj. €/  +0,8 %. 

Verotulojen määrä on vuoden 2018 talousarviossa 193,2 milj. € (kasvu vuoden 2016 tilinpäätötasoon verrattuna +8,4 milj.€/+4,6 %. € ja vuoden 2017 talousarviotasoon verrattuna 11,0 milj. €/ +6,0 %).

Vuosikatteella kyetään taloussuunnitelman 2018-2020 mukaan kattamaan käyttöomaisuuden poistot taloussuunnitelman kaikkina vuosina (2018, 2019, 2020), ja tilikauden tulokset ovat ylijäämäisiä (taloussuunnitelmakauden ylijäämä yht. 5,9 milj. €).

Kunnan vuosikate ei kuitenkaan taloussuunnitelman vuosina 2018-2020 riitä  investointien rahoitustarpeen kattamiseen. Investointien rahoitustarve joudutaan kattamaan lainarahoituksella siten, että kunnan lainamäärä lisääntyy nettomääräisesti vuosina 2018-2020 yhteensä 84,2 milj. eurolla. Kunnan lainakannan arvioidaan olevan taloussuunnitelmakauden lopussa (vuonna 2020) olevan   197,8 milj. € (4.947 €/ asukas). Investointien nettomenot ovat talousarvioon sisällytetyn rahoituslaskelman perusteella   taloussuunnitelmakauden (2018-2020) aikana yhteensä noin 132,2 milj. euroa.

Kunnanhallituksen vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanoa koskeva ohje (kh/ 8.1.2018, § 7)

Kunnanhallituksen päättämän talousarvion 2018 täytäntöönpanoa koskevan ohjeen perusteella toimielin jakaa Käyttösuunnitelmassaankunnanvaltuuston talousarviopäätöksessään hyväksymät sitovat määrärahat ja tuloarviot edelleen vastuulleen kuuluville toiminnoille ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien uuden kuntastrategian mukaisten sitovien tavoitteiden kanssa yhteneväiset, tarkennetut tavoitteet toimielintasolle.

Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti huomioitava, että kunnanhallituksen ja – valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan valtuuston päätöksen mukaisina.

Toimielinten tulee sopeuttaa palvelutoiminta valtuuston myöntämän sitovan toimintakatteen mukaisiksi. Toimielinten vastuulla on huolehtia, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten, kunnanhallituksen pysyväismääräyksen ja annettujen ohjeiden mukaisiesti.

Käyttösuunnitelmassa kukin toimielin

  • jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot edelleen osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi
  • päättää osamäärärahojen ja – tuloarvioiden tai toimintakatteen sitovuudesta
  • päättää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle tilivelvollisen vastuuhenkilön
    Kunnanhallituksen vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanoa koskeva ohje on esitetty oheismateriaalina

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpanoa koskeva ohje on esitetty oheismateriaalina. 

Hankintankintavaltuudet

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuotta 2018 koskevista hankintavaltuuksista 4.12.2017 (§ 83). Kunnan valtuuston hankintavaltuuksia koskevan päätöksen perusteella:

- Kunnanhallitus päättää konsernihallinnon hankinnoista sekä konsernihallinnon, toimialojen ja Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen yhteisistä hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000 euroa. Kunnanhallitus voi delegoida toimivaltaansa,
- Toimielimet päättävät toimialansa ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000 euroa. Toimielin voi delegoida toimivaltaansa,
- Toimialajohtajat, hallintojohtaja ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtajat päättävät - toimialajohtajat toimialansa, hallintojohtaja konsernihallinnon ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta - hankinnoista 300 000 euroon saakka (ilman arvonlisäveroa). Toimialajohtaja, hallintojohtaja ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja voivat delegoida toimivaltaansa.
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja tai hankintapäällikkö päättää kunnan yhteisistä hankinnoista 300 000 euroon saakka (ilman arvonlisäveroa),
- Toimielimien käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät hankinnoista käyttösuunnitelmassa saamiensa euromääräisten hankintavaltuuksien ja vastuullaan olevien toimialan tai vastaavasti konsernihallinnon tai liikelaitoksen määrärahojen puitteissa. Käyttösuunnitelmassa nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt voivat delegoida toimivaltaansa nimetylle, alaiselleen viranhaltijalle, ellei käyttösuunnitelmassa muuta määrätä.
 

Lautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelma

Lautakuntan vuoden 2018 talousarviossa toimintamenojen määrä on 3,7 milj. euroa, toimintatulot 0,1 milj. euroa ja toimintakate (toimintamenojen ja toimintatulojen erotus) 3,6 milj. euroa. Lautakunnan toimintakate on valtuuston päättämässä talousarviossa lautakunnan esityksen mukainen (muutos -1.161 euroa/ 0,0 %).

Vuoden 2016 tilinpäätöstasoon (vuoden 2018 talousarviorakenteella vertailtuna) verrattuna lautakunnan määrärahoja on vähennetty vuoden 2018 talousarviossa  -14.684 eur. (0,0%) ja lisätty vuoden 2017 talousarviotasoon verrattuna +10.584  euroa (0,0 %).  Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstömenojen määrä (1,7 milj. €) on noin -0,2 milj. euroa (-11,0 %)  pienempi vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja noin -0,1 milj. €  (-6,8 %) pienempi kuin vuoden 2017 talousarviossa.

Tuloarvio on vuoden 2018 talousarviossa hieman pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä  (-24.313 eur../ -20,3 %)  ja vuoden 2017 talousarvion tasoinen.
Lautakunnan käyttösuunnitelma on esitetty liitteellä " Sivistys- ja vapaa-lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvä käyttösuunnitelma".
Uudet vakanssit
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa ei ole lautakunnan vastuualueelle sijoittuvia uusia vakansseja talousarviovuodelle 2018
Investointiosa
 Talousarvion investointiosa sisältää eräitä lautakunnalle kuuluvia ohjelmistohankintoja koskevia määrärahoja vuonna 2018.
Talousarviokirja
Talousarviokirja on luettavissa kokonaisuudessaan Kirkkonummen kunnan internet-sivuilla http://www.kirkkonummi.fi/ Tietoja kunnasta/Tietoja taloudesta/ Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020.
lautakunta päättää hyväksyä lautakuntan vuoden 2018 talousarvioon liittyvän käyttösuunnitelman liitteen lautakuntan vuoden 2018 talousarvioon liittyvä käyttösuunnitelma mukaisesti, ja antaa käyttösuunnitelman tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle.

Toimialan jaostojen (vapaa-aika-jaosto, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto) käyttösuunnitelmat on esitetty oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistystoimenjohtaja:

sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteen Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvä käyttösuunnitelma mukaisen käyttösuunnitelman ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.