Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Koulumatka - kulkeminen Kulotie 4 lähimmille bussipysäkeille

KIRDno-2018-1376

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton koulumatkakuljetus tai riittävää kuljettamis- ja saattoavustusta, jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Sivistyslautakunta on 2.4.2014 § 24 päättänyt koulukuljetusperiaatteista, joiden mukaan kunta voi pyytää koulumatkan liian vaarallisuuden arvioimiseksi toisen viranomaisen lausunnon. Toinen viranomainen voi olla esimerkiksi poliisi. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on 2.10.2018 antanut lausunnon osoitteesta Kulotie 4 kulkemisesta Palopolun kohdalle  bussipysäkeille (ki1710 ja ki1711) ja takaisin Kulotie 4:ään, sekä Lamminjärventiellä sijaitsevalle bussipysäkille Kulotie (Ki1749).

Kulkeminen kevyenliikenteenväylää pitkin ja teiden ylittäminen suojateitä pitkin ei ole liian vaarallista millekään kouluikäisten ryhmälle Kulotiellä tai Lamminjärventiellä. Kulkeminen Turuntien vartta erillistä kevyenliikenteenväylää pitkin ei myöskään ole liian vaarallista millekään kouluikäisten ryhmälle. Turuntien ylittäminen Palopolun risteyksen kohdalla olevia suojatietä pitkin on liian vaarallista esikoulu - 1 lk:n oppilaille aamuisin. Päivällä koulujen päättymisaikaan liikenne harvenee huomattavasti ja tuolloin ylitys ei enää ole liian vaarallinen. Vaarallinen kylläkin. Lapsien on hyvä käyttää heijastinta tai heijastinliivejä koulumatkoillaan ja heitä tulee opastaa suojateiden oikeaoppisesta käytöstä ja tiellä liikkumisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

1

Kulkeminen kevyenliikenteen väylää pitkin ja teiden ylittäminen Kulotiellä ja Lamminjärventiellä ei ole vaarallista millekään ikäryhmälle,

2

kulkeminen Turuntien varrella olevaa kevyenliikenteen väylää ei ole liian vaarallinen millekään ikäryhmälle,

3

Turuntien ylittäminen Palopolun risteyksen kohdalla olevaa suojatietä pitkin on liian vaarallinen esikoulu ja ensimmäisen luokan oppilaille aamuisin, päivällä koulujen päätyttyä ylitys ei ole enään vaarallista millekään ikäryhmälle.

Lisäksi poliisi muistuttaa heijastinten ja heijastinliivien käytöstä sekä oikeaoppisen suojatiekäyttäytymisen opastamisesta sekä teillä liikkumisesta.

 

 

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulukuljetusten järjestelijät