Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimivallan delegointi hallintosäännön 17§:n kohdassa 11 mainitussa asiassa

KIRDno-2017-36

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 17§ kohdassa 11 todetaan, että lautakunnan toimivaltaan kuuluu valvoa kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa toimivaltansa kuuluvissa asioissa päättämällä mm. valitusoikeuden käyttämisestä, antamalla selvityksiä ja vastineita valitusten, oikaisuvaatimusten ja kanteluiden johdosta, jotka koskevat lautakunnassa tai sen alaisessa viranomaisessa ratkaistua asiaa.

Lautakunta voi siirtää mainittua toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

siirtää hallintosäännön 17§ kohdan 11 mukaisen toimivallan sivistystoimen johtajalle.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Jäsen Erkki Majanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.50.