Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 SIV Lausunto Masalanportin asemakaavan valmisteluaineistosta

KIRDno-2017-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Hakamäki, kaavoitusarkkitehti, anna.hakamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kaavan vireilletulo ja aikataulu

Masalanportin asemakaava sisältyy Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2017-2021. Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen yhdeltä maanomistajalta, Fastighets Ab Implementiltä.

 

Asemakaava on tullut vireille 17.6.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.5.2016 (§ 39) ja sitä on tarkistettu yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä 16.2.2017 (§ 18). Kaavaluonnosta käsiteltiin 20.4.2017 (§ 23) ja se palautettiin valmisteluun, jotta kaavaratkaisu vastaisi paremmin kaavoituksen käynnistämissopimuksen (kh 21.12.2015 § 400) tavoitteita.

 

Suunnittelualueen sijainti ja suunnittelun taustaa

Suunnittelualue sijaitsee Masalassa rantaradan, Kehä III:n ja Sundsbergintien muodostamassa liikenteellisessä solmukohdassa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 26 ha, joka on pääosin yksityisessä omistuksessa. Merkittävimmät maanomistajat ovat Fastighets Ab Implementin lisäksi Kirkkonummen kunta, Suomen valtio ja Rolate Oy.

 

Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä metallialan yrityksiä, koiraurheilupalveluita tarjoava agilitykeskus sekä polttoaineen kylmäasema. Suunnittelualue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Lähimmät palvelut sijaitsevat radan länsipuolella Masalantien lähiympäristössä sekä Kartanonrannan asuinalueella.

 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa vanhusten hoivakodin ja palveluasuntojen, erityisryhmien asuntojen sekä kerrostaloasuntojen rakentaminen hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueelle. Hankkeen tavoitteena on myös osoittaa tila paloasemalle Sundsbergintien eteläpuoliselle alueelle.

 

Suunnittelutilanne

Suunnittelualue on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi ja lähiympäristö tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on merkitty yritystoiminnan alueeksi (PT), joka varataan yksityisille palveluille, hallinnolle ja muulle yritystoiminnalle. Vireillä olevassa Masalan osayleiskaavassa tarkastellaan kuitenkin uudelleen myös Masalanportin maankäyttöä mm. Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 pohjalta. Siinä suunnittelualue kuuluu rantaradan vyöhykkeeseen, jossa asemanseutujen voimakasta kehittämistä ja tiivistämistä jatketaan uudisrakentamisella ja jonne luodaan toiminnoiltaan sekoittuneita keskuksia. Masalan ja Luoman osayleiskaavoitusta varten laaditussa Masalan ja Luoman kehityskuvassa 2040 suunnittelualue kuuluu Masalan keskustaan.

 

Suunnittelualueella on voimassa kuusi asemakaavaa tai asemakaavan muutosta, joista puolet on tullut lainvoimaiseksi 1980-luvulla ja puolet 2000-luvulta (lähinnä tiealueen osalta). Näistä merkittävin on Masalan keskustan asemakaavan muutos. Siinä suunnittelualueelle on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (KTY-3 ja KTY-4).

 

 

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavaluonnosta on tarkastettu yhdyskuntatekniikan lautakunnan evästyksen mukaisesti siten, että kaavaratkaisun pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa vanhuksille tarkoitettujen hoivapalveluiden sekä palvelu- ja erityisasumisen (kuten senioriasuntoja) sijoittuminen alueelle.

 

Asemakaavassa osoitetaan tilavaraukset noin 4000 k-m2:n suuruiselle vanhusten hoivakodille (P), jonne saa sijoittaa myös päiväkodin ja myymälätilaa. Alueelle osoitetaan noin 7000 k-m2 palvelu- ja erityisasumista (P). Alueelle on osoitettu myös tavanomaista asuinrakentamista (AK) yhteensä noin 8000 k-m2. Kortteliin 2034 sisälle on merkitty asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue leikki- ja oleskelualuetta varten (AH) vanhusten palvelutalon viereen. Kerrostalotonttien pysäköintipaikat (LPA) on osoitettu keskitetysti korttelin länsi- ja itäreunalle.

 

Asemakaavassa osoitetaan lisäksi paloasema Eteläisen Salmitien varteen (P) sekä tilavaraukset Kehä III:n ja Sundsbergintien eritasoliittymän toteuttamiseksi. Eritasoliittymän alue siirretään ehdotusvaiheessa Suvimäen ja Majvikin asemakaavaan. Asemakaava turvaa myös kylmäaseman (LH) toiminnan jatkumisen alueella. Salmitien katulinjaus muuttuu niin, että se ja Eteläinen Salmitie liittyvät Sundsbergintiehen kiertoliittymällä. Myös Sundsbergintien katulinjaus siirtyy Kehä III:n liittymän parantamisen vuoksi. Asemakaavassa varaudutaan lisäksi uuden kaupunkiraiteen tilavarauksiin ja muutoksiin juna-aseman ympäristössä. Kevyen liikenteen Salmitietä suorempi yhteys suunnittelualueelta Masalan juna-asemalle on tarkoitus hoitaa rata-alueen kautta siihen saakka, kunnes suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevan toimitilatontin (KTY) nykyinen käyttötarkoitus muuttuu. Kaavassa osoitetaan alueen ja Suvimäen yhdistävä kevyen liikenteen silta.

 

Sundetin luonnonsuojelualue (SL) säilyy asemakaavassa ennallaan. Vesialue (w) on merkitty aiemmasta poiketen ainoastaan sen osa-alueeksi.

 

Asemakaava tuo alueelle noin 400 uutta asukasta ja noin 110 uutta työpaikkaa vanhusten hoivakotiin, päiväkotiin, palveluasumiseen ja muihin palveluihin. Paloasemaan sijoittuu arviolta 20 työpaikkaa.

 

Laaditut selvitykset

Alueelta on laadittu meluselvitys (2014 ja 2016), luontoselvitykset (2015 ja 2016-2017), liikenneselvitys ja kiertoliittymien toimivuustarkastelu (2016), tärinäselvitys (2017, täydentyy ehdotusvaiheessa), ilmanlaatua koskeva selvitys (2016), pilaantuneiden maa-alueiden selvitys sisältäen paloaseman alueen pohjatutkimuskairaukset (2016). Lisäksi kaavoituksen aikana ovat valmistuneet Kantatien 50 (Kehä III) aluevaraussuunnitelma (2016), Kantatien 50 (Kehä III) aluevaraussuunnitelman meluselvitys (2016) ja Kirkkonummen kunnan hulevesimalli (2016). Suunnittelualueelle on tehty näiden selvitysten perusteella vuoden 2017 aikana tarkastelu Salmitien uuden linjauksen edellyttämistä rakenteista Kehä III:n reunassa sekä alustava hulevesien hallinnan tarkastelu. Tarkasteluja täydennetään kaavaehdotusvaiheessa kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa.

 

Muuta

Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta kunnan sekä kaavoitusaloitteen tehneen maanomistajan välillä.

 

Ennen Salmitien rakentamista uuteen paikkaan kunta sopii suunnittelualueen toisen merkittävän maanomistajan, Rolate Oy:n, kanssa korvauksista. Salmitien siirtäminen tullee ajankohtaiseksi, kun Masalanportin eritasoliittymä rakennetaan. Rolate Oy:n rakennusoikeus säilyy muutettavan asemakaavan mukaisena.

 

 

Valmistelija: Anna Hakamäki, puh. 050-4137 467,

anna.hakamaki(at)kirkkonummi.fi

 

Asiakirjat:

- Masalanportin asemakaavaluonnos, kaavakartta ja -määräykset

- Masalanportin asemakaavaluonnos, havainnekuva

- Masalanportin asemakaavaluonnos, kaavaselostus

- Masalanportin asemakaavaluonnos, kaavaselostuksen liitteet

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

 

1.

asettaa Masalanportin asemakaavaluonnoksen (piir.nro: 3320) asiakirjoineen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

2.

pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- vesihuoltolaitos

- sivistys- ja vapaa-aikatoimi

- kulttuuritoimi

- liikuntatoimi

- nuorisotoimi

- kehitysjohtaja

- vanhusneuvosto

- vammaisneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset

- Uudenmaan liitto

- Uudenmaan ELY-keskus

- Espoon seudun ympäristöterveys

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

- Liikennevirasto

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

 

 

Yhdistykset ja järjestöt

- Kartanonrannan asukasyhdistys

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kirkkonummen yrittäjät ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Luoman kyläyhdistys ry

- Masalan asukasyhdistys ry

 

Yritykset

- Caruna Espoo Oy

- Fortum Power and Heat Oy

- Elisa Oyj

- TeliaSonera Finland Oyj

- VR-Yhtymä Oy

- VR Track Oy

 

3.

edellyttää, että ennen Masalanportin asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Käsittely:
Arkkitehti Arja Sippola ja FCG Arkkitehdit Oy:stä ja kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki esittelivät kaavaluonnoksen lautakunnalle.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 23.11.2017 § 64 päättänyt asettaa Masalanportin asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville ajaksi 18.12.2017 – 24.1.2018. Aineistosta pyydetään lausuntoa 9.2.2018 mennessä.

Asukastilaisuus pidettiin torstaina 11.1.2018 kello 18 – 20 Nissnikun koulun ruokasalissa.

Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuonna 2018, kunnallistekniikan rakentaminen suunnitellaan ja rakennetaan vuosina 2019 ja 2020 ja talonrakentaminen käynnistyy vuonna 2021.

Suunnittelualue sijaitsee Masalan rantaradan, Kehä III:n ja Sundsbergintien välisellä alueella. Alueella toimii nyt metallialan yrityksiä, koiraurheilupalveluita tarjoava agilitykeskus sekä polttoaineen kylmäasema. Alueella asuu yksi asukas vuonna 2017. Lähimmät palvelut sijaitsevat Masalan taajamassa ja Kartanonrannan asuinalueella. Suunnittelualueelle on hyvät kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet.

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 26 ha, joka on pääosin yksityisessä omistuksessa. Muita maanomistajia ovat Kirkkonummen kunta ja Suomen valtio.

Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on merkitty yritystoiminnan alueeksi (PT). Merkinnän mukaan alue varataan yksityisille palveluille, hallinnolle ja muulle yritystoiminnalle. Masalan osayleiskaavan laatiminen on kuitenkin vireillä, ja siinä tarkastellaan myös Masalanportin maankäyttöä.

Kirkkonummen kaavoitusohjelman 2017 – 2021 mukaan kaavahankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle hoivakotitoimintaa ja kerrostalovaltaista asuinrakentamista. Hankkeen tavoitteena on myös osoittaa tila 70-paikkaiselle päiväkodille hoivakotiyksikön yhteyteen ja paloasemalle Sundsbergintien eteläpuoliselle alueelle.

Sundetin luonnonsuojelualue säilyy asemakaavassa ennallaan. Sundetiin laskeva oja muuttuu lähivirkistysalueeksi Sundsbergintien pohjoispuolella.

Asemakaava tuo alueelle noin 400 uutta asukasta ja noin 110 uutta työpaikkaa vanhusten hoivakotiin, päiväkotiin, palveluasumiseen ja muihin palveluihin. Paloasemalle sijoittuu arviolta 20 työpaikkaa. Masalan tavoiteltava väestönkasvu uusissa kaavoissa on yhteensä noin 5000 asukasta.

Asemakaava lisää alueen palvelutarjontaa, monipuolistaa asuntotarjontaa ja parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä. Suunnittelualueella on nyt vajaasti toteutunut teollisuus- ja työpaikka-alue. Rakennukset ovat nykyisin vajaakäytössä ja ympäristö jäsentymätön. Asemakaavan myötä alueen taajamakuva siistiytyy ja kokonaisuudessaan asemakaava vaikuttaa myönteisesti alueen kaupunkikuvaan.

Masalan alueen asukaslisäyksen vuoksi on tarpeellista toteuttaa Nissnikun koulun laajennus (mahdollisesti uudisrakentamalla) sekä uusi Sarvvikin oppimiskeskus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Masalanportin asemakaavan valmisteluaineistoon.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.