Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Selvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevista maksuhyvityksistä ja niiden kustannusvaikutuksesta

KIRDno-2018-679

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hallintosäännön 61 § mukaan varhaiskasvatuspalveluista perittävistä maksuista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain mukaan silloin, kun lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Myös silloin, kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.

Edellisten lisäksi kunta voi päättää osasta asiakasmaksuja koskevista periaatteista. Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa on käytetty asiakasmaksuhyvityksiä koskien kesäaikojen ennalta ilmoitettuja poissaoloja, joista Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa käytiin tässä yhteydessä keskustelua. Esittelyssä tuotiin esille se, että asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta ei asiakasmaksuhyvityksiä tulisi myöntää vain kesäkaudelle.  Vastaavanlaisia pidempiä poissaoloja esiintyy ympäri vuoden ja ainoastaan kesällä poissa olostaan ennalta ilmoittavat saavat hyvityksen, mikä ei edusta asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua. Aiemmin voimassa olleissa asiakasmaksuperiaatteissa todettiin, että

Ajalla 1.6.-31.7.2018 päiväkotitoimintaa tullaan keskittämään. Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksua ei peritä, mikäli lapsi ei käytä kunnallista päiväkotihoitoa ja siitä on kirjallisesti ilmoitettu etukäteen viimeistään kuukausi ennen ajankohtaa, jolloin lapsi ei käytä päiväkotihoitoa. Lapsen poissaolo hyvitetään em. ajanjaksona vain, mikäli poissaolon pituus on vähintään yhden täyden kalenteriviikon.

Tästä johtuen pyydettiin selvitystä kustannusvaikutuksesta, mikäli kaikkina muinakin vuodenaikoina myönnettäisiin asiakasmaksuhyvityksiä samalla periaatteella kuin kesäaikana. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päättämissä periaatteissa poissaolon perusteena käytetään vähintään täyden kalenteriviikon poissaoloja.

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.6.2018 kokouksessaan § 26 seuraavasti:

"Lisäksi lautakunta päätti, että selvitetään syyskuun loppuun mennessä kustannusvaikutus, mikäli ei veloiteta niistä kokonaisista kuukausista, jolloin lapsi ei osallistu päivähoitoon."

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen muotoilussa tapahtui aikakäsitteen osalta virhe: vaikka pitkistä poissaoloista, kuukaudenkin mittaisista kokouksessa puhuttiin, olisi kuukauden sijasta päätöstekstin hyvitysperuste olla viikko, sillä hyvityksiä tehtiin aiemmin kesäkautena juuri kokonaisiin kalenteriviikkoihin perustuen, ei kuukausiin.

Varhaiskasvatuksessa on arvioitu, että jos lasten vähintään kalenteriviikon kestoisissa poissaolotilanteissa ajalla elo-toukokuu hyvitettäisiin asiakasmaksuissa, kertyisi siitä asiakasmaksutulojen vähenemää n. 437 000 e.

Jos tähän lisätään viime kesäkuun osuus hyvityksistä n. 150 000 e, jolloin asiakasmaksuhyvitykset kohdistuisivat koko vuoden ajalle, niin vuositasolla asiakastulojen menetys olisi n. 587 000.

Jos vielä halutaan tarkastella käyttämättä jääneistä varhaiskasvatuspaikoista syntyneitä kustannuksia kasvaa luku huomattavasti suuremmaksi, sillä poissaolojen määrä kasvaa mikäli poissaoloista hyvitetään. Käyttämättä jäävän henkilöstö- ja tilaresurssin osuutta kustannusarvioissa ei ole huomioitu.

Jatkossa kuitenkin myönnetään asiakasmaksuhyvityksiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perhepäivähoidon henkilöstölle järjestettävän kahden koko henkilöstöä koskevan täydennyskoulutuspäivän osalta toimintavuoden 2018– 2019 aikana. Näiltä päiviltä ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, mikäli huoltajat järjestävät itse lapsen hoidon ko. päivinä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.6.2018 § 26, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei 1.8.2018 alkaen enää hyvitetä lapsen ennalta ilmoitettuun poissaoloon perustuen ajalla 1.6.-31.7. Heinäkuu on joka tapauksessa lakisääteisesti maksuton, jos lapsi on aloittanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys-ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä selvityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevista maksuhyvityksistä ja niiden kustannusvaikutuksista tiedoksi.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.