Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Undertecknande av handlingar och kommunens namnteckning inom bildnings- och fritidssektorn, bildnings- och fritidsnämnden

Valmistelija

  • Tiina Koivisto, hallintopäällikkö, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Avtal som ingås samt förbindelser, expeditioner och skrivelser som ges på organets vägnar undertecknas och kontrasigneras av de tjänsteinnehavare som organet befullmäktigat därtill. Befullmäktigandet kan vara allmänt eller givet för ett visst ärende och det kan gälla tillsvidare eller vara tidsmässigt begränsat (Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga 1.6.2017, § 188).

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Avtal som ingås, förbindelser, expeditioner och skrivelser som ges undertecknas på bildnings- och fritidssektionens vägnar av direktören för bildningsväsendet och kontrasigneras av förvaltningschefen, direktören för småbarnsfostran, utbildningsdirektören, chefen för svensk dagvård och utbildning eller fritidsdirektören om inte förskoleverksamhets- och utbildningssektionen befullmäktigat en annan person till detta.

Päätös

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt förslaget.