Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ungdomsfullmäktiges representants närvaro vid bildnings- och fritidsnämndens sammanträden

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

I Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga (§ 10, 1.6.2017) bestäms att  det i kommunen  finns ett ungdomsfullmäktige och att kommunstyrelsen beslutar om sammansättning, tillsättande och verksamhetsförutsättningar för det.

Ungdomsfullmäktiges representant har närvaro- och yttranderätt vid bildnings- och fritidsnämndens, kommunaltekniska nämndens samt finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens, svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens samt fritidssektionens sammanträden och som kallad vid de övriga organens sammanträden(§ 168 förvaltningsstadgan 1.6.2017).

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige konstituerade sig vid sitt första sammanträde 31.10.2017. Ungdomsfullmäktige består av 13 ledamöter.

Till ordförande i ungdomsfullmäktige valdes Saga Lavi, till I vice ordförande Emma Alppi, till II vice ordförande Arttu Leskinen och till sekreterare Aapo Saranpää.

Ungdomsfullmäktige valde sina representanter till nämnderna och sektionerna enligt följande:

• Kommunaltekniska nämnden: Akseli Kiviniemi och ersättare Arttu Leskinen.

• Bildnings- och fritidsnämnden: Onni Virtanen och ersättare Akseli Jokinen.

• Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen: Alexandra Obrey och ersättare Rasmus Lundell.

• Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen: Arttu Leskinen och ersättare Kaisa Klippi.

• Fritidssektionen: Aapo Saranpää och ersättare Ville Nenonen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Bildnings- och fritidsnämnden för kännedom: ungdomsfullmäktige representeras i bildnings- och fritidsnämnden av Onni Virtanen och vid hans frånvaro Akseli Jokinen med närvaro- och yttranderätt.

Ingen närvarorätt finns då det i ärendena som ska behandlas ingår sekretessbelagda uppgifter.

Päätös

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt förslaget.