Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 31.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Edellytykset ja valintakriteerit koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille

KIRDno-2018-1422

Valmistelija

  • Kaisa K. Ojanen, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön (8.luku 61 § 2.mom. kohta 8) mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen tuottamisen periaatteista. Kirkkonummella perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä joko kunnan omana toimintana tai palveluntuottajien järjestämänä toimintana. Palveluntuottajien toimintaa toteutetaan kunnan avustamana toimintana.

Järjestöt, seurakunnat, säätiöt, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat voivat vuosittain ilmoittaa halukkuutensa järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa. Koska palvelun tuottamisesta kiinnostuneiden palveluntuottajien määrä on kasvanut, on tarpeen määritellä valintakriteerit, joiden perusteella sopimuskumppanit valitaan.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tuottamiseen liittyvä lainsäädäntö ja säännökset:

  • Perusopetuslaki 628/1998, 8a luku
  • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002
  • Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998
  • Opetushallituksen määräys 1/011/2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintaan liittyen ehdotetaan, että kaikilta iltapäivätoiminnan palveluntuottajilta edellytetään tiettyjen ehtojen täyttämistä, jotta lain ja säädösten mukaisen toiminnan voidaan katsoa täyttyvän. Nämä ehdot ovat lueteltuina liitteessä 1.

Ehdokkaat asetetaan järjestykseen valintakriteerien ja niihin liittyvän pisteytysmallin mukaan. Sopimuskumppanit valitaan pisteiden osoittaman järjestyksen mukaisesti. Valintakriteerit ja pisteytysmalli ovat esiteltynä liitteessä 2.

Hyvien palveluntuottajien löydyttyä on sekä kunnan että palveluntuottajien kannalta toivottavaa, että heidän toimintansa voi jatkua useamman kuin yhden lukuvuoden kerrallaan ilman uutta hakuprosessia. Lisäksi koululaisten iltapäivätoiminnan palvelun tarpeen voidaan katsoa olevan jatkuvaa. Edellytyksenä toiminnan toteutumiselle on vuosittain, että toimintaan hakevia lapsia on riittävästi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kun palveluntuottajat on valittu, on ensimmäisen lukuvuoden jälkeen kaksi seuraavaa lukuvuotta optiona valituille palveluntuottajille talousarvion sallimin edellytyksin. Näin ollen valituille palveluntuottajille voitaisiin em. edellytyksin luvata, että heidän toimintansa voi jatkua kolme lukuvuotta kerrallaan. Avustussopimukset solmitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli ilmenee, että määritellyt edellytykset palveluntuottajalle eivät sopimuskauden aikana täyty tai toiminnan laatu ei vastaa tavoitetta, voi kunta purkaa sopimuksen avustussopimussopimuksessa tarkemmin määritellyin edellytyksin eikä sopimusta uusita seuraaville lukuvuosille.

Hallintosäännön mukaan suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetusjaostot päättävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista asioista siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää, joten päätökset palveluntuottajien valinnoista tullaan tekemään jaostoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää:

  1. hyväksyä koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajiksi hakeville määritellyt liitteen 1 mukaiset edellytykset toimia iltapäivätoiminnan palveluntuottajina Kirkkonummella
  2. hyväksyä koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintaan määritellyt liitteen 2 mukaiset valintaperusteet ja niihin liittyvän pisteytysmallin
  3. että iltapäivätoiminnan palveluntuottajat valitaan lukuvuodeksi 2019-2020 kahden lukuvuoden optiolla.

 

 

 

Käsittely:

Jäsen Petäjärvi ehdotti, että liitteen 2. valintakriteereiden toiseen kohtaan  lisätään ''kuitenkin maksimissaan 3 pistettä'' . Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Toinen kohta kuuluu kokonaisuudessaan: Ehdokas on järjestänyt perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa aikaisempina lukuvuosina 1 piste / lukuvuosi, kuitenkin maksimissaan kolme pistettä.

Jäsen Petäjärvi ehdotti, että liitteen 2. valintakriteereiden viimeisen kohdan pisteytys muutetaan 2 pistettä -> 3 pistettä. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Viimeinen kohta kuuluu kokonaisuudessaan : ehdokkaan iltapäivätoiminnan toimintatavat ja sisältö soveltuvat erityisesti koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön, esim. eri kulttuuriryhmät, koulun painotteisuus, jne. 3 pistettä.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti päätösehdotuksen ja muutetun liitteen mukaisesti.

 

 

Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Opetustoimen johtaja Leila Kurki, chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich