Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 SIVL Lausunto Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta

KIRDno-2017-127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

 

Masalan taajaman kehittäminen on priorisoitu kunnassa korkealle ja alueen kehittämispotentiaali on suuri. Masalan ja sen lähialueen liikenteellinen saavutettavuus on erinomainen: rantarata ja Kehä III kulkevat suunnittelualueen läpi, minkä lisäksi Masalan asema ja bussiliikenteen runkolinja tarjoavat suurelle osalle alueen asukkaista hyvän joukkoliikenteen palvelutason jo tällä hetkellä. Nykyinen taajama muodostuu Masalan asemanseudusta sekä Kartanonrannan alueesta. Kehä III:n molemmin puolin sijoittuvat alueet ovat luonteeltaan itsenäisiä, joskin Kartanonrannan alue nojaa vielä kaupallisten palveluiden osalta Masalan keskustaan. Suunnittelualue koostuu myös taajamaa ympäröivistä maaseutumaisesta asumisesta, maatalous- ja metsäalueista sekä luonnonsuojelu- ja vesialueista. Espoonlahden lintuvesialue kuuluu Natura 2000 -verkkoon. Maasto on suunnittelualueella korkeussuhteiltaan vaihtelevaa. Vuonna 2017 alueella on noin 6200 asukasta ja noin 1100 työpaikkaa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13 neliökilometriä.

 

Osayleiskaavan laatiminen käynnistyi kaavoi­tus­ohjel­man mukai­sesti, kun hankkeen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2013 lopulla (ytl 21.11.2013, 86 §). Ennen sitä teetettiin alueen asukkaille ja muille osallisille suunnattu paikkatietokysely vuonna 2013. Saatua palautetta hyödynnetään kaavan laadinnassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2016 Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 teemalla kaupunki lähellä luontoa (kv 5.9.2016, 70 §). Kehityskuvasta ilmenee tavoitteet alueen kehitykselle, kuten laajemmalle viherverkostolle ja uusille liikenneyhteyksille. Osa kehityskuvan teemoista ohjaa osayleiskaavoitusta ja osa tarkkuustasonsa puolesta asemakaavoitusta. Masalan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tulee toteuttaa Kirkkonummen maankäytön kehityskuvaa 2040.

 

Osayleiskaavan valmisteluaineiston maankäyttöperiaatteet

 

Osayleiskaavan avulla mahdollistetaan Masalan ja sen lähialueen kasvuedellytykset. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 mukaan Masalan asukasmäärä tulee kasvamaan yli 10 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Valmisteluaineisto mahdollistaa kuitenkin jopa 15 000 asukkaan sijoittuminen alueelle. Kunnan tavoitteiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pääosa uudesta asuinrakentamisesta sijoitetaan keskustavyöhykkeelle, Masalan aseman läheisyyteen ja hyvän joukkoliikenteen palvelutason äärelle. Asumisen keskittäminen keskustaan edistää kaupallisten palvelujen syntymistä alueelle.

 

Kasvava asukasmäärä tarkoittaa myös lisääntyvää liikennettä ja tarvetta alueen liikennejärjestelyjen tarkasteluun. Vuonna 2017 valmistuneessa Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2040 (Sito Oy) on osoitettu ajoneuvoliikenteen kehäyhteys Masalan taajamaan. Osayleiskaavan valmisteluaineostossa em. yhteyden varrelle on osoitettu sekä täydennysrakentamista että uusia asuntoalueita.

 

Osayleiskaavan avulla ohjataan asuminen suotuisille alueille siten, että esimerkiksi olemassa olevat ekologiset verkostot säilyvät toimintakelpoisina ja että viherverkosto muodostaa mahdollisimman yhtenäisen kokonaisuuden. Kaava-alueen itäosassa sijaitseva nk. keskusmetsä on alueen merkittävin ekologinen yhteys, joka pyritään säilyttämään mahdollisimman laajana, yhtenäisenä metsäalueena. Sundetin jokilaakson peltoalueet osoitetaan maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, sillä niiden merkitys osana historiallisen Kuninkaantien näkymiä ja murroslaakson maisemarakennetta on merkittävä.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää maankäyttö asumisen osalta vastaamaan nykyistä kysyntää mm. lisäämällä mahdollisuuksia kerrostaloalueiden rakentamiselle keskusta-alueella, Masalan aseman vaikutusalueella ja mahdollistaa vähintään maankäytön kehityskuvan mukaisen asukasmäärän sijoittuminen suunnittelualueelle sekä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistämällä, että osoittamalla aluevaraukset uusille asuinalueille. Kaavan valmisteluaineiston kaavakartalla on käytetty vyöhykkeistä mitoitusta ohjaamaan asumisen sijoittumista suunnittelualueelle. Neljä mitoitusvyöhykettä perustuu saavutettavuuteen sekä joukkoliikenteen että kevyen liikenteen näkökulmasta siten, että tiivein, keskustamainen vyöhyke sijoittuu 0,5 – 1,0 km säteelle Masalan asemasta, kerrostalovaltainen vyöhyke noin 2 km säteelle ja tiivistyvä pientalovaltainen alue noin 3 km säteelle asemasta ja muista joukkoliikenteen reiteistä. Kolmen kilometrin vyöhykkeen ulkopuolella olevalle haja-asutusalueelle ei ole osoitettu asemakaavoitettavia alueita, mutta alueella sijaitsevat yleiskaavan laskennalliset rakennuspaikat on osoitettu valmisteluaineiston kaavakartalla.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Osayleiskaava valmisteluaineiston nähtävillä olon aikana järjestetään asukastilaisuus. Aineistosta saadun palautteen jälkeen suunnittelutyötä jatketaan kohti kaavaehdotusvaihetta mm. laatimalla vesihuollon yleissuunnitelma, hulevesien hallintasuunnitelma ja kaavataloudellinen arviointi.

 

Asiakirjat:

- Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto, kaavakartta määräyksineen (piirustusnumero 3264)

- Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto, kaavaselostus liitteineen

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

 

1.

asettaa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston (piir.nro: 3264) asiakirjoineen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

2.

pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- alueidenhoitopalvelut

- Kirkkonummen Vesi

- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

- kehitysjohtaja

- perusturva

- vanhusneuvosto

- vammaisneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset

- Uudenmaan liitto

- Uudenmaan ELY-keskus

- Espoon seudun ympäristöterveys

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Museovirasto

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

- Espoon kaupunki

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kirkkonummen yrittäjät ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kyrkslätts Hembygdsförening rf

- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry

- Masalan asukasyhdistys

- Luoman kyläyhdistys

- Kartanonrannan asukasyhdistys

- Jorvaksen kyläyhdistys

- Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys ry

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry

- Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa r.y.

- Mellersta Kyrkslätts Ungdoms- och Bygdeförening rf

- Masalan Koti- ja kouluyhdistys

- Masalan Nuorisoteatterin kannatusyhdistys ry

- Masaby Ungdoms- och Bygdeforening rf

- Masalan Kisa ry

- Kirkkonummen urheilijat

- Kirkkonummen Melojat ry

- Kirkkonummen ratsastajat ry

- Suunnistusseura Lynx ry

- yksityisteiden tiekunnat

- Kirkkonummen seurakuntayhtymä

- MTK-Uusimaa

- Kyrkslätt NSP (Kyrkslätt lokalavdelning av Nylands svenska lantbruksproducent förbund r.f.)

- Metsänhoitoyhdistys, Eteläinen Metsäreviiri ry

- Metsäkeskus Rannikko

- Kirkkonummi-Porkkala kalastusalue

 

Yritykset:

- Fortum Power and Heat Oy

- Fingrid Oy

- Caruna Oy

- Gasum Oy Ab

- Elisa Oyj

- Telia Finland Oyj

- DNA Oy

- Oy VR-Rata Ab

 

Käsittely

Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi esitteli Masalan osayleiskaavan lautakunnalle.

Keskustelun aikana jäsen Pekka Jäppinen ehdotti aineistoon muutamia teknisiä korjauksia, jotka otetaan huomioon.

Jäsen Matti Kaurila ehdotti seuraavaa: Palautus uudelleen valmisteluun siten, että mm. kaavoituksella turvataan nykyiset yli 100 työpaikkaa Suvimäessä. Jäsen Pekka Rehn ja varajäsen Erkki Ahlsten kannattivat ehdotusta.

Jäsen Pekka Rehn ja jäsen Pekka Jäppinen evästivät lisäksi: Pyritään kunnioittamaan olemassa olevaa asutusta.

Jäsen Viveca Lahti evästi, että alueella sijaitseva punaisten hauta ja vanha Suomelan työväen talo huomioidaan jatkosuunnittelussa. Jäsen Pekka Jäppinen kannatti tätä.

Jäsen Sanni Jäppinen ehdotti, että hyväksytään valmisteluaineisto tällaisenaan, laitetaan se nähtäville ja kerätään lausunnot ja mielipiteet kaavan valmisteluaineistosta.  

Päätös

Vilkkaan keskustelun jälkeen kuntatekniikan lautakunta pääti palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavaan mahdolliseen lautakunnan kokoukseen seuraavin evästyksin:
- aineistoon tehdään teknisiä korjauksia

- että mm. kaavoituksella turvataan nykyiset yli 100 työpaikkaa Suvimäessä.

- pyritään kunnioittamaan olemassa olevaa asutusta.

- alueella sijaitseva punaisten hauta ja vanha Suomelan työväen talo huomioidaan jatkosuunnittelussa

 

Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.56.


 

Valmistelija

Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

 

Masalan taajaman kehittäminen on priorisoitu kunnassa korkealle ja alueen kehittämispotentiaali on suuri. Masalan ja sen lähialueen liikenteellinen saavutettavuus on erinomainen: rantarata ja Kehä III kulkevat suunnittelualueen läpi, minkä lisäksi Masalan asema ja bussiliikenteen runkolinja tarjoavat suurelle osalle alueen asukkaista hyvän joukkoliikenteen palvelutason jo tällä hetkellä. Nykyinen taajama muodostuu Masalan asemanseudusta sekä Kartanonrannan alueesta. Kehä III:n molemmin puolin sijoittuvat alueet ovat luonteeltaan itsenäisiä, joskin Kartanonrannan alue nojaa vielä kaupallisten palveluiden osalta Masalan keskustaan. Suunnittelualue koostuu myös taajamaa ympäröivistä maaseutumaisesta asumisesta, maatalous- ja metsäalueista sekä luonnonsuojelu- ja vesialueista. Espoonlahden lintuvesialue kuuluu Natura 2000 -verkkoon. Maasto on suunnittelualueella korkeussuhteiltaan vaihtelevaa. Vuonna 2017 alueella on noin 6200 asukasta ja on noin 1100 työpaikkaa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13 neliökilometriä.

 

Osayleiskaavan laatiminen käynnistyi kaavoi­tus­ohjel­man mukai­sesti, kun hankkeen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2013 lopulla (ytl 21.11.2013, 86 §). Ennen sitä teetettiin alueen asukkaille ja muille osallisille suunnattu paikkatietokysely vuonna 2013. Saatua palautetta hyödynnetään kaavan laadinnassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2016 Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 teemalla kaupunki lähellä luontoa (kv 5.9.2016, 70 §). Kehityskuvasta ilmenee tavoitteet alueen kehitykselle, kuten laajemmalle viherverkostolle ja uusille liikenneyhteyksille. Osa kehityskuvan teemoista ohjaa osayleiskaavoitusta ja osa tarkkuustasonsa puolesta asemakaavoitusta. Masalan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tulee toteuttaa Kirkkonummen maankäytön kehityskuvaa 2040.

 

Osayleiskaavan valmisteluaineiston maankäyttöperiaatteet

 

Osayleiskaavan avulla mahdollistetaan Masalan ja sen lähialueen kasvuedellytykset. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 mukaan Masalan asukasmäärä tulee kasvamaan yli 11 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä, ja kehityskuvassa Masalan kasvupotentiaaliksi on määritelty 15 000 asukasta. Valmisteluaineiston tavoitteena on koko kunnan maankäytön kehityskuvan mukaisesti mahdollistaa Masalan kasvupotentiaalin, eli 15 000 asukkaan sijoittuminen alueelle tavoitevuonna 2040.

 

Kunnan tavoitteiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pääosa uudesta asuinrakentamisesta sijoitetaan keskustavyöhykkeelle, Masalan aseman läheisyyteen ja hyvän joukkoliikenteen palvelutason äärelle. Asumisen keskittäminen keskustaan edistää kaupallisten palvelujen syntymistä alueelle.

 

Kasvava asukasmäärä tarkoittaa myös lisääntyvää liikennettä ja tarvetta alueen liikennejärjestelyjen tarkasteluun. Vuonna 2017 valmistuneessa Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2040 (Sito Oy) on osoitettu ajoneuvoliikenteen kehäyhteys Masalan taajamaan. Osayleiskaavan valmisteluaineostossa em. yhteyden varrelle on osoitettu sekä täydennysrakentamista että uusia asuntoalueita.

 

Osayleiskaavan avulla ohjataan asuminen suotuisille alueille siten, että esimerkiksi olemassa olevat ekologiset verkostot säilyvät toimintakelpoisina ja että viherverkosto muodostaa mahdollisimman yhtenäisen kokonaisuuden. Kaava-alueen itäosassa sijaitseva nk. keskusmetsä on alueen merkittävin ekologinen yhteys, joka pyritään säilyttämään mahdollisimman laajana, yhtenäisenä metsäalueena. Sundetin jokilaakson peltoalueet osoitetaan maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, sillä niiden merkitys osana historiallisen Kuninkaantien näkymiä ja murroslaakson maisemarakennetta on merkittävä.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää maankäyttö asumisen osalta vastaamaan nykyistä kysyntää mm. lisäämällä mahdollisuuksia kerrostaloalueiden rakentamiselle keskusta-alueella, Masalan aseman vaikutusalueella ja mahdollistaa vähintään maankäytön kehityskuvan mukaisen asukasmäärän sijoittuminen suunnittelualueelle sekä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistämällä, että osoittamalla aluevaraukset uusille asuinalueille. Kaavan valmisteluaineiston kaavakartalla on käytetty vyöhykkeistä mitoitusta ohjaamaan asumisen sijoittumista suunnittelualueelle. Neljä mitoitusvyöhykettä perustuu saavutettavuuteen sekä joukkoliikenteen että kevyen liikenteen näkökulmasta siten, että tiivein, keskustamainen vyöhyke sijoittuu 0,5 – 1,0 km säteelle Masalan asemasta, kerrostalovaltainen vyöhyke noin 2 km säteelle ja tiivistyvä pientalovaltainen alue noin 3 km säteelle asemasta ja muista joukkoliikenteen reiteistä. Kolmen kilometrin vyöhykkeen ulkopuolella olevalle haja-asutusalueelle ei ole osoitettu asemakaavoitettavia alueita, mutta alueella sijaitsevat yleiskaavan laskennalliset rakennuspaikat (107 kpl) on osoitettu valmisteluaineiston kaavakartalla.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Osayleiskaava valmisteluaineiston nähtävillä olon aikana järjestetään asukastilaisuus. Aineistosta saadun palautteen jälkeen suunnittelutyötä jatketaan kohti kaavaehdotusvaihetta mm. laatimalla vesihuollon yleissuunnitelma, hulevesien hallintasuunnitelma ja kaavataloudellinen arviointi.

 

Kuntatekniikan lautakunnan evästys 31.8.2017 § 18

 

- aineistoon tehdään teknisiä korjauksia

- että mm. kaavoituksella turvataan nykyiset yli 100 työpaikkaa Suvimäessä.

- pyritään kunnioittamaan olemassa olevaa asutusta.

- alueella sijaitseva punaisten hauta ja vanha Suomelan työväen talo huomioidaan jatkosuunnittelussa

 

Kuntatekniikan lautakunnan antaman evästyksen perusteella Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistoon on tehty seuraavat muutokset:

 

- Osayleiskaavakarttaan ja -selostukseen on tehty teknisiä korjauksia

- Osayleiskaavakarttaan on lisätty työpaikka-alueiden kohdemerkintä (TP), jolla on osoitettu yli 2500 k-m2 suuruiset työpaikka-alueet, jotka eivät sijaitse osayleiskaavan kaavamerkinnän työpaikka-alueilla. Näihin lukeutuu myös Suvimäessä sijaitseva Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI).

- Olemassa olevan asutuksen ja lisärakentamisen yhteensovittamista tutkitaan tarkemmin, kun aikanaan osayleiskaavan asemakaavoitettaviksi osoitettujen alueiden asemakaavoitus pannaan vireille.

- Punaisten hauta on lisätty kaavakarttaan merkinnällä suojeltava muistomerkki.

- Vanhan Suomelan työväen talon paikalla Suomelanpolun ja Metsätorpantien välisellä alueella sijaitsee nykyisin kerrostalokortteli, joten Suomelaa ei voida osoittaa kaavakartassa suojeltavaksi muistomerkiksi. Suomela on kuitenkin huomioitu selostuksessa osiossa 3.1.3 Rakennettu ympäristö – Historiaa.

 

 

Valmistelija:

 

Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi, puh. 050 3273413

annika.pousi@kirkkonummi.fi

 

 

Asiakirjat:

- Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto, kaavakartta määräyksineen (piirustusnumero 3316)

- Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto, kaavaselostus liitteineen

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.

asettaa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston (piir.nro: 3316) asiakirjoineen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

2.

pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- alueidenhoitopalvelut

- Kirkkonummen Vesi

- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

- kehitysjohtaja

- perusturva

- vanhusneuvosto

- vammaisneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset

- Uudenmaan liitto

- Uudenmaan ELY-keskus

- Espoon seudun ympäristöterveys

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Museovirasto

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

- Espoon kaupunki

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kirkkonummen yrittäjät ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kyrkslätts Hembygdsförening rf

- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry

- Masalan asukasyhdistys

- Luoman kyläyhdistys

- Kartanonrannan asukasyhdistys

- Jorvaksen kyläyhdistys

- Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys ry

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry

- Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa r.y.

- Mellersta Kyrkslätts Ungdoms- och Bygdeförening rf

- Masalan Koti- ja kouluyhdistys

- Masalan Nuorisoteatterin kannatusyhdistys ry

- Masaby Ungdoms- och Bygdeforening rf

- Masalan Kisa ry

- Kirkkonummen urheilijat

- Kirkkonummen Melojat ry

- Kirkkonummen ratsastajat ry

- Suunnistusseura Lynx ry

- yksityisteiden tiekunnat

- Kirkkonummen seurakuntayhtymä

- MTK-Uusimaa

- Kyrkslätt NSP (Kyrkslätt lokalavdelning av Nylands svenska lantbruksproducent förbund r.f.)

- Metsänhoitoyhdistys, Eteläinen Metsäreviiri ry

- Metsäkeskus Rannikko

- Kirkkonummi-Porkkala kalastusalue

 

Yritykset:

- Fortum Power and Heat Oy

- Fingrid Oy

- Caruna Oy

- Gasum Oy Ab

- Elisa Oyj

- Telia Finland Oyj

- DNA Oy

- Oy VR-Rata Ab

Käsittely:
Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi esitteli kaavan lautakunnalle.

Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että osayleiskaavassa esitetyt AK alueet muutetaan A alueiksi. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Jäsen Miisa Jeremejew ehdotti, että lausunnon antajiin lisätään Nissnikun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti lisättynä muutosehdotuksilla.  
Kaavamerkinnän muuttamisen johdosta AK:sta A-alueiksi Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto saa uuden piirustusnumeron 3317.
Lausunnon antajiin lisätään Nissnikun yhteinäiskoulun vanhempainyhdistys ry.   

 

Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.00

Valmistelija

Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan toimiala on 10.11.2017 pyytänyt sivistys- ja vapaa-aikapalveluilta lausuntoa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta. Lausuntoa pyydetään 8.1.2018 mennessä.

Asukastilaisuus pidetään tiistaina 21.11.2017 kello 18.00 - 20.00 Kunnantalon Kirkkonummisalissa.

Masalan osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Masalan ja sen lähialueen kasvuedellytykset, eli Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 mukaisesti 10 000 - 15 000 asukkaan sijoittuminen osayleiskaava-alueelle. Kunnan tavoitteiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pääosa uudesta asuinrakentamisesta sijoitetaan keskustavyöhykkeelle, Masalan aseman läheisyyteen ja hyvän joukkoliikenteen palvelutason äärelle, mutta osayleiskaava osoittaa monipuolisesti rakentamismahdollisuuksia eri asumistyypeille. Asumisen keskittämisellä keskustaan pyritään edistämään kaupallisten palvelujen syntymistä alueelle.

Osayleiskaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 6200 asukasta ja kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13 neliökilometriä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Vuonna 2017 suunnittelualueen väestön ikäjakauma on monipuolinen, mutta ikäjakaumassa erottuvat 0 - 14-vuotiaat sekä 35 - 50-vuotiaat. Masalan taajama on lapsiperheiden suosimaa aluetta. 

Kirkkonummen yleiskaavan 2020 selostuksessa ei ole asetettu väestötavoitetta. Sen sijaan Masalan osayleiskaavan mahdollistaman asukasmäärän kautta saadaan tärkeää tietoa mm. koulujen pitkän aikavälin oppilasmääristä, samoin päiväkotilasten määristä. Kaavaehdotusvaiheessa laadittavasta kaavatalousselvityksestä saadaan eri ikäryhmien väestömäärät, joiden perusteella voidaan arvioida, millaiset palvelutarpeet kohdistuvat Masalan taajaman kehittämiseen. Näin kunta voi omassa toiminnassaan varautua mm. päiväkotilasten, koululaisten ja ikäihmisten palvelujen järjestämiseen.

Suurin osa kaupallisista ja julkisista palveluista tullee sijoittumaan osaylaiskaavassa osoitetulle keskustatoimintojen alueelle (C). Keskustatoimintojen lisäksi kaavakartalla on osoitettu erikseen alueita palvelurakentamiseen (P), esimerkkinä Masalan keskustan koulut ja päiväkodit. Palvelurakentamista on osoitettu mm. Kartanonrannan koulun tarpeisiin sekä Sepänkyläntien ja uuden kehätien risteysalueelle, joka liikenteellisenä solmukohtana on tulevaisuudessa erinomainen paikka uusille palveluille ja työpaikoille.

Osayleiskaavan alueella on vireillä useita asemakaavahankkeita, jotka etenevät rinnakkain osayleiskaavaprosessin kanssa. Näitä ovat Masalanportti, Suvimäki ja Majvik, Bjönsinmäki ja Masalan urheislupuisto. Lisäksi vuoden 2018 aikana käynnistetään Masalan läntisten asuntoalueiden asemakaava, ja alustavasti vuosien 2019 - 2020 aikana Hommaksenmäen ja Masalan asemanseudun asemakaavat.

Kunnan maanomistus on verraten vähäistä Masalan osayleiskaavan alueella. Eri kaavojen käynnistymiseen voi vaikuttaa merkittävästi mm. vallitseva asuntomarkkinatilanne sekä yleinen taloudellinen tila. 

Masalan alueella on nyt kaksi suomenkielistä alakoulua ja yksi suomenkielinen yhtenäiskoulu, joissa on yhteensä 1277 oppilaspaikkaa ja 1288 oppilasta. Oppilasmäärän kasvun sekä tilojen elinkaaren perusteella suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on 18.10.2017 § 25 esittänyt palvelutuotannon jaostolle ja edelleen kunnanhallitukselle Nissnikun koulun laajennuksen/uudisrakentamisen tarveselvityksen tekemistä.

Tarvittaessa myös Masalan koulua voidaan laajentaa, sillä tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta.  

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistoon.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Valmistelija

Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kommunaltekniska sektorn har 10.11.2017 bett bildnings- och fritidssektorn ge ett utlåtande om beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Masaby. Utlåtandet ska ges senast 8.1.2018.

Ett invånarmöte ordnades tisdag 21.11.2017 kl. 18.00-20.00 i Kyrkslättssalen i kommunhuset.

Målet med Masaby delgeneralplan är att möjliggöra tillväxtförutsättningar för Masaby med närområde, dvs. placering av 10 000-15 000 invånare på delgeneralplaneområdet enligt utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040.  I enlighet med kommunens målsättningar och de riksomfattande målen för områdesanvändningen placeras den största delen av det nya bostadsbyggandet i centrumzonen, i närheten av Masaby station och invid god servicenivå inom kollektivtrafiken, men delgeneralplanen anvisar mångsidiga byggmöjligheter för olika typer av boende. Att koncentrera boendet till centrum försöker man främja uppkomsten av kommersiell service på området.

På delgeneralplaneområdet bor idag ca 6 200 invånare och arealen som ska planläggas är ca 13 kvadratkilometer. Målåret i delgeneralplanen är år 2040. År 2017 är åldersfördelningen för planeringsområdets befolkning mångsidig, men mest framträdande är 0-14-åringarna och 35-50-åringarna. Masaby tätort är ett område som är populärt bland barnfamiljer. 

I beskrivningen till Kyrkslätts generalplan 2020 har man inte satt upp några mål gällande befolkningen. Däremot får man genom invånarantalet som Masaby delgeneralplan möjliggör viktig information bl.a. om skolornas elevantal och antalet daghemsbarn på lång sikt. I den planekonomiska utredningen som uppgörs i planförslagsskedet får man befolkningsantalet i de olika åldersgrupperna och utgående från dem kan man beräkna hurdana servicebehov som gäller utvecklingen av Masaby tätort. På så sätt kan kommunen i sin egen verksamhet förbereda sig på bl.a. ordnandet av service för daghemsbarn, skolelever och seniorer.

Största delen av den kommersiella och den offentliga servicen kommer antagligen att placeras på områden för centrumfunktioner (C), som anvisats i delgeneralplanen. Utöver centrumfunktioner har i plankartan anvisats separat områden för servicebyggande (P), som till exempel skolorna och daghemmen i Masaby centrum. Servicebyggande har anvisats bl.a. för Kartanonrannan koulus behov samt i korsningsområdet mellan Smedsbyvägen och den nya ringvägen, som i egenskap av trafikmässig knutpunkt i framtiden är en utmärkt plats för ny service och arbetsplatser.

På delgeneralplanens område är flera detaljplaneprojekt anhängiga, och de framskrider parallellt med delgeneralplaneprocessen. Dessa är Masabyporten, Solbacka och Majvik, Bjönsbacken och Masaby idrottspark. Dessutom inleds under år 2018 detaljplanen för Masaby västra bostadsområden och preliminärt under åren 2019-2020 detaljplanerna för Hommasbacken och Masaby stationsområde.

Kommunens markinnehav är rätt litet på Masabys delgeneralplaneområde. Inledandet av de olika planerna kan kraftigt påverka bl.a. den gällande bostadsmarknadssituationen och det allmänna ekonomiska läget. 

På Masabyområdet finns nu en svenskspråkig skola för årskurserna 1-6 (Bobäcks skola) och en svenskspråkig skola för årskurserna 1-4 (Karuby skola), med sammanlagt ca 180 elevplatser och 145 elever. Winellska skolan i Kyrkslätts centrum är en enhetsskola dit eleverna från dessa skolor flyttar antingen till årskurs 5 eller årskurs 7.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att den inte har någonting att anmärka på beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Masaby.

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

Valmistelija

  • Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan toimiala on 10.11.2017 pyytänyt sivistys- ja vapaa-aikapalveluilta lausuntoa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta. Lausuntoa pyydetään 8.1.2018 mennessä.

Asukastilaisuus pidetään tiistaina 21.11.2017 kello 18.00 - 20.00 Kunnantalon Kirkkonummisalissa.

Masalan osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Masalan ja sen lähialueen kasvuedellytykset, eli Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 mukaisesti 10 000 - 15 000 asukkaan sijoittuminen osayleiskaava-alueelle. Kunnan tavoitteiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pääosa uudesta asuinrakentamisesta sijoitetaan keskustavyöhykkeelle, Masalan aseman läheisyyteen ja hyvän joukkoliikenteen palvelutason äärelle, mutta osayleiskaava osoittaa monipuolisesti rakentamismahdollisuuksia eri asumistyypeille. Asumisen keskittämisellä keskustaan pyritään edistämään kaupallisten palvelujen syntymistä alueelle.

Osayleiskaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 6200 asukasta ja kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13 neliökilometriä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Vuonna 2017 suunnittelualueen väestön ikäjakauma on monipuolinen, mutta ikäjakaumassa erottuvat 0 - 14-vuotiaat sekä 35 - 50-vuotiaat. Masalan taajama on lapsiperheiden suosimaa aluetta. 

Kirkkonummen yleiskaavan 2020 selostuksessa ei ole asetettu väestötavoitetta. Sen sijaan Masalan osayleiskaavan mahdollistaman asukasmäärän kautta saadaan tärkeää tietoa mm. koulujen pitkän aikavälin oppilasmääristä, samoin päiväkotilasten määristä. Kaavaehdotusvaiheessa laadittavasta kaavatalousselvityksestä saadaan eri ikäryhmien väestömäärät, joiden perusteella voidaan arvioida, millaiset palvelutarpeet kohdistuvat Masalan taajaman kehittämiseen. Näin kunta voi omassa toiminnassaan varautua mm. päiväkotilasten, koululaisten ja ikäihmisten palvelujen järjestämiseen.

Suurin osa kaupallisista ja julkisista palveluista tullee sijoittumaan osaylaiskaavassa osoitetulle keskustatoimintojen alueelle (C). Keskustatoimintojen lisäksi kaavakartalla on osoitettu erikseen alueita palvelurakentamiseen (P), esimerkkinä Masalan keskustan koulut ja päiväkodit. Palvelurakentamista on osoitettu mm. Kartanonrannan koulun tarpeisiin sekä Sepänkyläntien ja uuden kehätien risteysalueelle, joka liikenteellisenä solmukohtana on tulevaisuudessa erinomainen paikka uusille palveluille ja työpaikoille.

Osayleiskaavan alueella on vireillä useita asemakaavahankkeita, jotka etenevät rinnakkain osayleiskaavaprosessin kanssa. Näitä ovat Masalanportti, Suvimäki ja Majvik, Bjönsinmäki ja Masalan urheislupuisto. Lisäksi vuoden 2018 aikana käynnistetään Masalan läntisten asuntoalueiden asemakaava, ja alustavasti vuosien 2019 - 2020 aikana Hommaksenmäen ja Masalan asemanseudun asemakaavat.

Sarvvikin alueelle suunniteltu yhtenäiskoulutontti tuottaa Masalan alueelle lisää oppilaspaikkoja molemmille kieliryhmille.

Kunnan maanomistus on verraten vähäistä Masalan osayleiskaavan alueella. Eri kaavojen käynnistymiseen voi vaikuttaa merkittävästi mm. vallitseva asuntomarkkinatilanne sekä yleinen taloudellinen tila. 

SVOJ 22.11.2017 §
Masalan alueella on nyt kaksi suomenkielistä alakoulua ja yksi suomenkielinen yhtenäiskoulu, joissa on yhteensä 1277 oppilaspaikkaa ja 1288 oppilasta. Oppilasmäärän kasvun sekä tilojen elinkaaren perusteella suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto on 18.10.2017 § 25 esittänyt palvelutuotannon jaostolle ja edelleen kunnanhallitukselle Nissnikun koulun laajennuksen / uudisrakentamisen tarveselvityksen tekemistä.

Tarvittaessa myös Masalan koulua voidaan laajentaa, sillä tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta.

SFUS § 36 29.11.2017
Masalan alueella on nyt yksi ruotsinkielinen koulu vuosiluokille 1 - 6 (Bobäcks skola) ja yksi ruotsinkielinen koulu vuosiluokille 1 - 4 (Karuby skola), joissa on yhteensä noin 180 oppilaspaikkaa ja 145 oppilasta. Winellska skolan Kirkkonummen kekustassa on yhteäiskoulu, johon oppilaat näistä kouluista siirtyvät joko 5. tai 7. vuosiluokalle.

VAJ § 9 24.1.2018

Vapaa-aikajaosto on todennut, että liikunta- ja virkistyskäytön sekä ulkoilun näkökulmasta on erittäin tärkeää, että keskusmetsä säilyy riittävän isona alueella ja, että kaavalla turvataan mahdollisuus sijoittaa alueelle opastettu ulkoilu- ja virkistyskäyttöön osoitettu reitti keskustasta Masalaan.

Vapaa-aikajaosto on todennut lisäksi, että Neuvostoliiton sotilastukikohdan 1944-56 sotahistorialliset jäänteet Masalan osayleiskaavan alueella tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon, jotta voidaan arvioida niiden mahdollinen vaarallisuus, suojelutarve, kohdemerkinnät ja toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta, että sillä ei ole huomauttamista Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistoon.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.