Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2019 alkaen

KIRDno-2018-1692

Valmistelija

  • Tarja Kotamäki, tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).  Kunnanvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion yhteydessä 15.12.2018 päättänyt, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet tarkistetaan osa-aikaisen varhaiskasvatuksen osalta lain 6 §:n mukaisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että alle esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksessa tuntirajoja, joiden perusteella asiakasmaksut määräytyvät, olisi jatkossa kolme nykyisten viiden sijaan. Esiopetusikäisten ja 5-vuotiaiden maksuttomuuskokeilussa mukana olevien lasten varhaiskasvatuksessa tuntirajoja olisi kaksi nykyisten kolmen sijaan. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on edellisen kerran päättänyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13.6.2018, §26.

Toimivalta

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 61§:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää varhaiskasvatuspalveluista perittävistä maksuista ja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen tuottamisen periaatteista.

Indeksitarkistukset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiamaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Edellinen indeksitarkastus on tehty 1.8.2018, joten seuraava indeksitarkistus tehdään v. 2020.

Varhaiskasvatuslain 6§:n mukaiset muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6 §:n mukaan ”Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.”

Kerhomaksut 1.8.2019

Kerhomaksut on tähän asti peritty yhdeksältä toimintakuukaudelta (syyskuu-toukokuu). Nyt esitetään, että kerhomaksut perittäisiin jokaiselta toimintakuukaudelta (elokuu-toukokuu).

Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä kerhotoiminnassa, kuten ei muussakaan varhaiskasvatustoiminnassa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutosten vaikutus palvelusetelin määräytymiseen

Yksityisissä päiväkodeissa 1.8.2018 käyttöönotetun palvelusetelin määräytymisperusteena käytettäviä tuntirajoja on tällä hetkellä kaksi: alle 20h/vko (kerroin 0,5) ja yli 20h/vko (kerroin 1). Tuntirajat tulisi saada vastaamaan kunnallisen varhaiskasvatuksen vastaavia rajoja, jotta asiakkaat olisivat tasavertaisessa asemassa.

Koska palvelusetelin sääntökirja edellyttää, että palveluntuottaja sitoutuu hintoihin vuodeksi kerrallaan, tulisi palvelusetelin tuntirajat ja niitä vastaavat kertoimet muuttaa vasta 1.8.2019 alkaen. Tuntirajojen muuttaminen edellyttää myös, että kunta tekee uudet sopimukset palveluntuottajien kanssa. Siksi esitetään, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa päivitetään ja tuntirajat sekä kertoimet huomioidaan päivityksen yhteydessä. Palvelusetelin sääntökirja tuodaan sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan päätettäväksi helmikuussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys-ja vapaa-aikalautakunta päättää, että

1

kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat liitteen mukaiset 1.3.2019 alkaen

2

palvelusetelin määräytymisperusteena olevat tuntirajat ja niihin liittyvät kertoimet muutetaan vastaamaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuntirajoja 1.8.2019 alkaen

3

tämä pykälä tarkastetaan tässä kokouksessa.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, varhaiskasvatuksen palveluohjaajat, päivähoitopäällikkö, päiväkodinjohtajat, perhepäivähoidon ohjaaja, asiakaspalvelusihteerit